Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Statut Fundacji

STATUT
FUNDACJI IM.ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI
DLA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

 

I Rozdział 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez fundatorów/założycieli: Jego Eminencję kard. dr. Franciszka Macharskiego, arcybiskupa metropolitę krakowskiego − Wielkiego Kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Jego Magnificencję ks. prof. dr. hab. Wacława Świerzawskiego − rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie aktem notarialnym sporządzonym przez Państwowe Biuro Notarialne w Krakowie w dniu 2 lutego 1990, nr rep. A/II/1747/90.

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 21 poz. 97), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) oraz niniejszego Statutu.

§3

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru fundacji przez Sąd rejestrowy. Dopuszczalne jest używanie nazwy Fundacji ze skróconą nazwą uczelni (UPJPII).

§4

Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez właściwego Ministra.

§5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

 

II Rozdział
CEL I ZADANIA FUNDACJI

§6

 1. Cele Fundacji:

 1. prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności wspieranie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (zwanego dalej UPJPII) w jego działalności naukowej i twórczej oraz we wszelkich poczynaniach zmierzających do odnowy jego bazy materialnej, zwłaszcza w zakresie rozbudowy majątku trwałego i pomnożenia oraz uzupełnienia wyposażenia;

 2. udzielanie UPJPII pomocy finansowej w realizacji jej zadań w dziedzinie nauki i kształcenia kadry naukowej,

 3. propagowanie w kraju i zagranicą osiągnięć byłego Wydziału Teologicznego UJ, PWT, PAT oraz UPJPII, a w szczególności ich dorobku w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowywania młodzieży oraz twórczego wzbogacania kultury narodowej,

 4. upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i zagranicą,

 5. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;

 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 7. upowszechnianie nauki, kultury i sportu wśród młodzieży akademickiej;

 8. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 10. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych

 1. Cele określone w ust. 1 Fundacja będzie realizować poprzez:

  1. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;

  2. przekazywanie swoich dochodów na potrzeby UPJPII stosowanie do planów działalności;

  3. prowadzenie działalności edytorskiej;

  4. ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami: nauki, kultury, polonijnymi, ekonomicznymi, organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą, organizowanie konferencji, sympozjów, udzielanie stypendiów dla wybitnych uczonych i specjalistów zagranicznych. Finansowanie pobytów naukowych za granicą dla wyróżniających się pracowników UPJPII;

  5.  pobudzanie inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

  6. prowadzenie działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w § 14 Statutu.

 2. Działalność określona w ust. 2  może być prowadzona zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej.

 3. Każda z form prowadzonej przez Fundację działalności jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości

 

III Rozdział
ORGANY FUNDACJI

§7

 1. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji,

 3. Komisja Rewizyjna.

Protektorem Fundacji jest biskup pełniący urząd Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.

 2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 3. Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo.

 4. Członkowie Zarządu za pełnienie swojej funkcji mogą pobierać wynagrodzenie, uzależnione od wyników działania Fundacji, na zasadach i w wysokości ustalonej w Regulaminie wynagradzania członków Zarządu Fundacji.

 5. Wszystkim członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.

 6. Osoby, które po zapoznaniu się ze Statutem Fundacji i jej celami wyrażą chęć realizowania jej celów i zadeklarują systematyczne wpłacanie ofiar na rzecz Fundacji, mogą utworzyć za zgodą Rady i Zarządu „Grono Przyjaciół Fundacji”.

 7. Na wniosek władz Fundacji: Rady lub Zarządu „Grono Przyjaciół Fundacji” może być organem doradczym i opiniodawczym Fundacji. Regulamin działalności doradczej i opiniodawczej „Grona Przyjaciół” ustała Zarząd.

 

§8

RADA FUNDACJI

 1. Rada Fundacji składa się z 10−15 członków.

 2. Wybór członków Rady pierwszej kadencji dokonują Fundatorzy/Założyciele/ w liczbie 7−10 członków, pozostałych 8−10 wybiera Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 3. Pierwsze zebranie Rady zwołują Fundatorzy w ciągu 14 dni od chwili uzyskania osobowości prawnej przez Fundację.

 4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona:

  1. przewodniczącego Rady;

  2. dwóch wiceprzewodniczących,

  3. sekretarza.

 5. Członków Rady drugiej i kolejnych kadencji powołuje:
  a) w liczbie 5−7 ustępująca Rada,    
  b) w liczbie 5−8 Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, spośród osób zasłużonych na polu nauki i kultury, a także tych, którzy swoją ofiarnością szczególnie przyczynili się do pomnożenia mienia i dóbr kulturowych Fundacji. Członkowie nowej kadencji winni zostać wyłonieni w terminie do dnia 30 listopada ostatniego roku kadencji ustępującej Rady.

 6. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata i rozpoczyna się 1 stycznia z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku.

 7. Członek Rady może złożyć rezygnację z członkostwa w Radzie. Na wniosek Rady jej członek może być również usunięty z uzasadnionych przyczyn, m.in. w sytuacji skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo. W obu przypadkach Rada może powołać na to miejsce nowego członka Rady.

 

§9
ZAKRES DZIAŁANIA RADY FUNDACJI

 1. Do zakresu działania Rady należy:   

 1. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji,

 2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

 3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 4. coroczne udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysków Fundacji, zgodnie z jej celami, względnie podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia strat;

 6. podejmowanie uchwał w sprawie łączenia się Fundacji,

 7. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwołania członków Zarządu,

 8. podejmowanie uchwał co do rozpoczęcia oraz ustalenia zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, względnie przekazanych przez te organy do decyzji Rady.

 1. Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Fundatorów.

 1. Zebrania Rady winny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 1. O zebraniu Rady Przewodniczący obowiązany jest powiadomić wszystkich jej członków, podając czas i miejsce zebrania.

 1. Uchwały Rady są protokołowane.

 

§10
ZARZĄD FUNDACJI

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3−5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, innych osób powołanych przez Radę Fundacji.

 2. Zarząd pierwszej kadencji powołują Fundatorzy (Założyciele).

 3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji, skład Zarządu winien zostać uzupełniony w drodze wyboru dokonanego przez Radę Fundacji.

 4. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata i rozpoczyna się 1 stycznia z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku.

 5. Powołanie nowego Zarządu winno nastąpić nie później niż do 30 listopada roku kończącego kadencję poprzedniego Zarządu.

 

§11
ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

 4. przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

 5. organizowanie działalności związanej z realizacją celów Fundacji,

 6. sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z działalności Fundacji,

 7. uchwalanie regulaminów i instrukcji w zakresie administrowania i działalności gospodarczej,

 8. decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji oraz o stanie zatrudnienia.

 1. Zarząd może zatrudniać pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, a także określać wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników.

 1. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z tym, że w sprawach dotyczących gospodarki finansowej Fundacji jednym ze współdziałających członków Zarządu musi być prezes lub jego zastępca.

 1. Każdy członek Zarządu jest obowiązany samodzielnie prowadzić sprawy nieprzekraczające zwykłego zakresu działania Fundacji.

 1. W sprawach przekraczających zakres zwykłego działania Fundacji niezbędna jest uprzednia uchwała Zarządu.

 1. Uchwały Zarządu są protokołowane.

 

§12
KOMISJA REWIZYJNA FUNDACJI

 1. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z 3 członków wybranych przez Radę, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego oraz sekretarza.

 2. Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:

  1. nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,

  2. kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu Fundacji,

  3. załatwianie i rozpatrywanie innych zleconych przez Radę spraw Fundacji z zakresu kontroli i nadzoru,

  4. żądanie od Zarządu udzielenia Komisji wszelkich wyjaśnień oraz udostępnienia dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 1. Komisja może korzystać z pomocy biegłych, których wynagrodzenie sama ustala.

 1. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

§13
MAJĄTEK FUNDACJI

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości jednego tysiąca dolarów USA.

 1. Dochodami Fundacji są:

 1. spadki, zapisy, darowizny, subwencje, dotacje, granty i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

 2. wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację przeprowadzonych po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia,

 3. odsetki bankowe,

 4. dochody z działalności gospodarczej Fundacji,

 5. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

 6. inne wpływy i dochody.

 1. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 1. Dysponowanie środkami winno uwzględniać życzenie ofiarodawców, co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych (zgodnie z celami Fundacji).

 1. Fundacja nie ogranicza zdolności UPJPII do nabywania jakichkolwiek przedmiotów majątkowych zwłaszcza drogą spadku, zapisu lub darowizny.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w ramach służących realizacji jej celów statutowych, również poprzez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.

 1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarząd Fundacji.

 1. Zakazane jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”),

 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. nabywanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 14
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 1. Fundacja realizuje cele statutowe na rzecz ogółu ludności poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego polegającej na:

 1. wspieraniu działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych funkcjonujących na UPJPII (85.60.Z);

 2. działalności charytatywnej (88.99.Z PKD);

 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z PKD);

 4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zwłaszcza słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UPJPII (88.10.Z PKD);

 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (88.99.Z PKD);

 6. fundowaniu nagród i wyróżnień dla szczególnie zdolnych uczniów szkół średnich oraz studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (88.99.Z PKD);

 7. współpracy z mediami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, organizacjami naukowymi, szkołami wyższymi z Polski i zagranicy, przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz społeczności lokalnych (88.99.Z PKD);

 8. pozyskiwaniu środków finansowych, rzeczowych oraz wsparcia organizacyjnego osób trzecich dla realizacji celów statutowych Fundacji (88.99.Z PKD);

 9. realizacji projektów zgodnych z celami fundacji finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz dobrowolnych wpłat instytucji i osób prywatnych (94.11.Z)

 10. finansowaniu konferencji, sympozjów, seminariów (85.60.Z PKD)

 11. organizacji i finansowaniu wystaw i konkursów oraz innych imprez kulturalnych (90.01. PKD);

 12. organizacji i finansowaniu imprez sportowych (93.19.Z PKD)

 13. udzielaniu pomocy absolwentom UPJPII w aktywnym poszukiwaniu pracy, w zakresie, w jakim działalność ta nie jest reglamentowana (78.10.Z PKD)

 14. prowadzeniu działalności edukacyjnej na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktyczno – naukowej, kadry administracyjnej, oraz studentów wszystkich stopni ( prowadzenie kursów dokształcających i zawodowych) (85.60.Z PKD);

 15. inicjowaniu, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Fundacji (73.11.Z PKD)

 16. organizowaniu akcji wspierających wolontariat (91.33.Z PKD)

 17. organizowaniu międzynarodowych wymian młodzieży (85.60.Z PKD)

 1. Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową pożytku publicznego Fundacji.

 1. Działalność, o której mowa w ust.1 może być prowadzona zarówno w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 1. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 1. Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacja w całości przeznaczy na realizację celów statutowych, określonych w §6 Statutu.

 

§ 15
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 1. Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 1. Drukowanie gazet (18.11.Z PKD)         

 2. Pozostałe drukowanie (18.12.Z PKD)

 3. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z PKD)

 4. Introligatorstwo i podobne usługi(18.14.Z PKD)          

 5. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD)

 6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z PKD)

 7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z PKD)

 8. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD)

 9. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z PKD)

 10. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z PKD)

 11. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z PKD)

 12. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z PKD)

 13. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z PKD)

 14. Nauka języków obcych (85.59.A PKD) 

 15. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD)

 16. Wydawanie książek (58.11.Z PKD)

 17. Wydawanie gazet (58.13.Z PKD)

 18. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z PKD)

 19. Pozostała działalność wydawnicza (58.19. Z PKD)

 20. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z PKD)

 21. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z PKD)

 22. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z PKD)

 23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD)

 24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z PKD)

 25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z PKD)

 26. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD)

 27. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD)

 28. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD)

 29. Działalność fotograficzna (74.20.Z PKD)

 30. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z PKD)

 31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD)

 32. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z PKD)

 33. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z PKD)

 34. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD)

 35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD)

 36. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD)

 37. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z PKD)

 38. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z PKD)

 39. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z PKD)

 40. Działalność archiwów (91.01.B PKD)

 41. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z PKD)

 42. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z PKD)

 43. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD)

 44. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD)

 45. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z PKD)

 46. Świadczenie usług parkingowych (52.21.Z PKD)

 1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja w całości przeznaczy na realizację celów statutowych, określonych w §6 Statutu.

 

§16
LIKWIDACJA FUNDACJI

 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadkach wskazanych w ustawie o fundacjach.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd na wniosek Rady lub Fundatorów na zebraniu likwidacyjnym.

 3. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, po zasięgnięciu opinii Rady i Komisji rewizyjnej.

 4. Zebranie likwidacyjne wybiera przewodniczącego obrad ze swego grona.

 5. Uchwała w sprawie decyzji o likwidacji Fundacji zapada większością 3/4 głosów osób uprawnionych do udziału w zebraniu likwidacyjnym.

 6. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.

 7. Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy.

 8. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 9. Nadzór nad działalnością likwidatorów sprawuje Senat UPJPII.     

 10. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawiają sprawozdanie likwidacyjne Fundatorom i Senatowi UPJPII. Decyzja o przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego stanowi podstawę do złożenia przez likwidatorów wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru Fundacji.

 11. Księgi i dokumenty pozostałe po działalności Fundacji zostaną złożone w archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

§17
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 1. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub Fundatorów większością 2/3 głosów.

 2. Zmiana celów działania Fundacji następuje na zasadach określonych w ust. 1.

 

§18

Nadzór nad Fundacją sprawują Minister właściwy do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Krakowa.