Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

REKRUTACJA - studia i praktyki Erasmus+

REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI   2020/2021


(zdj. https://miesiecznik-benefit.pl/zarzadzanie/praca/news/paszport-na-staz/)                      

ZAKTUALIZOWANA PROCEDURA  REKRUTACYJNA NA WYJAZDY ERASMUS 2020/2021

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne na rok 2020/2021. Wykaz umów KA103 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie: edu.pl/erasmus/lista-uczelni-umowy-z-upjpii-w-ramach-programu-erasmus  załącznik - plik PDF „Lista Uczelni _umowy w ramach programu Erasmus+”.        

O wyjazd nie mogą ubiegać się:

 1. studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;

 2. studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich;

 3. studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej).

Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim. W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej). Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement ).

Program PO WER: dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej (dotyczy tylko KA103!):

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe stypendium odpowiadające kwocie około 200 €. Środki na ten cel (w całości, tj. podstawowe stypendium Erasmus+ i dodatkowe stypendium socjalne) wypłacane są w złotówkach z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w formularzu zgłoszeniowym nie zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność załączników, bowiem część ubiegłorocznych protokołów wykazywała w tym względzie braki lub nieścisłości (np. decyzja o świadczeniu socjalnym była w momencie rekrutacji nieważna).

Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd ERASMUSA+ rozstrzyga indywidualnie Dziekan wydziału.

Etapy rekrutacji krok po kroku: 

 1. 3 kwietnia -20 kwietnia 2020 – termin rekrutacji i złożenie formularza wyjazdowego, który będzie dostępny na stronie internetowej CNBiWM UPJPII - zakładka Erasmus lub otrzymają go Państwo wraz z komunikatem uczelnianym o rekrutacji.

 2. Koniec kwietnia decyzja Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Jeśli posiadają Państwo certyfikaty językowe, prosimy pamiętać o przesłaniu tego dokumentu wraz formularzem zgłoszeniowym drogą e-mailowym.

Dokumenty wymagane w pierwszej kolejności na rekrutację to:

 1. Formularz zgłoszeniowy -  załącznik.

 2. Cv + list motywacyjny; (https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents ) 

 3. Uzyskanie e-mailowej zgody od Koordynatora wydziałowego/instytutowego ds. Programu Erasmus+ na wyjazd. Ze względu na brak możliwości podpisania formularza zgłoszeniowego przez Koordynatora student proszony jest o uzyskanie zgody
  e-mailowej na wyjazd a następnie, gdy będzie to możliwe uzupełnienie podpisu koordynatora w formularzu zgłoszeniowym.

 4. Zaświadczenie z MSJO o potwierdzenie znajomości języka,  poziome języka obcego.

 5. Dokumenty należy przesłać na adres e-mailowy: erasmus@upjp2.edu.pl  do 20 kwietnia 2020.  

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdzie Pani tutaj

Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:

 1. Aktualne studia na jednym z  kierunków UPJPII;

 2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);

 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z  Państwem Biuro Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej UPJPII. Za merytoryczną stronę wyjazdu odpowiedzialny jest Koordynator Wydziałowy/Instytucjonalny/ na danym kierunku. Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularz Learning Agreement (uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 na rok. Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie.

 


Drodzy Studenci UPJPII,

W ramach Programu Erasmus+ studenci UPJPII mają możliwość wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktyki zagraniczne do różnego rodzaju instytucji, przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit i innych na okres od 2 do 12 miesięcy w przypadku praktyk i od 3 do 12 miesięcy w przypadku studiów na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie). Oznacza to, że każdy student może ubiegać się o wyjazd kilkakrotnie w trakcie całego okresu studiowania. Należy jednak pamiętać, że do całkowitej liczby miesięcy zostaną wliczone wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”.

Trwa  rekrutacja studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na praktyki w ramach programu Erasmus+.

Dodatkowa rekrutacja na studia wyjazd w s.letnim r.a. 2020/2021 - zgłoszenia do 30 października 2020;

Rekrutacja na praktyki wyjazdy w r.a. 2020/2021  - zgłoszenia do 30 czerwca 2021

Biuro Współpracy Międzynarodowej UPJPII​ [BWM]
ul. Bobrzyńskiego 10, pok.213
30-348 Kraków
tel.: +48
12 421 84 40
e-mail: erasmus@upjp2.edu.pl

Wymagane dokumenty na studia:

 1. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik). Uwaga: Średnia ze wszystkich zamkniętych semestrów potwierdzana jest w dziekanacie danego wydziału UPJPII. Dokument podpisuje student i zatwierdza Wydziałowy/Instytutowy Koordynator Erasmus+ na UPJPII. 
 2. Cv + list motywacyjny, (można skorzystać z aplikacji: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents).
 3. Zaświadczenie z MSJO UPJPII o potwierdzenie znajomości języka,  poziome języka obcego; (ul. Franciszkańska 1) lub potwierdzenie z innej instytucji
 4. Dodatkowe certyfikaty związane z aktywnością studenta  na Uczelni (konferencja, radio bonus, telewizja TV UPJPII.
 5. Oświadczenie o poprzednich wyjazdach Eramsus [załącznik]
 6. Oświadczenie COVID - 19 [załącznik]
 7. Oświadczenie COVID - 19 [załącznik]

Wymagane dokumenty na praktyki:

 1. List intencyjny, (załącznik). Uwaga: Średnia ze wszystkich zamkniętych semestrów potwierdzana jest w dziekanacie danego wydziału UPJPII. Dokument podpisuje student i zatwierdza Wydziałowy/Instytutowy Koordynator Erasmus+ na UPJPII. 
 2. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik)
 3. Learning Agreement for Training: podpisany przez instytucję przyjmującą i koordynatora wydziałowego/instytutowego ds. Erasmus+, uzupełniona o szczegółowy plan praktyki, okres pobytu/ 2 miesiące/ 60 dni oraz liczbę godzin 40h tygodniowo
 4. Cv + list motywacyjny; (można skorzystać z aplikacji: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents).
 5. Potwierdzenie znajomości języka, MSJO UPJPII lub innej istytucji.
 6. Oświadczenie o poprzednich wyjazdach Eramsus [załącznik]
 7. Oświadczenie COVID - 19 [załącznik]
 8. Oświadczenie COVID - 19 [załącznik]
Dokumenty należy dostarczyć do 21 czerwca 2021 do Biura Współpracy Międzynarodowej UPJPII, p. 213, 

Następnie 30 dni przed planowaną data rozpoczęcia realizacji stażu/praktyk student/doktrant dostarcza resztę wymaganych dokumentów. 

 1. oświadczenie dofinansowania pobytu stypendialnego (załącznik)
 2. ksero karty ekuz oraz potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW oraz OC
 3. formularz danych bankowych/ założenie konta w Euro.
Przed wyjazdem:
 1. na studia ustalane jest szczegółowe porozumienie o programie zajęć, które gwarantuje zaliczenie okresu studiów spędzonego za granicą przez uczelnię macierzystą;

 2. na praktyki ustalane jest porozumienie o programie praktyki, określające program i przebieg praktyki, które będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział.

 3. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres erasmus@upjp2.edu.pl a następnie złożyć w BWM (pokój 213).

Tylko aplikacje kompletne złożone będą rozpatrywane!