Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na UPJPII,
Zasady rekrutacji i wyjazdów w r.a. 2018/2019

(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do poniższych zasad. Zmiany te mogą wynikać z otrzymywanych na bieżąco nowych ustaleń odnośnie do programu Erasmus+ przekazywanych przez Narodową Agencję programu Erasmus+/Szkolnictwo Wyższe).

1. Osobami uprawnionymi do wyjazdów na zagraniczne praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+ są studenci studiów I, II oraz III stopnia na UPJPII oraz recent graduates czyli absolwenci UPJPII aplikujący o wyjazd na praktyki jeszcze w trakcie posiadania statusu (aktywnego) studenta (obrona pracy dyplomowej i zakończenie studiów nastąpi do dnia 30.09.2019 r.).

2. W trakcie realizowania praktyki student nie może przebywać na urlopie (dziekańskim, zdrowotnym, innym). Wyjeżdżający student musi wykazać się zaliczeniem semestru poprzedzającego wyjazd. Jeśli praktyka będzie realizowana w czasie trwania zajęć dydaktycznych na UPJPII, student musi uzyskać zgodę dziekana swojego macierzystego kierunku. Dziekan wyrażając zgodę określa warunki zaliczenia zajęć, w których student nie będzie uczestniczył przebywając na praktyce.

3. Pobyt na praktyce musi wynosić przynajmniej 2 miesiące. Maksymalny czas trwania praktyki to 12 miesięcy – w ramach tego samego roku akademickiego. Program Erasmus+ umożliwia realizację praktyk studenckich więcej niż jeden raz, jednak suma miesięcy pobytu na praktyce nie może przekroczyć 12 na każdym z cyklów studiów (I, II i III stopnia). W przypadku studentów studiów jednolitych magisterskich ich „kapitał wyjazdowy” wynosi 24 miesiące. Podczas rekrutacji UPJPII będzie preferował wyjazdy studentów wyjeżdżających po raz pierwszy. W przypadku wyjazdu absolwenta okres mobilności przypisany jest do danego cyklu studiów, który aktualnie zamykają. Do „kapitału wyjazdowego” wliczają się miesiące pobytu na stypendium (zarówno wyjazdy na praktyki, jak i na część studiów) już zrealizowane przez danego kandydata na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus (2007-2014) oraz FSS (również na innych uczelniach).

4. Przedłużenie pobytu na praktyce zagranicznej w ramach programu Erasmus+ będzie możliwe, jeśli będzie on realizowany w ramach tego samego roku akademickiego oraz zostanie uzgodniony zarówno z uczelnią macierzystą (zgoda koordynatora wydziałowego oraz dziekana), jak i instytucją przyjmującą. Wypłacenie grantu na przedłużony czas praktyki nie jest gwarantowana - będzie uzależnione od wysokości środków na ten cel pozostających do dyspozycji UPJPII.

5. Student samodzielnie znajduje instytucję, w której chce zrealizować praktykę, kontaktuje się z nią i ustala warunki realizacji stażu.

6. Praktyka nie może być realizowana w placówkach dyplomatycznych RP, instytucjach Unii Europejskiej (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm), instytucjach zarządzających programami unijnymi – takimi jak narodowe agencje.

7. Praktyka może być realizowana w jednym z krajów biorących udział w programie Erasmus+: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja.

8. Zgłoszenie do wzięcia udziału w praktykach następuje po złożeniu w BWzZ UPJPII następujących dokumentów:
-
Formularz zgłoszeniowy Erasmus+ praktyki.docx
- listu intencyjnego z instytucji przyjmującej
- zaświadczenia od koordynatora wydziałowego o zgodności planowanej praktyki z kierunkiem studiów, który student realizuje na UPJPII;
- CV;
- listu motywacyjnego;
- certyfikatu językowego/zaświadczenia o poziomie języka, w którym będzie realizowana praktyka.

9. Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ będzie miała charakter ciągły. O wyjeździe na praktyki będzie decydowała: kolejność zgłoszeń, średnia z wszystkich zamkniętych semestrów studiów danego cyklu, na którym znajduje się kandydat (przynajmniej 4.0); znajomość języka, w którym będzie praktyka realizowana (poziom B1/poziom B2); udokumentowane zaangażowanie na rzecz UPJPII. Stypendia będą przyznawane do wyczerpania środków.

10. Przed wyjazdem zakwalifikowani studenci będą zobowiązani do przedstawienia w BWzZ dokumentu Learning Agreement for Traineeships (LAfT.doc), oraz (wskazówki do wypenienia LAfT)który jest umową między instytucją przyjmującą, studentem oraz UPJPII, w której określane są warunki wymiany, jej realizacji oraz sposoby rozliczania (indywidualny program praktyki). Dodatkowo UPJPII i student będą podpisywać umowę finansową, która określi warunki finansowe wyjazdu.

11. UPJPII będzie przyznawał studentom granty na najkrótszy możliwy okres praktyk (2 miesiące). Ewentualne finansowanie kolejnych miesięcy będzie uzależnione od wysokości środków, które UPJPII otrzyma na mobilności studenckie w r.a. 2014/2015. Istnieje również możliwość zrealizowania praktyki bez grantu finansowego (tzw. wyjazd z grantem „zerowym”). Studentów z grantem” zerowym” obowiązują te same zasady realizacji praktyki, jak studentów, którzy otrzymają środki finansowe na realizację mobilności.

12. Wysokość grantów do poszczególnych krajów biorących udział w programie Erasmus+ została ustalona przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i nie podlega zmianie:

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania– 600 euro/miesiąc;
Grupa 2 –
 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy – 550 euro/miesiąc;
Grupa 3 –
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 500 euro/miesiąc.
 

Stypendium w ramach programu Erasmus+ ma charakter uzupełniający i ma za zadanie wyrównać różnicę kosztów utrzymania za granicą w stosunku do kosztów, które student poniósłby studiując w Polsce.

13. Stypendium będzie wypłacane studentom w 2 ratach: pierwsza, 90% przyznanego stypendium zostanie wypłacona przed wyjazdem studenta na praktyki, po podpisaniu umowy finansowej. Druga rata, 10 % przyznanego stypendium zostanie wypłacona po powrocie studenta z praktyk i po przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mówi umowa finansowa. Absolwenci będą otrzymywać całość stypendium po powrocie z praktyki i po wypełnieniu wszystkich warunków umowy finansowej.

14. W trakcie pobytu na praktyce student zachowuje prawo do pobierania wszystkich stypendiów (socjalne, rektora itp.).

15. Instytucja przyjmująca może wypłacać studentowi przebywającemu na praktyce w ramach programu Erasmus+ dodatkowe wynagrodzenie.

16. Każdy student wyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do ubezpieczenia się (ubezpieczenie zdrowotne, NNW, OC) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej.

17. Rezygnacja z odbywania praktyki czy też przedstawienie zaświadczenia o zrealizowaniu krótszego niż uzgodniony w umowie finansowej studenta z UPJPII pobytu na praktykach będzie stanowić podstawę do zwrotu otrzymanego grantu.

18. Po powrocie z praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia do CNBiWM UPJPII zaświadczenia z instytucji przyjmującej z dokładnymi datami pobytu w instytucji przyjmującej, z opisem zrealizowanych praktyk oraz z wystawioną przez instytucję oceną praktykanta. Do tygodnia od daty zakończenia praktyk student wypełnia ankietę online, do której dostęp otrzyma drogą mailową.

Powyższe zasady zatwierdził Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na UPJPII
Zasady rekrutacji i wyjazdów w r.a. 2017/2018

Zasady rekrutacji wyjazdów 

Miesięczne stawki stypendium - Erasmus+ praktyki

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018 - STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do dodatku socjalnego (otrzymywania grantu z funduszy PO WER).      
I grupa - 600 EURO
Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 550 EURO 
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 450 EURO 
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)  

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018 - STUDENCI UPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie tylko dla studentów otrzymujących stypendium socjalne, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. Studenci wyjeżdżający na studia i pobierający stypendium socjalne otrzymają dodatkowo równowartość 100 euro. Zgodnie z obowiązującym kursem 1 EUR = 4,3065 PLN.

 I grupa -   3015 zł 
Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 2799 zł 
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 2369 zł 
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018 - STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER.

 I grupa -   2584 zł 
Austria,  Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 2369 zł 
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 1938 zł 
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

 Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę (oprócz podstawowej stawki grantu). 

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną za pośrednictwem UPJPII do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji . Wniosek powinien być zaopiniowany przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w UPJPII oraz uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi (fakturami i rachunkami).