Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Regulamin

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Uzasadnienie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W Polsce działa obecnie około 90. Uniwersytetów Trzeciego Wieku (dalej UTW). Są one odpowiedzią na potrzeby osób starszych, które zakończyły już działalność zawodową i pragną dalej w sposób aktywny realizować swój osobisty rozwój. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II chce, tak jak inne wyższe uczelnie, w sposób czynny włączyć się do wspierania osób starszych, aby dalej mogły rozwijać swoje zainteresowania intelektualne. W szczególności motywem utworzenia UTW są:
• starzenie się polskiego społeczeństwa,
• dynamiczny rozwój UTW na świecie i w Polsce,
• zapewnienie możliwości dalszego rozwoju osobom przebywającym na emeryturze,
• potrzeba różnych (nowych) form angażowania się Kościoła na rzecz osób starszych,
• wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą się uczyć całe życie.

1. Celem UTW jest organizacja działalności dydaktycznej o charakterze otwartym, dla osób, które zakończyły działalność zawodową, a która ma zapewnić w szczególności:

• aktywizację intelektualną słuchaczy UTW,
• poprawę jakości życia ludzi starszych po zakończeniu ich działalności zawodowej,
• pomoc w rozwijaniu interpersonalnych kontaktów osób przebywających na emeryturze,
• twórcze wykorzystanie czasu i przeciwdziałanie osamotnieniu
• dodatkową motywację do dalszego rozwoju religijnego.

2. Struktura organizacyjna UTW

2.1. Nadzór nad działalnością UTW sprawuje Prorektor UPJPII

2.2. W skład organów tworzących UTW wchodzą:

• Rada Programowa,
• Kierownik,
• Sekretariat.

2.3. W skład Rady Programowej wchodzą:

• Prorektor właściwy ds. UTW, albo wyznaczona przez niego osoba,
• Kierownik UTW,
• Dziekani poszczególnych Wydziałów UPJPII lub wyznaczone przez nich osoby,
• Przewodniczący Samorządu Słuchaczy UTW,
• Sekretarz.

2.4. Do zadań Rady Programowej należy:

• ustalanie kierunków działalności UTW,
• określanie tematyki wykładów i innych zajęć UTW (ratio studiorum),
• przyjmowanie raportów i ocena działalności UTW.

2.5. Do zadań Kierownika należy:

• organizacja studiów na UTW,
• przedstawianie Radzie planu pracy oraz raportów z działalności UTW,
• współpraca z samorządem słuchaczy UTW,
• przygotowanie kosztorysu w porozumieniu z Kwestorem UPJPII,
• kierownika wspiera w pracy sekretariat UTW.

3. Działalność dydaktyczna UTW

3.1. Podstawową formą działalności dydaktycznej są wykłady.
3.2. Tematyka wykładów jest określana przez Radę Programową z uwzględnieniem propozycji słuchaczy.
3.3. Zajęcia UTW prowadzą nauczyciele akademiccy i zaproszeni goście.
3.4. Działalność UTW może obejmować także inną aktywność, np. pielgrzymkowo – turystyczną, organizację wolnego czasu itp.

3.5. Oferta podstawowa obejmuje wykłady, ćwiczenia i konwersatoria w następujących blokach tematycznych:

• filozofia
• teologia
• historia
• nauki Społeczne
• inne kwestie zgodne z ustalonym programem

3.6. Oferta dodatkowa składa się z:

• okolicznościowych rekolekcji, dni skupienia, konferencji formacyjnych,
• pielgrzymek, wycieczek,
• imprez kulturalnych (teatr, kino, opera, filharmonia),
• zwiedzania zabytków kultury chrześcijańskiej.

4. Słuchacze

4.1. UTW ma charakter otwarty.
4.2. Podstawą przyjęcia jest ukończenie aktywności zawodowej.
4.3. Okres czasowy bycia słuchaczem jest nieokreślony.
4.4. Słuchaczy obowiązuje wpis na kolejny rok akademicki.
4.5. Każdy student otrzymuje indeks słuchacza UTW.
4.6. Po zakończeniu semestru słuchacz otrzymuje wpis do indeksu.
4.7. Cykl studiów kończy się rozdaniem dyplomów na podstawie zaliczenia zajęć określonych w ratio studiorum.

5. UTW finansowany jest z:

• opłat za studia,
• środków UPJPII,
• grantów,
• sponsoringu.