Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Świadczenia stypendialne- studenci

Kraków, dnia 28 I 2020 r.

KOMUNIKAT

14 lutego br. upływa termin składania wniosków stypendialnych socjalnych

na II semestr 2019/2020.

Złożenie wniosku i przyznanie stypendium na semestr zimowy nie oznacza, że jako automatycznie będzie kontynuowane jego wypłacanie w semestrze letnim.

W związku z tym, student jest zobowiązany do złożenia wniosku na semestr letni (w wymienionym terminie), w przeciwnym wypadku od marca danego roku akademickiego zaprzestanie się wypłacania stypendium.
W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta nie uległa zmianie w stosunku do tego co przedstawił  student, ubiegając się o stypendium socjalne na semestr zimowy, nie ma konieczności składania wszystkich dokumentów o dochodach - tylko załącznik nr 10 (do pobrania z naszej strony UPJPII - zakładka studenci - pomoc materialna studenci).

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie, konieczne jest złożenie zał. nr 20 o ponowne przeliczenie dochodu wraz z dokumentami poświadczającymi zmianę (zaświadczenia o utracie/uzyskaniu dochodu). Zaświadczenie o uzyskaniu dochodu od pracodawcy z drugiego pełnego miesiąca od rozpoczęcia pracy o dochodach netto, a w przypadku utraty dochodu - świadectwo pracy, dokument o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub inne dokumenty mówiące o zmianie sytuacji dochodowej rodziny studenta.

 

Kraków, dnia 20 I 2020 r.

KOMUNIKAT

ODBIÓR DECYZJI

W sekretariatach poszczególnych kierunków można odbierać decyzje o przyznaniu

lub nieprzyznaniu świadczenia stypendialnego (dla studentów)  z wyjątkiem DiKS, HSiK dla których decyzje czekają w Dziale Spraw Studenckich  (w godzinach przyjęć).

 

 

KOMUNIKAT
ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE SOCJALNE

dla studentów
w II semestrze 2019/2020

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie świadczeń socjalnych
w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 składają stosowne dokumenty
do dnia 14 lutego 2020 roku. Jeśli dochód na osobę w rodzinie studenta nie uległ zmianie
w stosunku do semestru pierwszego to należy złożyć załącznik nr 10.

 W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie studenta lub przekroczenia tego terminu, stypendium może być przyznane od miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  1. Student kształcący się równocześnie
na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust.1 pkt 1–4 i art. 359 ust.1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust.1; 1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; 2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 3. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów obowiązujący od 1 października
2019 r. znajduje się na stronie internetowej Uczelni – www.upjp2.edu.pl. – zakładka studia – regulaminy i w zakładce studenci – pomoc materialna studenci.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Stypendium socjalne przyznawane jest II semestrze od marca do czerwca – na wniosek studenta

(załącznik nr 1) wraz ze stosownymi załącznikami do pobrania na naszej stronie internetowej
w odpowiedniej zakładce - pomoc materialna studenci. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 1040,00 zł netto.

Student, którego dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego obowiązującego w systemie o pomocy społecznej tj. kwoty 528,00 zł zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (student załącznik nr 16), szczegółowo informującego, z czego 
rodzina się utrzymuje oraz zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej 

o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (załącznik nr 25).

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki,
jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student ubiegający się o stypendium
w zwiększonej wysokości składa oświadczenie (załącznik nr 11), umowę najmu lub zaświadczenie

o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Studenci dokumentują dochody swoje i członków rodziny za 2018 rok zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego według wzoru (załącznik nr 17), a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu

lub karty podatkowej według nowego wzoru (załącznik nr 18).

Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki
na ubezpieczenie zdrowotne, o stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2018 rok należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź KRUS-u.

Każdy student powinien złożyć obowiązkowo załączniki: nr 1, 7, 16, zaświadczenie

z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o składce zdrowotnej (ZUS, KRUS) – swoje i wszystkich członków rodziny (powyżej 18 roku życia). Dla rodzeństwa poniżej 18 roku życia należy przedstawić zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły bądź wyciąg aktu urodzenia (kserokopia – oryginał do wglądu).

Posiadanie przez studenta lub jego rodzinę gospodarstwa rolnego należy udokumentować zaświadczeniem

z Urzędu Gminy o wysokości hektarów fizycznych i przeliczeniowych (załącznik nr 8).

Prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta lub przez członków jego rodziny udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego (załącznik nr 17 i 18) oraz oświadczeniem (załącznik nr 6).

W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium socjalne odsyłam do załączników nr 4 i 5.

Do dochodu wliczają się inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  1. stypendia doktoranckie określone w art. 200 poprzedniej ustawy i 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom;
  2. alimenty na rzecz dzieci
  3. dochody wymienione w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu.

 

W przypadku utraty bądź uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny – student składa wniosek o przeliczenie dochodu (wg załącznika nr 20) wraz oświadczeniem 
o dochodzie utraconym/uzyskanym (wg załącznika nr 21 i 22) w zależności od sytuacji. 
Wymienione dokumenty należy złożyć przy składaniu wniosku o świadczenie stypendialne.

 

ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej i innych wymienionych w regulaminie na podstawie złożonych  dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, policyjne itp. (załącznik nr 2).

Zapomogę można przyznać dwa razy w ciągu roku akademickiego.

 

 

                                                                                                               Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki         

                                                                                                                            Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

Kraków, dnia 9 stycznia 2020 r.

 

Wszelkie informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów tj.:

- wtorek          w godzinach od 9 – 12 tej

- środa            w godzinach od 9 – 12 tej

- czwartek      w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

 

lub telefonicznie: 012 430 20 43.

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej: www.upjp2.edu.pl zakładka studenci – pomoc materialna studenci lub w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25.

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                              Prorektor

                                                                             ds. Studenckich i Dydaktyki

 

                                                                            Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 19 czerwca 2019 r.