Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Sławomir Dryja

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt z habilitacją

Email: slawomir.dryja@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Dziejów Kultury
- Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - Koordynator publikacji naukowych
- Pracownia Dziejów Kultury Materialnej

Funkcje redakcyjne:
- Folia Historica Cracoviensia - Sekretarz redakcji

Dyżur:
Poniedziałek: 16.30 - 17.45, ul. Sławkowska 32, pok. 4

Curriculum Vitae:

2014 – Członek kolegium redakcyjnego Folia Historica Cracoviensia

2012 – zatrudniony w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

2010 – odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia, za współorganizację ekspozycji "Podziemny Rynek"

2010 – Wykłady zlecone w Instytucie Historii Sztuki i Kultury

2007 - 2009 – Kierownik prac archeologicznych na zamku w Mirowie.

2005 - 2010 – Kierownik (wspólnie z dr C. Buśko) badań archeologicznych prowadzonych po wschodniej stronie Rynku Głównego w Krakowie.

2004 - 2005 – Kierownik badań archeologicznych dawnego klasztoru Koletek w Krakowie

2002 - 2012 – Kierownik prac archeologicznych na zamku w Rabsztynie. Współautor (wspólnie z dr inż. W. Niewaldą) koncepcji odbudowy węzła bramnego oraz rewitalizacji wzgórza zamkowego.

2001 - 2008 – Kierownik prac archeologicznych na zamku w Bobolicach. Współautor (wspólnie z dr inż. W. Niewaldą) koncepcji rewitalizacji zamku.

1995 – uzyskanie stopnia doktora w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

1989 – praca dyplomowa wykonana w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

1983 – Ukończenie nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Wróblewskiego w Krakowie

Działalność pozanaukowa:

2012 - 2015 – Autor artykułów z zakresu piwowarstwa historycznego, zamieszczanych na łamach "Piwowara", czasopisma wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych.

2010 – Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych. W 2010 r. grupa 24 piwowarów domowych spotkała się w Cieszynie w Brackim Browarze Zamkowym, by powołać do życia stowarzyszenie. Dziś Stowarzyszenie liczy ponad 600 członków, zgrupowanych w 16 oddziałach terenowych odpowiadających swoim zasięgiem województwom. Stowarzyszenie wydaje czasopismo "Piwowar", przeprowadza kursy sędziowskie, szkolenia sensoryczne, pokazy warzenia, wykłady, konkursy piwne i spotkania z dobrym, domowym piwem.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Szkice z dziejów wojnickiego piwowarstwa. Browar Wojnicz 1867-1915, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słownik biograficzny słodowników, piwowarów i karczmarzy krakowskich 1501- 1655, Kraków: Księgarnia Akademicka 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mała encyklopedia piwowarska Krakowa i Kazimierza w wieku XVI i pierwszej połowie wieku XVII. Studia z dziejów piwowarstwa Krakowa i Kazimierza z uwzględnieniem problematyki Kleparza i przedmieść, Kraków: Księgarnia Akademicka 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Browar Parowy w Osieku. Zarys dziejów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowskie słodownie przełomu wieku XVI i XVII, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura Komornicka w Małopolsce i na Górnym Śląsku, Bytom: Muzeum Gornośląskie w Bytomiu 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Die Innenbebauung des Krakauer Ringplatzes im Mittelalter [w:] Breslau und Krakau im Hohen und Spӓteten Mittelalter. Stadgestalt – Wohnraum – Lebensstil, Kӧln, Weimar, Wien: Bӧhlau Verlag 2014, s. 279-294. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pozostałości pieca grzewczego z pierwszej ćwierci XVI wieku z badań przy ul. św. Tomasza 34 w Krakowie [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 2014, s. 105-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Zapotrzebowanie na energię krakowskiego przemysłu piwowarskiego w XVI i 1 połowie XVII wieku w świetle kwerendy archiwalnej i symulacji procesu spalania w piecach bezkominowych [w:] Res Gestae 2018, s. 145-176. [więcej informacji]
Kamienica przy ul. Krakowskiej nr 30 na krakowskim Kazimierzu - jej historia i rekonstrukcja, w. XVI i XVII, działalność piwowarska w okresie świetności domu [w:] Studia Sandomierskie 2017, s. 79-108. [więcej informacji]
Posesja przy Siennej 16 / Świętego Krzyża 2 w Krakowie od XVI do XVIII wieku. Rekonstrukcje zabudowy - od słodowni do budynku szpitalnego [w:] Rocznik Krakowski 2017, s. 57-84. [więcej informacji]
Krakowskie dzieje piwowarskiego rodu Latosów i rekonstrukcja zabudowy ich posesji przy ulicy Szewskiej nr 23 [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2017, s. 49-74. [więcej informacji]
Podatki i opłaty pobierane od piwowarów krakowskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Reforma czopowego z czasów panowania Stefana Batorego i jej wpływ na piwowarstwo krakowskie [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 2017, s. 67-92. [więcej informacji]
Przekształcenie zabudowy "piwowarskich" posesji nr 20 i 22 przy ulicy Szewskiej w Krakowie w XVI i XVII wieku [w:] Rocznik Krakowski 2016, s. 33-44. [więcej informacji]
Past inhabitants of Garbary – a biocultural perspective [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015.[więcej informacji]
Zamek w Mirosławcu w świetle badań przeprowadzonych w 2013 roku [w:] Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Waleckiej, 5 2014, s. 52-77. [więcej informacji]
Prebenda i cmentarz przy kościele świętych Piotra i Pawła na przedmieściu Garbary w Krakowie - ustalenie obszaru i przemiany przestrzenne [w:] Krzysztofory 2014, s. 185-218. [więcej informacji]
Zamek w Rabsztynie w świetle badań w latach 2001-2014. Podstawowe uwagi [w:] Ilcusiana 2014, s. 7-22. [więcej informacji]
Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku [w:] Wadoviana, 16 2013, s. 7-24. [więcej informacji]
Dwór w Graboszycach k. Zatora w świetle ostatnich badań - pierwsze fazy budowy (XV - XVII w.) [w:] Wadoviana, 16 2013, s. 25-48. [więcej informacji]
Kobieta w krakowskim przemyśle słodowniczo-piwowarskim doby wczesnonowożytnej w świetle testamentów i dokumentów podatkowych [w:] Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, IV 2012, s. 92-112. [więcej informacji]
Obcy skazani na śmierć? - analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch XVII-wiecznych podwójnych pochówków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie [w:] Funeralia Lednickie, 14 2012, s. 203-210. [więcej informacji]
Najstarsze fazy kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Małgorzaty i św. Stanisława w Żębocinie [w:] Folia Historica Cracoviensia, XVIII 2012, s. 7-46. [więcej informacji]
Główne kierunki rozwoku krakowskiego Rynku Głównego od połowy XIII do początek XVI wieku [w:] Czasopismo Techniczne. II formu Archtecturae Poloniae Medievalis. Z badań nad rozwojem architektury średniowiecznej, Z. 23, R. 108 2011, s. 49-66. [więcej informacji]
A case of the Execution of Swedish Soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.) [w:] International Journal of Osteoarchaeology, 2011 2011, s. 730-736. [więcej informacji]
Miary krakowskiego piwowarstwa w XVI wieku [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. LIX, nr 1 2011, s. 3-24. [więcej informacji]
Sukiennice krakowskie – fazy budowy [w:] Krzysztofory, t. 28, cz. 1 2010, s. 173-198. [więcej informacji]
Rynek krakowski po lokacji – główne kierunki rozwoju bloku śródrynkowego [w:] Krzysztofory, t. 28, cz. 1 2010, s. 99-112. [więcej informacji]
Wstępne wyniki badań archeologicznych i architektonicznych przeprowadzonych w związku z remontem budynku dawnego spichlerza przy placu Sikorskiego w Krakowie [w:] Biuletyn SKOZK, 59 2010, s. 158-163. [więcej informacji]
Badania archeologiczne na dziedzińcu kamienicy przy ul. Grodzkiej 65 w Krakowie. Wstępna interpretacja znalezisk [w:] Biuletyn SKOZK, 59 2010, s. 153-157. [więcej informacji]
Sprawozdanie z badań archeologicznych na Górze zamkowej w Cieszynie, województwo śląskie, Badania archeologizne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007 – 2008 [w:] Badania archeologizne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007 – 2008, 2007-2008 2010, s. 94-101. [więcej informacji]
Przemiany architektoniczne Kramów Bogatych i Kramów Bolesławowych [w:] Krzysztofory, t. 28, cz. 1 2010, s. 153-172. [więcej informacji]
Technologiczny aspekt produkcji piwowarsko-słodowniczej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej [w:] Archaeologia Historica Polona, 18 2009, s. 185-208. [więcej informacji]
Podsumowanie badań przy ul. św. Tomasza w Krakowie [w:] Krzysztofory, 23 2005, s. 41-62. [więcej informacji]
Zamekw Bobolicach w świetle prac badawczych przeprowadzonych 2002 roku [w:] Ziemia Częstochowska, 29 2003, s. 27-44. [więcej informacji]
Zagadnienia archeologiczne w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy Zabierzów. [w:] Materiały XI Konferencji Naukowo-Technicznej – Systemy Informacji Przestrzennej, XI 2001, s. 200-231. [więcej informacji]
Wstępne sprawozdanie z badań w 1998 r. na stanowisku 15 w Prałkowcach, pow. Przemyśl [w:] Rocznik Przemyski, t. 37, z.1 2001, s. 119-128. [więcej informacji]
Fragment fortyfikacji Bielska w rejonie ulicy Krętej w świetle dotychczasowych badań nad systemem obronnym, miasta w średniowieczu [w:] Krajobrazy, księga pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin profesora Janusza Bogdanowskiego, Księga Pamiątkowa 2000, s. 100-121. [więcej informacji]
Najwcześniejsze dzieje Zatora w świetle dotychczasowych badań historycznych i archeologicznych [w:] Teki Krakowskie, 10 1999, s. 17-31. [więcej informacji]
Pierwsze znalezisko wczesnoneolitycznych przekłuwaczy typu vedrovice z ziem polskich : Zagadnienia wstępne [w:] Sprawozdania Archeologiczne, 50 1998, s. 143-148. [więcej informacji]
Zator, st. 2, gm. loco, woj. bielskie, AZP 104-51 [w:] Informator Archeologiczny 1997, s. 279-279. [więcej informacji]
Grojec, st. 1," Góra Grojecka", gm. loco, woj. bielskie, AZP 104-49 [w:] Informator Archeologiczny 1997, s. 15-16. [więcej informacji]
Krasice, st. 7, gm. Mstów, woj. częstochowskie, AZP 86-51/13 [w:] Informator Archeologiczny 1996, s. 101-101. [więcej informacji]
Przymiłowice, st. 1, gm. Olsztyn, woj. częstochowskie, AZP 88-50/25 [w:] Informator Archeologiczny 1996, s. 24-24. [więcej informacji]
Sąspów, st. 18, gm. Jerzmanowice-Przeginia, woj. krakowskie, AZP 99-55/104 [w:] Informator Archeologiczny 1996, s. 68-68. [więcej informacji]
Targowisko, st. 16, gm. Kłaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/71 [w:] Informator Archeologiczny 1996, s. 75-75. [więcej informacji]
Ślady wczesnoneolitycznego osadnictwa, cyklu wstegowego, w dolnym odcinku doliny górnej Wisły [w:] Sprawozdania Archeologiczne, 47 1995, s. 55-67. [więcej informacji]
Badania wykopaliskowe na stanowisku 2 w Malcu, województwo bielskie, w 1991 roku [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991 — 1992, 1991-1992 1994, s. 51-54. [więcej informacji]
Znalezisko brązowej siekierki tulejowatej z okolic Krakowa [w:] Sprawozdania Archeologiczne, 45 1993, s. 155-158. [więcej informacji]
Spytkowice, st. 26, gm. loco, woj. bielskie, AZP 103-52/26 [w:] Informator Archeologiczny 1993, s. 21-21. [więcej informacji]
Malec, st. 2, gm. Kęty, woj. bielskie, AZP 105-50 [w:] Informator Archeologiczny 1991, s. 45-45. [więcej informacji]
Nieznana jaskinia w pienińskim pasie skałkowym [w:] Wierchy, 57 1991, s. 116-118. [więcej informacji]
Nowe stanowiska z epoki kamienia w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej [w:] Acta Archaeologica Carpathica, 30 1991, s. 213-222. [więcej informacji]
Ściejowice, gm. Liszki, woj. krakowskie, St. 1, AZP 103-55/135 [w:] Informator Archeologiczny 1991, s. 6-6. [więcej informacji]
Stanowisko kultury świderskiej w Krempachach na Podhalu (gm. Nowy Targ) [w:] Acta Archaeologica Carpathica, 29 1990, s. 229-232. [więcej informacji]
Nowa Biała, gm. Nowy Targ, woj. nowosądeckie, St. 2 (Jaskinia w Obłazowej), AZP 116-58 [w:] Informator Archeologiczny 1990, s. 2-3. [więcej informacji]
Ropa, gm. Gorlice, woj. nowosądeckie, St. 2, AZP: 112-67 [w:] Informator Archeologiczny 1989, s. 28-28. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Piwowarstwo krakowskie w XVI – XVII wieku w świetle badań interdyscyplinarnych. Modele, symulacje, badania laboratoryjne; [nr projektu:] 501-10-030105

-Socjotopografia piwowarstwa krakowskiego w 2 poł. XVI- 1 poł. XVII wieku; [nr projektu:] 501-10-030078

-Podstawowe zagadnienia ekologii historycznej miast Małopolski w średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej; [nr projektu:] 501-10-030077

-Materialne i duchowe aspekty aktywności grup społecznych (szlachta, mieszczaństwo, chłopstwo) w XIII-XIX wieku. Powiązania-relacje-oddziaływanie; [nr projektu:] 501-10-030055

-Życie codzienne mieszczaństwa polskiego i elit intelektualnych w XIV i XIX wieku. Praca, rodzina, religia. Postawy wobec śmierci.; [nr projektu:] 501-10-030052

Wygłoszone referaty:

- Badanie średniowiecznej sztuki piwowarskiej metodami mikrobiologicznymi i przeniesienie rezultatów we współczesną rzeczywistość; [podczas konferencji:] VI Kongres Mediewistów Polskich [miejsce konferencji:] Wrocław, 2018-09-21

- The Astonishing Middle Ages in Polish Countries, 10th-15th Centuries: Mysterious Art, Strange Inhabitants, Unusual Graves; [podczas konferencji:] International Medieval Congress 2017 in Leeds, Special Thematic Strand: Otherness [miejsce konferencji:] Leeds, 2017-07-05

- Zapotrzebowanie na energię krakowskiego przemysłu piwowarsko-słodowniczego w XVI i 1 poł. XVII wieku w świetle kwerendy archiwalnej i symulacji procesu spalania w piecach bezkominowych; [podczas konferencji:] Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych [miejsce konferencji:] Pobierowo, 2016-09-28

- Práce sládka Thomasa Latosa z Rokycan circa Pilzna Bohemie a jeho rodiny v Krakově. Obraz krakovskeho pivovarnictví v 16. století; [podczas konferencji:] Historický vývoj pivovarů, pivovarských provozů a technologií v Českých zemích [miejsce konferencji:] Brno, 2015-09-24

- Dawni mieszkańcy Garbar w ujęciu biokulturowym w świetle badań cmentarza powstałego z fundacji ks. Jana Welsa; [podczas konferencji:] Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-29

- Czy inwestycja w mini browar może być opłacalna ? Współczesne i szesnastowieczne realia prowadzenia przedsiębiorstwa piwowarskiego.; [podczas konferencji:] IV Międzynarodowe Forum Technologii Browarniczych [miejsce konferencji:] Warszawa, 2014-10-26

- Rewitalizacja zabytkowych browarów. Browar w zabytkowych wnętrzach.; [podczas konferencji:] III Forum Technologii Browarniczych [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2013-10-10

- Wyniki prac archeologicznych prowadzonych na zamku w Mirosławcu; [podczas konferencji:] Spotkania czterech kultur [miejsce konferencji:] Mirosławiec, 2013-07-12

- Badawcze i konserwatorskie aspekty rewitalizacji zamku w Bobolicach; [podczas konferencji:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-03-23

- Krakowskie Kramy Bogate; [podczas konferencji:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-03-23

- Mury obronne Olkusza w świetle ostatnich badań; [podczas konferencji:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-03-22

- Piwowarzy i słodownicy w krajobrazie szesnastowiecznego Krakowa; [podczas konferencji:] Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-16

- Metody określania chronologii obiektów odkrytych na Rynku Głównym w Krakowie; [podczas konferencji:] Praha archeologicka – mesto UNESCO a jeho archeologicke dedictvi [miejsce konferencji:] Praga, 2009-05-20

- Blok śródrynkowy w Krakowie w 2 połowie XIII – XIV wieku; [podczas konferencji:] II Forum Archtecturae Poloniae Medievlis [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-16

- Układy komunikacyjne krakowskiego Rynku Głównego; [podczas konferencji:] Ulica, plac i cmentarz w społecznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy środkowej [miejsce konferencji:] Wrocław, 2008-12-05

- Technologiczny aspekt produkcji piwowarsko-słodowniczej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej; [podczas konferencji:] „Homo Fabricator”. Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-11-09

- Zagadnienia archeologiczne w procesie budowania lokalnego systemu informacji o terenie na przykładzie gminy Zabierzów; [podczas konferencji:] XI Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy informacji przestrzennej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2001-05-29