Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Tomasz Graff

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt z habilitacją

Email: tomasz.graff@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - Koordynator publikacji naukowych
- Katedra Historii Starożytnej i Średniowiecznej

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik kierunku Historia (rok akademicki: 2019/20 )

Funkcje redakcyjne:
- Folia Historica Cracoviensia - Członek redakcji

Dyżur:
Czwartek, Teams, 13:30-14:15

Pełnione funkcje:

Instytut Historii - Kierownik kierunku Historia

Curriculum Vitae:

2019 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego decyzją Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

2019 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP

2019 – Członek Komisji Historycznej PAN oddz. w Krakowie.

2018 – członek Zespołu Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich Polskiej Akademii Nauk

2017 – Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”

2017 – członek Międzynarodowego Kolegium Redakcyjnego czeskiego czasopisma "Husitský Tábor"

2016 – Przyjęcie do grona członków Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

2016 – Od września prodziekan ds. studenckich Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

2015 – Przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

2014 – Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności

2012 - 2014 – Sekretarz Redakcji "Folia Historica Cracoviensia"

2012 - 2016 – Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury

2011 – Sekretarz Zarządu Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana

2011 – Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział Kraków

2011 – Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

2010 – Adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania UPJPII

2010 – Sekretarz Zarządu Inicjatywy Małopolskiej im. króla Władysława Łokietka

2009 – Sekretarz Rady Instytutu Historii Sztuki i Kultury

2008 - 2010 – Asystent w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania PAT i UPJPII

2006 – Promocja doktorska na Wydz. Hist. UJ

2005 – Ukończenie 4-letnich studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ

2005 – Stypendium im. S. Estreichera UJ

2001 – Ukończenie studiów i obrona pracy magisterskiej w Instytucie Historii UJ z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem

2001 - 2004 – Stypendium naukowe UJ

2000 – Stypendium MEN

1998 – W-ce prezes d/s Naukowych Koła Naukowego Historyków Studentów UJ

1996 – Rozpoczęcie 5-letnich studiów magisterskich w Instytucie Historii UJ

Działalność pozanaukowa:

2017 - 2017 – Recenzent czasopisma Perspektywy Kultury, nr 16 (1/2017)

2017 - 2017 – Opiekun naukowy projektu Muzeum Miejskiego w Wadowicach „Wadowicka Szkoła Genealogów”, V-XI 2017

2016 - 2016 – Recenzent Zeszytów Naukowych Tow. Doktorantów UJ, 2016, ser. Nauki Społeczne

2016 – Recenzent tomu XXIV (2016)Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

2016 - 2016 – Cykliczna audycja popularnonaukowa wraz z dziećmi Weroniką i Karolem w Radio Kraków "Opowiem Ci historię", niedziela, 8:30

2015 – 6 lipca 2015. Organizacja wystawy wspólnie z Czeskim Centrum w Warszawie i Archiwum Pan pt. "Jan Hus 1414-2015". Otwarcie wystawy było połączone z panelem dyskusyjnym - wystąpienie i moderacja dyskusji pt. "Jan Hus 600 lat później".14 lipca do 20 II 2016 wystawa w BJ w Krakowie

2014 - 2014 – Recenzent „Rocznik Przemyski”, t. L, z.3: 2014

2014 – Recenzent tomu 15 (2012) 17 (2014) Wadovian

2013 – Współpraca ekspercka z Wadowickim Centrum Kultury

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2021/22):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Najstarsze Bractwo Różańcowe w Wadowicach 1616-1822, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2020.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marcin Campius Wadowita (ok. 1567-1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków: Wydawnictwo UPJPII i Societas Vistulana 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Średniowieczne korzenie Polski. Historia dla każdego [współautor Karol Graff], Kraków: Dehon 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śladami Świętej Królowej Jadwigi i jej epoki, Kraków: Parafia św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: Societas Vistulana 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świat Bizancjum. Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453, [red.polska T.Graff], red. oryg. A. Laiou, C. Morrisson, Kraków: WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
B. Frale, Całun Jezusa Nazarejczyka [red. polska T. Graff], Kraków: WAM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
J. W. O'Malley, Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego [red. polska T.Graff], Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
B. Frale, Templariusze i Całun Turyński [red. polska T. Graff], Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia vero testis temporum. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Societas Vistulana 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
420 lat Szkół Nowodworskich. Wydanie Jubileuszowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, Kraków: I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków: Societas Vistulana 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Biskupi krakowscy wobec Uniwersytetu Krakowskiego w dobie pierwszych królów elekcyjnych – zarys problematyki [w:] Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i w epoce nowożytnej: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 2020, s. 69-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maciej z Miechowa - historyk przełomu epok [współautor: B. Wołyniec] [w:] Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. Ludzie-Idee-Dzieła: PAU-Ignatianum 2018, s. 169-181. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osobowość Jadwigi Andegaweńskiej w świetle kontaktów Polski ze Stolicą Apostolską w okresie schizmy zachodniej w latach 1388/9-1399 [w:] Swiat kobiet w Czechach i w Polśce w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. W. Iwańczak, A. Januszek-Sieradzka, J. Smolucha: Wydawnictwo Ignatianum 2018, s. 536-556. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świętosław (zm. ok. 1410), karmelita, kapelan papieski, bp łucki, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.51, z. 211, Kraków: IH PAN 2017, s. 547-549. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Individual freedom and mediaeval monasticism – some remarks and reflections 2017, s. 200-209. [więcej informacji]
Jadwiga Andegaweńska (ok. 1373/1374-17 lipca 1399) [w:] Poczet władczyń Polski, red. B. Czwojdrak: Wydawnictwo M 2017, s. 213-219. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Catholic Church in Poland and King Władysław III's Crusade Against the Turks [w:] Holy War in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe, Kraków-Mainz: Akademia Ignatianum 2017, s. 95-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka Jagiellonów wobec Wadowic do roku 1564. Zarys problematyki. [w:] Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w., pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki, Piotra Węcowskiego, Kraków 2016 [seria: Studia Jagiellonica, red. M. Koczerska, M. Walczak, P. Węcowski, t. 2], Kraków: Societas Vistulana 2016, s. 249-266. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pobożność barokowa w świetle testamentu profesora Marcina Wadowity [w:] Sacrum w mieście - średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, Kraków: Akademia Ignatianum 2016, s. 201-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hierarchia miast w Chorografii Jana Długosza [w:] Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. Jerzy Rajman i Dorota Żurek: Księgarnia Akademicka 2016, s. 253-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kirchliche Eliten im mittelalterlichen Krakau [w:] Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Hrsg. M. Diefenbacher, O. Fejtová, Z. Noga; Documenta Pragensia Monographia. Series Cracovia-Norimberga-Praga: Archiv hl. m. Prahy 2016, s. 175-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Patronat cystersów mogilskich nad kościołem pw. Wszystkich Świętych w Wadowicach i problem jego statusu parafialnego w XIV-XVIII wieku [w:] Cistercium Mater Nostra, Kraków: Societas Vistulana 2016.[więcej informacji]
Patron I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach: Magnificus Martinus Campius Vadovius (ok. 1567-1641), dziekan Wydziału Teologicznego i wicekanclerz Akademii Krakowskiej [w:] Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum - znane i nieznane. W 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC 2016, s. 15-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wadowice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 138-139. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wadowita Marcin [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 139-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Więcławice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 555-556. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wawrzeńczyce [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 295-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zawisza z Kurozwęk [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1287-1287. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wola Radziszowska [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 875-876. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wieliczka [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 492-493. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wacław [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 133-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zebrzydowski Andrzej [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1337-1337. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zembrzyce [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1347-1348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zglenicki Franciszek Salezy [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1366-1366. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szaflary [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1394-1395. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzebinia [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1108-1109. [więcej informacji]
Prałaci kapituły krakowskiej wobec kryzysu Kościoła w latach 1439-1449 [w:] Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: Societas Vistulana 2013, s. 337-355. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Grzegorz z Sanoka [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 31-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mikołaj Trąba [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 84-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr Wysz [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 92-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Królewna Jadwiga w oczach Janka z Czarnkowa [w:] Śladami Świętej Królowej Jadwigi i jej epoki, Kraków: Parafia św. Jadwigi w Krakowie 2013, s. 11-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tenczynek [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 612-612. [więcej informacji]
Szembek Michał [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 36-36. [więcej informacji]
Szyszkowski Marcin [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 239-239. [więcej informacji]
Trybsz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1078-1079. [więcej informacji]
Trzebicki Andrzej [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1107-1108. [więcej informacji]
Szaniawski Konstanty Felicjan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1414-1414. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wojciech Jastrzębiec [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 116-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sułkowice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1191-1191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Professor Marcin Wadowita (1567 – 1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków [w:] Transformation of Central european Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava): from the middle ages to the e nd of the 18 th Century., Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, s. 84-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Serebryski Wojciech [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 39-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sidzina [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 121-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sienieński Dymitr [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 161-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Siewierskie Księstwo [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 185-186. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Erazm Ciołek [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich: Biały Kruk 2013, s. 28-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Śladami świętej królowej Jadwigi i jej epoki: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie 2013, s. 9-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skomielna Czarna [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 294-294. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Strzempiński Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1072-1073. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sucha Beskidzka [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1151-1151. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Schilling Jan Solidius [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1230-1231. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Dziersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego i Kościoła [w:] Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie-Wydarzenia-Kultura, Łomianki: LTW 2012, s. 157-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Schindler Jan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1232-1233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rzeszowski Jan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 739-740. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Salomon [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 937-937. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Scipio Jan Karol [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1308-1309. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rospond Stanisław [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 344-345. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwadowski Antoni [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 453-453. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rożnowski Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 465-465. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ryczów [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 659-659. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ręczajski Hieronim [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 68-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różycki Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 502-503. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rey Jan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 54-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rey Józef Tadeusz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 55-55. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rudawa [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 543-543. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Racławice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1050-1050. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rabsztyński Andrzej [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1022-1022. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rabka [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1021-1022. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr z Fałkowa [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 673-673. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radost [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1104-1105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Płaza Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 845-845. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radymiński Marcin [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1113-1113. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Raciborowice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1033-1034. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prochor [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 456-457. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rafał ze Skawiny [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1153-1154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Raciechowice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1036-1036. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rachelin [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1027-1027. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr Wysz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 689-690. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poppon [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1431-1431. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokrzywnicki Jan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1033-1034. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podlodowski Jerzy [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 944-945. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pieniążek Mikołaj [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 504-505. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w poźnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic [w:] Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2011, s. 207-221. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przecławski Andrzej [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 614-614. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prokulf [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 470-471. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prokop [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 463-464. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potkański Franciszek [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 103-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oborski Mikołaj [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 207-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kraków i Uniwersytet krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka [w:] Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433-1489). Postać-Środowisko- Kultura-Dziedzictwo, Kraków: Instytut Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce 2010, s. 163-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy istniał kult św. Jadwigi królowej na Litwie w dobie nowożytnej? [w:] Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy, Kraków: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie 2010, s. 78-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oborski Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 209-209. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odrowążowie [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 363-364. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oporowski Władysław [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 678-679. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hierarchia kościelna państwa jagiellońskiego wobec problematyki czeskiej w pierwszej połowie XV wieku [w:] Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010, s. 121-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mikołaj Trąba jako gospodarz archidiecezji halickiej i gnieźnieńskiej [w:] Mikołaj Trąba. Mąż stanu i prymas Polski. Materiały z Konferencji. Sandomierz 13-14 czerwca 2008 roku, Kraków: Secesja 2009, s. 89-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity [w:] Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 67-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marcin Wadowita - wybawca arianina Fausta Socyna: portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku [w:] Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 281-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 7-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbigniew Oleśnicki i polski episkopat wobec unii personalnej z Królestwem Węgier w l. 1440-1444 [w:] Historia vero testis temporum. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Societas Vistulana 2008, s. 349-364. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Grzegorz z Sanoka jako arcybiskup lwowski [w:] W 600-lecie urodzin Grzegorza z Sanoka. Studia o Grzegorzu z Sanoka i jego czasach, Sanok: Instytut Historii UJ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka Sanoku 2008, s. 56-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkoły Nowodworskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – do reformy kołłątajowskiej w 1777 roku [w:] 420 lat Szkół Nowodworskich. Wydanie Jubileuszowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowowdworskiego w Krakowie, Kraków: I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie 2008, s. 7-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskupi krakowscy wobec króla Władysława Łokietka (1320-1333) na tle problemów epoki – wybrane aspekty [w:] Lipnica Murowana. Gród króla Władysława Łokietka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 139-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozterki religijne biskupów monarchii jagiellońskiej w dobie tzw. II unii polsko-węgierskiej 1440-1444 [w:] Religijność. Wymiar prywatny i publiczny, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 129-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komentarz [w:] Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa: PWN SA 2006, s. 19-462. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rex iniustus? – Z dziejów polityki kościelnej Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 roku [w:] Sprawiedliwość-Tradycja-Współczesność, Kraków: Księgarnia Akademicka 2006, s. 23-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbigniew Oleśnicki jako kanonik wiślicki. Z dziejów kariery kościelnej w późnym średniowieczu [w:] Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem. Materiały z sympozjum historycznego zorganizowanego w Wiślicy, 23 października 2005 roku, Kraków: Księgarnia Akademicka 2006, s. 105-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449) [w:] Zbigniew Oleśnicki - książę kościoła i mąż stanu. Materiały z Konferencji Sandomierz 20-21 maja 2005 roku, Kraków: Secesja 2006, s. 195-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Commentarii [w:] Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Cracoviae: PAU 2005, s. 451-583. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia; Historia Polski(niesygnowane) [w:] Nowa Encyklopedia Szkolna, Kraków: Zielona Sowa 2004, s. 18-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazimierz Wielki [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 201-210. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jadwiga Andegaweńska [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 217-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jagiellonowie [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 223-230. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Władysław Warneńczyk [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 241-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Władysław Jagiełło [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 231-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ludwik Wielki [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 213-216. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Andegawenowie [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 211-212. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

A usurper with a crosier? The winding paths of the ecclesiastical career of Bohemian Carmelite Świętosław, the first Catholic Bishop of Łuck (1404–ca. 1410) [w:] Historia Slavorum Occidentis 2020, s. 11-34. [więcej informacji]
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Krakowskiego w pierwszych latach XVII wieku i wkład w jego rewitalizację Bartłomieja z Przemyśla OP [w:] Rocznik Przemyski. Historia 2019, s. 35-55. [więcej informacji]
Maciej z Miechowa (ok. 1453/57-1523) - pierwszy kontynuator Annales Jana Długosza [w:] Zeszyty Długoszowskie 2018, s. 70-74. [więcej informacji]
Klasztor w Kraśniku w dziełach Jana Długosza [w:] Archiwa, Bibliotki i Muzea Kościelne 2017, s. 99-110. [więcej informacji]
Servants of the devil or protectors of Christianity and apostles among pagans? Shaping the image of Poland and Poles in the context of steps taken by Wladyslaw II Jagiello’s diplomacy against ‘Satira’ by John Falkenberg [w:] Folia Historica Cracoviensia 2017, s. 143-176. [więcej informacji]
The Monarchy of Wladyslaw Jagiello and Jerome of Prague [w:] Husitský Tábor 2017, s. 9-28. [więcej informacji]
Recenzja podręcznika Ciekawi świata 1. Historia, część 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Roman Czaja, Małgorzata Strzelecka, Jan Wroniszewski, wyd. Operon 2013 [w:] Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych 2016, s. 119-134. [więcej informacji]
Nieznane fakty z życia rajcy wadowickiego Mateusza Kępki (zm. 1602), ojca Marcina Wadowity w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616 [w:] Wadoviana, 18 2015, s. 13-25. [więcej informacji]
Jan Hus and Poland and the Polish in the years 1410-1415 [w:] Perspektywy Kultury, 6 2015, s. 45-67. [więcej informacji]
Neue Festlegungen zur theologischen Reflexion von Martinus Vadovius [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015, s. 147-168. [więcej informacji]
Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 141, z.2, 2014, s. 509-526. [więcej informacji]
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki (1423-1455) wobec husytyzmu i polityki polsko-czeskiej [w:] Mediaevalia Historica Bohemica, 17/1 2014, s. 127-167. [więcej informacji]
Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic w kościele parafialnym w Łazanach [w:] Wadoviana, 17 2014, s. 212-219. [więcej informacji]
Wizja polityczna Zbigniewa Oleśnickiego w okresie bezkrólewia po śmierci Władysława III [w:] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, XXII 2014, s. 21-43. [więcej informacji]
Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku [w:] Wadoviana, 16 2013, s. 7-24. [więcej informacji]
Wokół fundacji i benefaktorów Szkół Nowodworskich w Krakowie [w:] Folia Historica Cracoviensia, 19 2013, s. 159-176. [więcej informacji]
Augustianin Paweł Vois Wadowita (zm.1616) [w:] Wadoviana, 15 2012, s. 123-126. [więcej informacji]
Wpływ kryzysu Kościoła Powszechnego na społeczeństwo polskie w I połowie XV wieku – wybrane zagadnienia [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 217-240. [więcej informacji]
Professor Marcin Wadowita (1567-1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków [w:] Mesto a dejiny, R.1, cz.1-2 2012, s. 79-89. [więcej informacji]
O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki piastowskiej [w:] Wadoviana, 14 2011, s. 189-201. [więcej informacji]
Hierarchia kościoła katolickiego w Polsce wobec Wielkiej Wojny z Krzyżakami [w:] Wiadomości Historyczne, 3 2011, s. 5-9. [więcej informacji]
Mikołaj Trąba z Sandomierza jako współtwórca zwycięstwa grunwaldzkiego [w:] Studia Sandomierskie, 18(2) 2011, s. 5-19. [więcej informacji]
Wadowiczanie w Krakowie.Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 285-297. [więcej informacji]
Polska hierarchia kościelna wobec zmian na tronie po śmierci Władysława Jagiełły na tle stosunków z Litwą [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 391-408. [więcej informacji]
Długosz wobec Żydów, pogan, heretyków i schizmatyków [w:] Zeszyty Długoszowskie, 8 2009, s. 65-76. [więcej informacji]
Piotr Tafiłowski, Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski, Wydawnictwo Sejmowe Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 476 [w:] Studia Źródłoznawcze, 47 2009, s. 258-261. [więcej informacji]
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Wadowice-Karola Wojtyły Ojczyzna Domowa” [w:] Wadoviana, 12 2009, s. 266-271. [więcej informacji]
Działalność polityczna Zbigniewa Oleśnickiego i polskiej hierarchii kościelnej w dobie tzw. burzy koronacyjnej [w:] Folia Historica Cracoviensia, 14 2008, s. 75-85. [więcej informacji]
Biskupi monarchii jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w I połowie XV wieku [w:] Nasza Przeszłość, 109 2008, s. 37-54. [więcej informacji]
Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 [w:] Wadoviana, 11 2008, s. 7-13. [więcej informacji]
Kariera, pochodzenie społeczne i wykształcenie episkopatu metropolii lwowskiej (do 1412 halickiej) w I. poł. XV wieku [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 133 2006, s. 31-41. [więcej informacji]
Jan z Turobina zwany Turobiniuszem (1511 – 1575). Portret duchownego, uczonego, bibliofila i poety [w:] Wadoviana, 10 2006, s. 95-101. [więcej informacji]
U kresu reedycji Annales Jana Długosza [w:] Zeszyty Długoszowskie, 4 2005, s. 23-30. [więcej informacji]
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu”. Sandomierz 20-21 maja 2005 [w:] Studia Źródłoznawcze, 43 2005, s. 232-234. [więcej informacji]
Sprawa kardynalatu Zbigniewa Oleśnickiego a spór o precedencję w radzie królewskiej z prymasem Władysławem Oporowskim [w:] Nasze Historie, 7(2002) 2005, s. 105-116. [więcej informacji]
Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską na tle wyboru pseudopapieży od czasów wczesnopiastowskich do soboru pizańskiego – wybrane aspekty i zarys problematyki [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 131 2004, s. 43-75. [więcej informacji]
Precedencja biskupów metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej w I połowie XV wieku [w:] Nasza Przeszłość, 102 2004, s. 105-150. [więcej informacji]
Katolicki episkopat metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej wobec wyboru pseudopapieża Feliksa V przez sobór bazylejski [w:] Nasza Przeszłość, 99 2003, s. 55-129. [więcej informacji]
Uposażenie altarii św. Anny przy kościele farnym w Wadowicach w świetle fundacji Mikołaja Komorowskiego z 1621 r. [w:] Wadoviana, 7 2002, s. 94-99. [więcej informacji]
Z dziejów bractwa różańcowego w Wadowicach [w:] Wadoviana, 7 2002, s. 90-93. [więcej informacji]
Wokół sprawy kardynalatu biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 129 2001, s. 19-50. [więcej informacji]
Kariery burmistrzów wadowickich – Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876-1881) [w:] Wadoviana, 6 2001, s. 89-93. [więcej informacji]
W. W. Hallo, K. L. Younger (eds.), "The Context of Scripture", vol. 1: Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden-New York-Köln 1997, J. E. Brill, ss. 600 [w:] Historia, 5(2) 1997, s. 300-301. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Kultura i społeczeństwo Małopolski średniowiecznej i nowożytnej w świetle krakowskich źródeł archiwalnych oraz ikonograficznych; [nr projektu:] 501-10-030070

Wygłoszone referaty:

- Praga czy Kraków? Fundacje uniwersyteckie Jadwigi Andegaweńskiej; [podczas konferencji:] Niespokojny wiek XV. Pomiędzy wiarą, religią i polityką [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2020-01-13

- Stephen Báthory’s attitude towards the Krakow University, 12-14 XI 2019; [podczas konferencji:] European identity in the reflection of Hungarian-Polish relationships [miejsce konferencji:] Szeged, 2019-11-14

- Tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj … Wadowice i Wadowiczanie we wspomnieniach św. Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny; [podczas konferencji:] Wadowice 7 czerwca 1979 – 40 lat później [miejsce konferencji:] Wadowice, 2019-06-17

- Biskupi krakowscy wobec Akademii Krakowskiej w dobie pierwszych królów elekcyjnych; [podczas konferencji:] Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, 8-10 X 2018 [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-08

- Nieznana relacja o dziejach relikwiarza grunwaldzkiego z okresu II wojny światowe j; [podczas konferencji:] VI Kongres Mediewistów Polskich, 20-22 IX 2018 [miejsce konferencji:] Wrocław, 2018-09-21

- 'To nasze dziedzictwo!". Dylematy sterników Akademii Krakowskiej w I połowie XVII wieku; [podczas konferencji:] „Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej” Unity of Diversities - Cultural Heritage of the Visegrad Four, 14-15 XI 2017 [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-15

- Biskupi krakowscy wobec majestatu monarszego w okresie panowania pierwszych Jagiellonów; [podczas konferencji:] Zikmund Lucemburský a Tábor Královská moc a městské komunity v pozdně středověké Evropě. 2-3 X 2017 [miejsce konferencji:] Tabor (Czechy), 2017-10-03

- Maciej z Miechowa i jego próba kontynuacji "Annales" Jana Długosza; [podczas konferencji:] Kontynuatorzy Jana Długosza w historiografii polskiej [miejsce konferencji:] Kłobuck, 2017-09-21

- Monarchia Władysława Jagiełły a Hieronim z Pragi; [podczas konferencji:] Jeroným Pražský († 30. květen 1416): Pozdně středověká univerzitní vzdělanost a intelektuálové v kultuře latinského Západu. 9.-10.11.2016. International conference „Jerome of Prague († 30th May 1416): Late mediaeval university scholarship and intelectuals [miejsce konferencji:] Tábor (Czechy), 2016-11-11

- Osobowość króla Jadwigi w świetle kontaktów Polski ze Stolicą Apostolską w okresie pontyfikatu papieża Bonifacego IX; [podczas konferencji:] Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, 10-12 X 2016 [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2016-10-11

- Wierni Kościołowi czy Państwu? Polscy biskupi na soborze w Konstancji; [podczas konferencji:] Kościół wobec idei państwa i władzy. Od Chrztu do Milenium [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-10

- Polacy a Jan Hus i husytyzm; [podczas konferencji:] Jan Hus. 600 lat [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-01-14

- Barokowa pobożność w świetle testamentu ks. profesora Marcina Wadowity; [podczas konferencji:] Sacrum w mieście: wymiar religijny, kulturalny i społeczny Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, 25-27 listopada 2015 r. [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-26

- Maciej z Miechowa, historyk na przełomie epok; [podczas konferencji:] Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność. Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki i narodu (Kraków, 16-17 XI) [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-16

- Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie; [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna [miejsce konferencji:] Bodzentyn, 2015-11-07

- Hierarchia miast w Chorografii; [podczas konferencji:] Klasztory-miasta-zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, 26-27 X [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-26

- Stosunek Polaków do Jana Husa; [podczas konferencji:] Jan Hus 600 lat później [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-07-06

- Klasztor kraśnicki w dziełach Jana Długosza; [podczas konferencji:] Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie [miejsce konferencji:] Kraśnik, 2015-06-12

- Królowa Jadwiga wobec Wielkiej Schizmy Zachodniej–; [podczas konferencji:] Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w historii i kulturze polskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-06

- Refleksja teologiczna Marcina Wadowity w świetle nowych ustaleń; [podczas konferencji:] Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej, 28-29 maja 2015 [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-29

- Elity kościelne miasta Krakowa w średniowieczu; [podczas konferencji:] Kraków-Norymberga-Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-17

- Polityka Jagiellonów wobec miast księstwa zatorskiego na przykładzie Wadowic; [podczas konferencji:] Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku. [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2014-10-16

- Patronat klasztoru mogilskiego nad parafią wadowicką w dobie staropolskiej; [podczas konferencji:] IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów 4-5 VI 2014 [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-04

- Biskupi krakowscy w służbie Kościoła w Polsce; [podczas konferencji:] Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. Konferencja naukowa w 650.rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-23

- Czy świniopas może zostać uczonym? Refleksje nad karierą uniwersytecką w dobie panowania Wazów; [podczas konferencji:] Talent czy przebiegłość? Różne sposoby na zrobienie kariery w średniowiecznej i nowożytnej Europie [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-23

- Paweł Włodkowic i polska delegacja na soborze w Konstancji wobec "Satyry" Jana Falkenberga; [podczas konferencji:] Kulturotwórcza misja uniwersytetu. Paweł Włodkowic i jagiellońskie dziedzictwo myślenia o człowieku, narodzie i dialogu wspólnot [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-12-09

- The Catholic Church in Poland and King Wladislas III's Crusade Against the Turks; [podczas konferencji:] Holy War and Cultural Transformation in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe International Conference, November 18–20, 2013 Jesuit University Ignatianum in Krakow [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-18

- Profesor Marcin Wadowita (1567-1641). Patron wadowickiego I LO; [podczas konferencji:] Sesja naukowa poświęcona Marcinowi Wadowicie i abp J. Bilczewskiemu [miejsce konferencji:] Wadowice, 2013-10-23

- Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej; [podczas konferencji:] Horodło (1413-2013). Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej [miejsce konferencji:] Kraków-Niepołomice, 2013-09-21

- Nieznane źródła do biografii Marcina Wadowity; [podczas konferencji:] Wokół Wadovian [miejsce konferencji:] Wadowice, 2013-03-01

- Od unii z Ludwikiem Andegaweńskim do unii z Jagiełłą; [podczas konferencji:] Unia – porozumienie monarchów i narodów? [miejsce konferencji:] Kraków-Horodło (telekonferencja), 2012-11-24

- Professor Marcin Wadowita (1567-1641) – an example of a brilliant academic career in the old Cracow; [podczas konferencji:] Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Miskolc, Opava and Kraków) from the Middle ages to the end of the 18th century [miejsce konferencji:] Koszyce (28-29 VI 2012), 2012-06-28

- Wprowadzenie – św. Jadwiga i jej epoka a czasy współczesne; [podczas konferencji:] EPOKA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ A TERAŹNIEJSZOŚĆ [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-06-03

- Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich w średniowieczu - fakty i mity; [podczas konferencji:] Historia wczoraj i dziś pomiędzy mitem a rzeczywistością [miejsce konferencji:] Zabrze, 2011-12-03

- Prałaci kapituły krakowskiej wobec kryzysu Kościoła w latach 1439-1449; [podczas konferencji:] De Ecclesia semper reformanda [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-02

- Wpływ kryzysu Kościoła Powszechnego na postawy religijne mieszkańców Królestwa Polskiego w XV wieku; [podczas konferencji:] IV Kongres Mediewistów Polskich [miejsce konferencji:] Poznań, 2011-09-21

- Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej na przykładzie Wadowic w XIV-XV wieku; [podczas konferencji:] Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-05-21

- Ks. Dersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego i Kościoła; [podczas konferencji:] POZNAJ HISTORIĘ – ZROZUMIESZ WSPÓŁCZESNOŚĆ [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-07

- Akademia Krakowska w czasach błogosławionego; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja o bł. Stanisławie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-08

- Czy istniał kult św. Jadwigi królowej na Litwie w dobie nowożytnej?; [podczas konferencji:] Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-15

- Jan Długosz wobec Żydów i innowierców; [podczas konferencji:] Dni Długoszowskie [miejsce konferencji:] Kłobuck, 2009-09-17

- Słowo wstępne o religiach w Europie Środkowej i Wschodniej; [podczas konferencji:] Religie w średniowiecznej Europie Środkowej i Wschodniej [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-22

- Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity; [podczas konferencji:] Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna domowa [miejsce konferencji:] Wadowice, 2009-01-23

- Wolność jednostki a średniowieczny monastycyzm; [podczas konferencji:] Wolność, granice i nadużycia [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-12-12

- Kraków w czasach św. Jana Kantego; [podczas konferencji:] Wezwani do miłosierdzia. Pięciolecie Fundacji św. Jana Kantego [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-22

- Hierarchia kościelna państwa jagiellońskiego wobec problematyki czeskiej w 1. połowie XV wieku; [podczas konferencji:] Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych [miejsce konferencji:] Niepołomice, 2008-10-06

- Działalność kościelna Mikołaja Trąby jako Arcybiskupa i Pr; [podczas konferencji:] Mikołaj Trąba - 650-lecie urodzin [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2008-06-14

- Marcin Wadowita - portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku; [podczas konferencji:] Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-12-14

- Biskupi krakowscy wobec Władysława Łokietka; [podczas konferencji:] Lipnica Murowana – gród króla Władysława Łokietka. Dziedzictwo i przyszłość [miejsce konferencji:] Lipnica Murowana, 2007-10-17

- Grzegorz z Sanoka jako arcybiskup lwowski; [podczas konferencji:] W 600-lecie urodzin Grzegorza z Sanoka [miejsce konferencji:] Sanok, 2007-02-23

- Rex iniustus? – Z dziejów polityki kościelnej Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 roku; [podczas konferencji:] Sprawiedliwość-Tradycja-Współczesność [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-12-09

- Zbigniew Oleśnicki jako kanonik wiślicki. Z dziejów kariery kościelnej w późnym średniowieczu; [podczas konferencji:] Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem [miejsce konferencji:] Wiślica, 2005-10-23

- Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449); [podczas konferencji:] „Zbigniew Oleśnicki - książę kościoła i mąż stanu” [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2005-05-20