Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Aktualności UPJPII

Zasady udzielenia wsparcia finansowego

Wniosek o dofinansowanie konkretnej inicjatywy studentów lub pracowników UPJPII przez Fundację powinien zawierać:
a) określenie celu i przedmiotu projektu,
b) wykaz osób uczestniczących w realizacji projektu,
c) kalkulację kosztów realizacji projektu,
d) wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków Fundacji,
e) wskazanie wysokości i źródła pochodzenia pozostałych środków służących realizacji projektu,
f) określenie merytorycznych i formalnych efektów dofinansowywanego projektu oraz wskazanie sposobu ich udostępniania,
g) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki lub organizacji w sprawach związanych z projektem,
h) w przypadku inicjatyw studenckich - opinię opiekuna naukowego.

Po podjęciu decyzji o dofinansowaniu danego przedsięwzięcia, Fundacja zobowiązuje się do:
− wypłacenia zadeklarowanej kwoty w formie i terminie ustalonymi z Organizatorem,
− promocję przedsięwzięcia na stronie internetowej Fundacji oraz jej profilu FB i zamieszczenia tam materiałów dostarczonych przez Organizatora. Fundacja zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstu przeznaczonego do publikacji.

W przypadku dofinansowania przez Fundację organizacji konferencji naukowej, sympozjum, sesji, spotkania autorskiego, konkursu itp. Organizator zobowiązuje się do:
− umieszczenia logotypu Fundacji na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, banerach itp.) oraz na stronie internetowej przedsięwzięcia,
− zadbania, aby prezentacja logotypu Fundacji była właściwa (wielkość logotypu Fundacji taka sama jak innych sponsorów/patronów, umieszczenie go na odróżniającym się tle) i przekazania do akceptacji Fundacji pod tym względem wspomnianych wyżej materiałów promocyjnych (w wersji elektronicznej),
− przekazania Fundacji jednego zestawu gotowych materiałów promocyjnych,
− umieszczenia informacji o współfinansowaniu wydarzenia przez Fundację w materiałach medialnych,
− ustawienia w miejscu wydarzenia roll-upu Fundacji,
− przekazaniu Fundacji zdjęć z przedsięwzięcia ze zgodą na wykorzystanie na stronie internetowej www.fundacja.upjp2.edu.pl i innych materiałach promocyjnych Fundacji.

W przypadku dofinansowania przez Fundację publikacji naukowej Sponsorowany zobowiązuje się do:
− umieszczenia na 2, 3 lub 4 stronie okładki logotypu Fundacji wraz z informacją: „Publikacja współfinansowana przez Fundację im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie” lub „Publikację zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie”,
− przekazaniu Fundacji min. jednego egzemplarza wydrukowanej publikacji oraz elektronicznej wersji okładki do wykorzystania na stronie www.fundacja.upjp2.edu.pl oraz innych materiałach promocyjnych Fundacji.

W przypadku podjęcia przez Fundację decyzji o dofinansowaniu innego rodzaju przedsięwzięć, zostaną ustalone indywidualne wzajemne zobowiązania stron.

Jeśli Organizator/Sponsorowany nie wywiąże się z powyższych zobowiązań, Fundacja może zażądać zwrotu części lub całości przyznanego dofinansowania.