Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kto może ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus+?

O wyjazd na część studiów w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się studenci UPJPII:

- zarejestrowani na kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (status słuchacza studiów podyplomowych nie uprawnia do udziału w programie);

- będący w momencie wyjazdu (r.a. 2015/2016) studentami co najmniej drugiego roku studiów I stopnia. Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na część studiów za granicę w następnym roku akademickim jeśli będą posiadać status studenta w momencie wyjazdu (kontynuacja studiów na tym samym wydziale UPJPII);

- znający język wykładowy uczelni przyjmującej (na poziomie B2 – poziom potwierdzony odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem z MSJO UPJPII);

- ze średnią ocen przynajmniej 4.0 z etapu studiów (studia licencjackie zawodowe, studia uzupełniające magisterskie lub studia doktoranckie), podczas którego prowadzona jest rekrutacja (średnia ze wszystkich zakończonych semestrów, potwierdzona przez pracownika sekretariatu);

- nie przebywający w trakcie trwania stypendium na urlopie (dziekańskim, zdrowotnym, okolicznościowym);

- ubiegający się o wyjazd na część studiów do uczelni partnerskiej, z którą ich macierzysty wydział/instytut ma podpisaną umowę w ramach programu Erasmus+ (studenci mogą wyjechać na uczelnię, z którą jest podpisana umowa w ramach innego wydziału/instytutu UPJPII, jednak pierwszeństwo wyjazdów na te uczelnie przysługuje studentom tych jednostek);

- którzy złożyli wymagane dokumenty zgłoszeniowe w terminie ogłoszonym przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Pierwszeństwo w wyjazdach mają studenci, którzy do tej pory nie korzystali z wyjazdów w ramach programów mobilnościowych (LLP Erasmus, FSS, Erasmus+). Studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji – z zastrzeżeniem, że na danym etapie studiów pobyt na stypendium w ramach programu Erasmus+ nie przekroczy 12 miesięcy łącznie z czasem pobytu na poprzednich stypendiach. Program Erasmus+ daje możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów – licencjackich,  magisterskich lub doktoranckich – niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Natomiast studenci jednolitych studiów magisterskich (teologia) mają możliwość wyjazdu na studia i/lub praktykę do 24 miesięcy łącznie podczas całych studiów.