Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Zasady finansowania wyjazdów na część studiów w ramach programu Erasmus+

Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów UPJPII wyjeżdżających na część studiów w ramach programu ERASMUS+ w r.a. 2018/2019.

1. Zasady ogólne

Miesięczne stawki stypendialne - Erasmus+ studia

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Stypendium z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do otrzymywania grantu z funduszy PO WER.    

I grupa - 500 EURO

 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

II grupa - 450 EURO 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,  Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa - 400 EURO 

Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM-  była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 - STUDENCI UPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

 I grupa - 3019 PLN

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

II grupa - 2803 PLN

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa - 2587 PLN 

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM-  była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 - STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

I grupa - 2156 PLN

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

II grupa - 1940 PLN

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa - 1725 PLN

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM-  była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

 

 

Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów UPJPII wyjeżdżających na część studiów w ramach programu ERASMUS+ w r.a. 2017/2018

1. Zasady ogólne

2. Zasady finansowania wyajzdów

3. Zasady rekrutacji

Zasady zostały przygotowane na podstawie wytycznych z przewodnika po programie Erasmus+ oraz wytycznych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ przekazywanych UPJPII w korespondencji seryjnej dla instytucji szkolnictwa wyższego.

1. Studenci zakwalifikowani na wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+ podpisują z uczelnią macierzystą (dalej: UPJPII) umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium.
2. Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej, obliczane z dokładnością do 1 (jednego) dnia.
3. Stawki miesięczne stypendium są uzależnione od kraju docelowego i zostały ustalone na podstawie komunikatu Narodowej Agencji Programu Erasmus+:

Grupa I - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 500 euro/miesiąc
Grupa II - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 450 euro/miesiąc
Grupa III - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 350 euro/miesiąc.

W przypadku wyjazdów na studia studenci uprawnieni do stypendium socjalnego otrzymają dodatkowo 200 euro miesięcznie. Przynależność do grupy studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego jest definiowana przez fakt otrzymywania stypendium socjalnego w UPJPII w momencie zakwalifikowania się na wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+.
4. Stypendium jest wypłacane po podpisaniu umowy przez studenta oraz prorektora ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej UPJPII.
5. Wypłata stypendium dokonywana jest na podany przez studenta nr rachunku bankowego.
6. Ostateczna wysokość stypendium jest ustalana po powrocie studenta ze stypendium, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię partnerską. Wysokość stypendium może ulec zmianie (zmniejszenie) w przypadku, gdy student przedstawi zaświadczenie o pobycie na uczelni zagranicznej krótszym od tego, który został ustalony w umowie finansowej. Jeśli potwierdzony okres pobytu na uczelni zagranicznej będzie dłuższy niż uzgodniony z UPJPII w umowie finansowej, wysokość dofinansowania nie zmieni się.
7. Stypendium z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.
8. Wypłacenie stypendium będzie następowało w dwóch ratach: I rata- 90% stypendium przed wyjazdem za granicę, II rata – 10% stypendium po rozliczeniu się z wymaganych dokumentów;
9. Czas pobytu za granicą jest obliczany na podstawie potwierdzenia wydanego przez uczelnię partnerską (zapis w Learning Agreement for Studies).
10. Studenci mogą wnioskować o wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+ bez grantu (wyjazd „z grantem zerowym”). Studenci uprawnieni do stypendium socjalnego wyjeżdżający na część studiów z „grantem zerowym” nie są uprawnieni do otrzymywania dodatku 200 euro.
11. Studenci, którzy wyjeżdżają na jeden semestr mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu i grant na semestr kolejny (dotyczy to również studentów, którzy wyjechali na stypendium w sem. letnim). Wnioskując o przedłużenie pobytu na stypendium należy:
- uzyskać zgodę UPJPII: (zgoda prorektora ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej po zasięgnięciu opinii: uczelnianego koordynatora programu Erasmus+, koordynatora wydziałowego/instytutowego, dziekana macierzystego wydziału studenta);
- uzyskać zgodę uczelni partnerskiej;
- sporządzić Learning Agreement for Studies na II semestr; ustalić zasady zaliczenia obu semestrów (na macierzystym wydziale/w instytucie).
Po pozytywnym rozpatrzeniu podania studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy przedłużający pobyt oraz określający wysokość przyznanego dofinansowania (student może również wnioskować o przedłużenie pobytu na uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ „z grantem zerowym”).
12. Warunki przyznawania dodatkowego dofinansowania dla niepełnosprawnych kandydatów na wyjazd w ramach programu Erasmus+:

I. Osoba niepełnosprawna, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/18 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana przez UPJPII na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Wniosek ten jest opiniowany przez pracownika BON UPJPII i stanowi załącznik do niniejszych zasad.

II. W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.

III. Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

a) Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu).
b) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste, a koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.) - jako kwota ryczałtowa1 uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.
c) Niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.
d) Niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas pracy w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);
e) Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy);
f) Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia);
g) Niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga udokumentowania w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).

IV. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek musi być zaopiniowany przez pracownika BON UPJPII. Jeśli oceniając wniosek pracownik BON będzie miał wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może zażądać od uczestnika mobilności ubiegającego się o dofinansowanie dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

V. Uczestnik mobilności ubiegający się o dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności zostanie poinformowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ o kwocie dodatkowego wsparcia (dodatkowego w stosunku do ryczałtu wynikającego z planowanego czasu trwania pobytu za granicą), które zostaje wyliczone na podstawie złożonego wniosku.

13. Kwalifikacja studentów do uczelni w Szwajcarii odbywa się na zasadach ogólnych obowiązujących w projekcie Erasmus – Mobilność edukacyjna, przy czym o wysokości świadczenia i trybie jego wypłaty decyduje konkretna uczelnia tego kraju. Komisja sporządzi odrębny protokół kwalifikacji studentów do uczelni szwajcarskich.