Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Aktualności UPJPII

Świadczenia stypendialne - doktoranci

Kraków, dnia 28 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT

14 lutego br. upływa termin składania wniosków stypendialnych socjalnych

na II semestr 2019/2020.

Złożenie wniosku i przyznanie stypendium na semestr zimowy nie oznacza, że jako automatycznie będzie kontynuowane jego wypłacanie w semestrze letnim.

W związku z tym, doktorant jest zobowiązany do złożenia wniosku na semestr letni (w wymienionym terminie), w przeciwnym wypadku od marca danego roku akademickiego zaprzestanie się wypłacania stypendium.
W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny doktoranta nie uległa zmianie w stosunku do tego co przedstawił, ubiegając się o stypendium socjalne na semestr zimowy, nie ma konieczności składania wszystkich dokumentów o dochodach - tylko załącznik nr 12.

W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny doktoranta uległa zmianie, konieczne jest złożenie zał. nr 18 o ponowne przeliczenie dochodu wraz z dokumentami poświadczającymi zmianę (zaświadczenia o utracie/uzyskaniu dochodu). Zaświadczenie o uzyskaniu dochodu od pracodawcy z drugiego pełnego miesiąca od rozpoczęcia pracy o dochodach netto, a w przypadku utraty dochodu - świadectwo pracy, dokument o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub inne dokumenty mówiące o zmianie sytuacji dochodowej rodziny doktoranta.

 

 

Kraków, dnia 9 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT
ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE SOCJALNE

dla doktorantów
w II semestrze 2019/2020

 

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie świadczeń socjalnych
w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 składają stosowne dokumenty
do dnia 14 lutego 2020 roku. Jeśli dochód na osobę w rodzinie doktoranta nie uległ zmianie w stosunku do semestru pierwszego to należy złożyć załącznik nr 12. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie doktoranta lub przekroczenia tego terminu, stypendium może być przyznane od miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.

Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na kolejnych studiach doktoranckich, nie przysługują świadczenia stypendialne.

 

Nowy regulamin pomocy materialnej dla doktorantów obowiązujący od 1 października
2019 r. znajduje się na stronie internetowej Uczelni – www.upjp2.edu.pl. – zakładka studia – regulaminy i w zakładce studenci – pomoc materialna doktoranci.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Stypendium socjalne przyznawane jest II semestrze od marca do czerwca – na wniosek doktoranta

(załącznik nr 1) wraz ze stosownymi załącznikami do pobrania na naszej stronie internetowej w odpowiedniej zakładce - pomoc materialna doktoranci. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 1040,00 zł netto.

Doktorant, którego dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego obowiązującego w systemie o pomocy społecznej tj. kwoty 528,00 zł zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (załącznik nr 14) szczegółowo informującego, z czego rodzina się 
utrzymuje oraz zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej 
i majątkowej swojej i rodziny (załącznik nr 25).

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się doktorant z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki,
jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Doktorant ubiegający się o stypendium w zwiększonej wysokości składa oświadczenie (załącznik nr 11), umowę najmu lub zaświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Doktoranci dokumentują dochody swoje i członków rodziny za 2018 rok zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego według wzoru (załącznik nr 16), a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej według nowego wzoru (załącznik nr 17).

Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki
na ubezpieczenie zdrowotne, o stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2018 rok należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
bądź KRUS-u.

Każdy doktorant powinien złożyć obowiązkowo załączniki: nr 1, 7, 14, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o składce zdrowotnej (ZUS, KRUS) – swoje i wszystkich członków rodziny (powyżej 18 roku życia). Dla rodzeństwa poniżej 18 roku życia należy przedstawić zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły bądź wyciąg aktu urodzenia (kserokopia – oryginał do wglądu).

Posiadanie przez doktoranta lub jego rodzinę gospodarstwa rolnego należy udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Gminy o wysokości hektarów fizycznych i przeliczeniowych (załącznik nr 8).

Prowadzenie działalności gospodarczej przez doktoranta lub przez członków jego rodziny udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego (zał. nr 16 i 17) oraz oświadczeniem (załącznik nr 6).

W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium socjalne odsyłam do załączników nr 4 i 5.

Do dochodu wliczają się inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. stypendia doktoranckie określone w art. 200 poprzedniej ustawy i 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom;
 2. alimenty na rzecz dzieci
 3. dochody wymienione w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu.

 

W przypadku utraty bądź uzyskania dochodu przez doktoranta lub członka jego rodziny – doktorant składa wniosek o przeliczenie dochodu (wg załącznika nr 18 doktorant) wraz 
oświadczeniem dochodzie utraconym/uzyskanym (wg załącznika nr 19 i 20) w zależności 
od sytuacji. 
Wymienione dokumenty należy złożyć przy składaniu wniosku o świadczenie stypendialne.

 

ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej i innych wymienionych w regulaminie na podstawie złożonych  
dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, policyjne itp.(załącznik nr 2).
Zapomogę można przyznać dwa razy w ciągu roku akademickiego.

 

                                                                                              Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

                                                                                                                             Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

 

 

 

 

 

 

UWAGA DOKTORANCI I MŁODZI NAUKOWCY

Na stronie MNiSW ukazał się komunikat dla młodych naukowców (doktoranci) którzy mogą się ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Termin składania wniosków od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Przed przesłaniem wniosku, wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF proszę przesłać do Rektoratu UPJPII (rektorat@upjp2.edu.pl). Wniosek musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym Rektora UPJPII (dokument elektroniczny).

 

Informacja na temat składania wniosków

 

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

 • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

UWAGA! W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, która weszła w życie z dniem 22.11.2019 r., nastąpiły istotne zmiany względem poprzedniej edycji stypendiów Ministra.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami.

2. Definicja młodego naukowca

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Status młodego naukowca będzie weryfikowany w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

Okres 7 lat liczony jest od daty - a nie od roku - uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2012 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2019 r.

3. Warunki otrzymania stypendium

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

3. 1. Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 7. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 5 i 6;
 8. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
 9. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

* Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C).

3. 2. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Wyżej wymienione osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

 1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI;
 2. oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładuw przypadku współautorstwa (nie trzeba dołączać oświadczeń współautorów);
 3. potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
 4. oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu przez niego projektem badawczym, wraz z informacją o numerze, źródle finansowania, okresie trwania, celu i efektach projektu;
 5. potwierdzenia:
  • odbycia zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej,
  • otrzymania stypendium zagranicznego,
  • stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;
 6. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie a w przypadku nagrody zespołowej ‒ również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia.

4. Tryb składania wniosku o stypendium

4. 1. Wnioskodawca stypendium

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są – zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy:

 • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
 • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

4. 2. Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r .

UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

4. 3. Tryb składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Przed przesłaniem wniosku, wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny).

Podpisany wniosek o przyznanie stypendium składa się w systemie OSF.

Podczas załączania pliku system OSF weryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.)

W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

UWAGA! Wniosek może złożyć wyłącznie osoba wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy albo osoba przez nią upoważniona. Wnioski złożone indywidualnie przez młodych naukowców nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku, gdy wniosek złożony jest przez osobę inną niż wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy, do wniosku dołącza się w systemie OSF dokument upoważniający do jego złożenia.

4. 4. Załączniki do wniosku

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa w systemie OSF dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej (pkt. 3. 2. informacji) oraz dokumenty potwierdzające przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy (o ile wystąpiły).

Do wniosku dołączane jest również oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o nieprzyznaniu mu w poprzednich latach stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców.

UWAGA! W przypadku braków  w załącznikach, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż czternaście dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. 5. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada 2019 r.

UWAGA!

Zniesiono dotychczasowy 4-letni okres wykazywania osiągnięć. Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2019 r.

5. Tryb przyznawania stypendium

5. 1. Ocena wniosków

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.

Na podstawie wyników oceny sporządza się listę rankingową wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

5. 2. Kryteria przyznawania

5. 2. 1. Kryterium czasowe:

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane do 30 listopada roku, w którym jest składany wniosek.

5. 2. 2. Kryterium formalne:

Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

5. 2. 3. Kryteria oceny merytorycznej:

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:

 1. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe:
  1. znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, oceniane na podstawie jakości i liczby:
   • monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych lub artykułów naukowych, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, autorstwa młodego naukowca, lub których współautorem jest młody naukowiec, z uwzględnieniem ich rodzaju i formy, procentowego wkładu autorskiego, liczby punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (UWAGA! Zniesiono dotychczasowy limit minimalnego wkładu autorskiego),
   • projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności kierowanych przez młodego naukowca, z uwzględnieniem okresu ich realizacji i prestiżu konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
   • zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielonych patentów krajowych lub zagranicznych lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie,
  2. stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, oceniany na podstawie:
   • liczby i czasu trwania zagranicznych staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, w których odbywał te staże lub wizyty,
   • liczby i czasu trwania staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu uczelni lub instytucji naukowych, w których odbywał staże lub wizyty studyjne w Polsce – w przypadku ukończenia studiów doktoranckich za granicą,
   • liczby i prestiżu otrzymanych stypendiów zagranicznych,
   • liczby i prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, z którymi młody naukowiec współpracuje lub współpracował, oraz czasu trwania tej współpracy,
  3. liczba i prestiż uzyskanych nagród;
 2. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej twórczość artystyczną:
  1. poziom artystyczny prowadzonej działalności twórczej,
  2. znaczenie dorobku artystycznego i jego wpływ na rozwój kultury i sztuki,
  3. prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych.

Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:

 1. największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
 2. procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.

Powyższy warunek wykazania 3 publikacji, gdzie kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem, nie dotyczy wniosku składanego przez młodego naukowca prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.

Ponadto nowelizacją rozporządzenia ograniczono liczbę osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kryteriach, tj.:

 1. nie więcej niż łącznie 5 wybranych osiągnięć spośród: autorstwa lub współautorstwa monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
 2. po 3 wybrane osiągniecia w pozostałych kategoriach (ograniczenie nie dotyczy kategorii „działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury”).

Powyższe ograniczenia zostały zaimplementowane w systemie OSF. Podczas składania wniosków system OSF będzie weryfikował, czy wskazano 3 publikacje , w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem. Ponadto system nie będzie umożliwiał wykazania większej liczby osiągnieć niż wynikająca z przepisów rozporządzenia.

5. 3. Termin rozpatrzenia wniosku oraz decyzja w sprawie stypendium

Wnioski są rozpatrywane w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 50 dla młodych naukowców będących doktorantami. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

6. Maksymalny okres otrzymywania i wysokość stypendium

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5.390 zł miesięcznie.

Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.

7. Sposób wypłacania stypendium

Podmiot prowadzący szkołę doktorską lub podmiot zatrudniający wypłaca młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.

Stypendium wypłaca się młodemu naukowcowi w terminie do 10 dnia miesiąca na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

W latach 2019–2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują Ministra o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.

Materiały

Wzór wniosku
20191122​_wniosek​_stypendium​_12​_2019.pdf 0.24MB
Oświadczenia do wniosku
20191126​_oświadczenie​_młodego​_naukowca​_12​_2019.pdf 0.42MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW,

 którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020

 

 

Stosownie do ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów studiów stacjonarnych są:

 

- stypendia socjalne,

- stypendia rektora dla doktorantów,

- stypendia dla osób niepełnosprawnych,

- zapomogi losowe,

- stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wymaganymi zaświadczeniami na I semestr 2019/2020 - ustala się do dnia 10 października 2019 r.

 

Dla doktorantów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 ustala się termin składania dokumentów do dnia 14 lutego 2020 roku. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie doktoranta lub przekroczenia
tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od miesiąca następnego po złożeniu kompletu stosownych zaświadczeń.

Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na kolejnych studiach doktoranckich, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

 

Nowy regulamin pomocy materialnej dla doktorantów obowiązujący od 1 października
2019 r. znajduje się na stronie internetowej Uczelni – www.upjp2.edu.pl. – zakładka studia – regulaminy i w zakładce studenci – pomoc materialna doktoranci.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest od października do czerwca – semestralnie na wniosek doktoranta (załącznik nr 1) wraz ze stosownymi załącznikami do pobrania na naszej stronie internetowej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 1040,00 zł netto.

Doktorant, którego dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest niższy od minimum socjalnego (528 zł) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (załącznik nr 14) szczegółowo informującego, z czego rodzina się utrzymuje oraz zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (załącznik nr 24).

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się doktorant z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki,
jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Doktorant ubiegający się o stypendium w zwiększonej wysokości składa oświadczenie (załącznik nr 11), umowę najmu lub zaświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Doktoranci dokumentują dochody swoje i członków rodziny za 2018 rok zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego według wzoru (załącznik nr 16), a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej według nowego wzoru (załącznik nr 17).

Z uwagi na to, iż zaświadczenia z Urzędów Skarbowych nie zawierają składki
na ubezpieczenie zdrowotne, o stosowne zaświadczenie informujące o wysokości składki zdrowotnej za 2018 rok należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
bądź KRUS-u.

Każdy doktorant powinien złożyć obowiązkowo załączniki: nr 1, 7,  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o składce zdrowotnej (ZUS, KRUS) – swoje i wszystkich członków rodziny( powyżej 18 roku życia). Dla rodzeństwa poniżej 18 roku życia należy przedstawić zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły bądź wyciąg aktu urodzenia (kserokopia – oryginał do wglądu).

Posiadanie przez doktoranta lub jego rodzinę gospodarstwa rolnego należy udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Gminy o wysokości hektarów fizycznych i przeliczeniowych
(załącznik nr 8).

Prowadzenie działalności gospodarczej przez doktoranta lub przez członków jego rodziny udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego (zał. nr 16 lub zał. nr 17)
oraz oświadczeniem (załącznik nr 6).

W celu szczegółowego zapoznania się z dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku o stypendium socjalne odsyłam do załączników nr 4 i 5.

Do dochodu wliczają się inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. stypendia doktoranckie określone w art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom;
 2. stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy uchylanej w art. 169 pkt. 3 z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zgodnie z art 285 przepisów wprowadzających ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz 1669) 
 3. alimenty na rzecz dzieci
 4. dochody wymienione w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu.

W przypadku utraty bądź uzyskania dochodu przez doktoranta lub członka jego rodziny – doktorant składa wniosek o przeliczenie dochodu (wg załącznika nr 18) wraz z oświadczeniem o dochodzie utraconym/uzyskanym (wg załącznika nr 19 i 20  w zależności od sytuacji). 
Wymienione dokumenty należy złożyć przy składaniu wniosku o świadczenie stypendialne.

 

ZAPOMOGA

Zapomogę może otrzymać doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej na skutek: nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej i innych wymienionych w regulaminie na podstawie złożonych  dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, policyjne itp. (załącznik nr 2).

 Zapomogę można przyznać dwa razy w ciągu roku akademickiego.

 

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne może otrzymać doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Doktorant ubiegający się o stypendium specjalne składania wniosek (załącznik nr 3) oraz stosowne orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku złożenia wniosku w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest po złożeniu wniosku i rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w okresie od 1 października 2019 r.do 4 października 2019 r.– w Biurze Osób Niepełnosprawnych ul. Franciszkańska 1
pokój nr 222d.

 

 

STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW

 

Stypendium rektora dla doktorantów może otrzymać doktorant, który złożył indeks ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich wraz z potwierdzoną dokumentacją
za poprzedni rok akademicki do ostatniego dnia jesiennej sesji poprawkowej.

Stypendium rektora dla doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. Doktorant składa wniosek (załącznik nr 10) wraz z dokumentacją do kierownika studiów doktoranckich do dnia 10 października 2019 roku albo do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego tą datę, jeśli przypada ona na dzień wolny od pracy.

Zasady oceny wniosków do stypendium rektora dla doktorantów określa załącznik nr 15.

 

 

STYPENDIUM MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

Zgodnie z art. 359 ust.1 i 2 ustawy, o przyznanie stypendium doktorant może ubiegać się:.

 • o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukowa, która:

 1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona na uczelni.

Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora uczelni, w której prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria, tryb przyznawania i sposób wypłacania stypendium, o którym mowa w art. 360 ustawy.

Wzory wniosków o stypendium ministra, zasady wypełniania i punktacji na stronie ministerstwa www.mnisw.gov.pl.w zakładce szkolnictwo wyższe- sprawy studentów i doktorantów – stypendia ministra ( po ukazaniu się rozporządzenia).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela Dział Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 w godzinach przyjęć studentów:

 

 • wtorek                       w godzinach od 9 – 12 tej
 • środa                          w godzinach od 9 - 12 tej
 • czwartek                    w godzinach od 9 – 12 i 13 – 14 tej

lub telefonicznie: 012 430 20 43.

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej Uczelni: www.upjp2.edu.pl w zakładce studenci – pomoc materialna doktoranci lub w Dziale Spraw Studenckich.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                            

 

UWAGA DOKTORANCI

 

Na stronie MNiSW ukazał się komunikat dla młodych naukowców (doktoranci). Prosimy o zapozanie się z poniższym komunikatem, a osoby zainteresowane o kontakt z Działem Spraw Studenckich. Termin składania wniosków od 2.05 do 31.05.2019 r. - pierwsza edycja; grudzień 2019 - druga edycja.

 

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można już składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

 • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

2. Definicja młodego naukowca

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora,

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

 3. Warunki otrzymania stypendium

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

3. 1. Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagraniczne zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu;
 6. udział w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym z partnerem zagranicznym;
 7. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 8. otrzymane stypendium zagraniczne;
 9. działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych;
 10. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 6–8;
 11. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
 12. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

* W roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C)

3. 2. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Wyżej wymienione osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

 1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN,  eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI;
 2. oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim młodego naukowca w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa;
 3. potwierdzenia złożenia za granicą zgłoszenia patentowego, udzielenia patentu lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
 4. programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich podmiotów;
 5. oświadczenia kierownika międzynarodowego projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez młodego naukowca w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu;
 6. potwierdzenia:
  • odbycia zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej,
  • otrzymania stypendium zagranicznego,
  • stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;
 7. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie;
 8. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej.

4. Tryb składania wniosku o stypendium

4. 1. Wnioskodawca stypendium

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są – zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy:

 • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
 • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

4. 2. Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

4. 3. Tryb składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu ePUAP, korzystając z zakładki e-urząd na stronie internetowej MNiSW.

Wniosek o przyznanie stypendium jest możliwy do utworzenia w systemie OSF. Przed przesłaniem wniosku wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny).

UWAGA! Wniosek może złożyć wyłącznie osoba wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy albo osoba przez nią upoważniona. Wnioski złożone indywidualnie przez młodych naukowców nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku, gdy wniosek złożony jest przez osobę inną niż wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy, do wniosku dołącza się dokument upoważniający do jego złożenia.

4. 4. Załączniki do wniosku

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej (pkt. 3. 2. informacji).

Do wniosku dołączane jest również oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

UWAGA! W przypadku braku powyższych załączników, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. 5. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Ww. okres czterech lat może być wydłużony o czas trwania przerwy w działalności naukowej (łącznie nie dłużej niż o dwa lata) w przypadku przerwy spowodowanej urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.

 

5. Tryb przyznawania stypendium

5. 1. Ocena wniosków

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.

Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

5. 2. Kryteria przyznawania

5. 2. 1. Kryterium czasowe:

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Ww. okres czterech lat wydłuża się o czas trwania przerwy w działalności naukowej (łącznie nie dłużej niż o dwa lata) w przypadku przerwy spowodowanej urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.

5. 2. 2. Kryterium formalne:

Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

5. 2. 3. Kryteria oceny merytorycznej:

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:

 1. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe:
  1. znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, oceniane na podstawie liczby:
   • monografii naukowych lub artykułów naukowych, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, autorstwa młodego naukowca, lub których współautorem co najmniej w 25% jest młody naukowiec, z uwzględnieniem ich rodzaju i formy, procentowego wkładu autorskiego, statusu i prestiżu wydawcy, liczby punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, Indeksu Hirscha i liczby cytowań według bazy Web of Science, z wyłączeniem autocytowań,
   • projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności kierowanych przez młodego naukowca, z uwzględnieniem okresu ich realizacji i prestiżu konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
   • zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagranicznych zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie,
   • międzynarodowych konferencji naukowych, na których młody naukowiec wygłosił referaty naukowe własnego autorstwa i ich prestiżu,
  2. znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej państwa oraz dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lub kraju*,
  3. stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, oceniany na podstawie:
   • liczby i prestiżu międzynarodowych projektów badawczych realizowanych z partnerami zagranicznymi, w których młody naukowiec brał udział, z uwzględnieniem pełnionej przez niego roli,
   • liczby i czasu trwania zagranicznych staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, w których odbywał te staże lub wizyty,
   • liczby i czasu trwania staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu uczelni lub instytucji naukowych, w których odbywał staże lub wizyty studyjne w Polsce – w przypadku ukończenia studiów doktoranckich za granicą,
   • liczby i prestiżu otrzymanych stypendiów zagranicznych,
   • prestiżu zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, z którą młody naukowiec współpracuje lub współpracował, oraz czasu trwania tej współpracy,
  4. stopień zaangażowania w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych,
  5. prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych;
 2. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej twórczość artystyczną:
  1. poziom artystyczny prowadzonej działalności twórczej,
  2. znaczenie dorobku artystycznego i jego wpływ na rozwój kultury i sztuki,
  3. prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych.

* Do dnia 31 grudnia 2020 r. przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów uwzględnia się znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów Krajowego Programu Badań, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

5. 3. Termin rozpatrzenia wniosku oraz decyzja w sprawie stypendium

Wnioski są rozpatrywane w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 270 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 27 dla młodych naukowców będących doktorantami. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium. 

6. Maksymalny okres otrzymywania i wysokość stypendium

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie.

Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.

7. Sposób wypłacania stypendium

Podmiot prowadzący szkołę doktorską lub podmiot zatrudniający wypłaca  młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.

Stypendium wypłaca się młodemu naukowcowi w terminie do 10 dnia miesiąca na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

W latach 2019–2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują Ministra o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.

UWAGA! W roku 2019 przewiduje się również możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów w dodatkowym terminie, tj.  od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Informacja w sprawie drugiej edycji zostanie ogłoszona odrębnie na stronach MNiSW