Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: malgorzata.duda@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: malgorzata.duda@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Etyki Pracy Socjalnej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik kierunku Praca socjalna (rok akademicki: 2019/20 )
- Opiekun kierunku Praca socjalna (rok akademicki: 2012/13 )
- Opiekun kierunku Praca socjalna (rok akademicki: 2013/14 )
- Opiekun kierunku Praca socjalna (rok akademicki: 2011/12 )
- Kierownik Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej (zlikwidowane z dn. 19.03.2018 r.) (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej (rok akademicki: 2016/17 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej (rok akademicki: 2015/16 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej (rok akademicki: 2014/15 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej (rok akademicki: 2013/14 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Asystent Rodziny (likwidacja z dniem 30.09.2014 r.) (rok akademicki: 2013/14 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Asystent Rodziny (rok akademicki: 2012/13 , studia podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Asystent Rodziny (rok akademicki: 2011/12 , studia podyplomowe)

Dyżur:
Dyżur kierownika kierunku praca socjalna (dyrektora IPS) w semestrze letnim 2019/2020 środy 9,30-10,30

Pełnione funkcje:

Instytut Pracy Socjalnej - Kierownik kierunku

Curriculum Vitae:

2011 - 2011 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych

2002 – doktor teologii PAT

1999 – Podyplomowe Studium Wychowania Prorodzinnego

1986 – magister socjologii UJ

Działalność pozanaukowa:

2017 - 2020 – Członek III katencji Zespołu Monitorującego ds. Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kadencja 2017-2020

2016 - 2016 – Przyznanie „Anioła Interwencji Kryzysowej”, Myślenice, 7 grudnia 2016 za działaność na rzecz środowiska lokalnego starostwa powiatowego w Myślenicach

2016 – Członek Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2016 – 2020 przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2016 - 2016 – Udział w panelu dyskusyjnym w ramach konferencji Rola, znaczenie i perspektywy rozwoju interwencji kryzysowej w przestrzeni społecznej, pod patronatem marszałka Sejmu RP Ryszarda Terleckiego, Warszawa- Sejm RP, 21.09.2016

2015 – Członek honorowy Rady Wydziału Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove na kadencję 01.07.2015 – 30.06.2019

2015 - 2015 – Przygotowanie wniosku do CK o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora z dyscypliny :nauki o rodzinie

2015 - 2015 – 34. Udział w Międzynarodowej konferencji „Godność-Wolność-Prawa człowieka” zorganizowanej przez UPJPII w Krakowie, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundację Roberta Schumana w Luksemburgu, 25-26 września 2015 r.

2015 - 2015 – Udział w konferencji „Starość – między wyzwaniem a działaniem” z referatem „Jakość życia seniorów”, Oświęcim 5 września 2015r.

2015 – Członek zespołu badawczego projektu „Cultural an religiou identity of ethnic minorities in the Slovak and Polish borderland” w ramach międzynarodowego grantu Wyszechradzkiego nr 11520168 (Wydział Teologii Grekokatolickiej, Presovska univerzita v Presove) – 16-17.12.2015

2014 – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2013 - 2014 – Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej UPJPII

2013 - 2014 – Realizacja zadania eksperckiego projektu pn. „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – w związku z pracami na Programem Strategicznym „Włączanie Społeczne” na lata 2015 – 2020

2013 - 2015 – Członek Kapituły Konkursowej „Małopolski Pracownik Socjalny Roku 2013 i 2014 i 2015” przy ROPS w Krakowie.

2012 - 2015 – Przygotowanie wniosku o nabycie uprawnień do nadawania stopnia doktora na kierunku Nauki o rodzinie

2012 – Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2012 - 2014 – Udział w Programie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci (LLP) - SONETOR - Training of cultural mediators utilizing new Social Networking Software, Podprogram: Projekty wielostronne – rozwój innowacyjności – Multilateral projects – Development of Innovation (DOI) – (Subject: Agreement n. 2011-5056/001-001 PROJECT NUMBER – 518736-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP)

2012 – Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

2011 - 2011 – Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w zakresie wykonania zadania będącego komponentem projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji), Poddziałanie 7.1.3 (Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej)

2011 - 2013 – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o rodzinie, Wydziału Nauk Społecznych UPJPII

2011 - 2011 – Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w zakresie wykonania zadania będącego komponentem projektu pn. „Damy sobie radę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji), Poddziałanie 7.1.2 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

2010 - 2011 – Ekspert z ramienia Caritas Kielecka w projekcie finansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, w ramach działania 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”- 2010 – 2011 r.

2010 - 2011 – Przygotowywanie wniosku na nowy kierunek Praca socjalna na UPJPII – 2011 r.

2009 – Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne - obecnie członek Zarządu

2009 – Sekretarz Komisji ds. Rozwoju UPJPII od 21.IX.2009.

2008 - 2008 – Przygotowanie wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla studiów II stopnia kierunku Nauki o rodzinie PAT w Krakowie, styczeń - kwiecień 2008.

2008 – Praca na rzecz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II jako Senator - przedstawiciel młodszych pracowników nauki – od 2008/2009 r.

2006 - 2007 – Udział w pracach komisji międzyuczelnianej dotyczącej kształtowania standardów dla kierunku „Nauki o Rodzinie” UKSW- Łomianki

2005 - 2008 – Członkostwo w Małopolskiej Radzie Polityki Prorodzinnej

2004 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Pięknie być starszym. O starości interdyscyplinarnie: Wydawnictwo 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kiedy myślimy rodzina..., Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eliminacja wykluczenia społecznego w kontekście zrównoważonego rozwoju,, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?, Kraków: Św. Stanisława BM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W stronę wzmocnienia. Rodzina chrześcijańska w dobie zmian., Kraków: Szadek 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezdomny moim bratem. O polskiej bezdomności przełomu wieków w świetle społecznego nauczania Kościoła, Kraków: Św. Stanisława BM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, Kraków: Św. Stanisława BM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Silna rodzina, Kraków: Św. Stanisława BM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Młodzież wobec ponowoczesności, Kraków: Naukowe PAT 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziecko a świat dorosłych, Kraków: Św. Stanisława BM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezdomność: trudny problem społeczny, Kielce: Jedność 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina wobec zagrożeń, Kraków: Naukowe PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków: Naukowe PAT 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka jedzenia w kontekście rozwoju społeczno – ekonomicznego., Kraków: Naukowe PAT 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oblicza polskiej biedy – stan i perspektywy, Kraków: Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka bezrobocia i jej społeczno – duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej, Kraków: Naukowe PAT 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Pracownik socjalny w roli edukatora środowiska osób starszych [w:] Służyć (z) miłością: Regina Poloniae 2019, s. 505-515. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Asystentura rodzinna jako istotny komponent współczesnego poradnictwa rodzinnego [w:] Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym: Wyd. Uniwersytet Rzeszowski 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezdomność ludzi starszych (hasło) [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności: Wyd. Thesaurus Silesiae 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczny wymiar pracy socjalnej [w:] Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pracownik socjalny wobec możliwych dylematów pracy z migrantami i uchodźcami. [w:] Wokół problematyki migracji i uchodźctwa w systemie pomocy społecznej: Wyd. Caritas Polska Pomoc Bliźniemu 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartość ludzkiej pracy w świecie poszukujących pracy [w:] Etyczne i społeczne wymiary pracy: IMPULS 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prowadzenie domu – Wprowadzenie [w:] Pedagogika rodziny. Podejście systemowe: Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekosystém - v pocite zodpovednosti za nezodpovedný svet [w:] Natural sciences. Biology-Ecology: Facultas Studiorum Humanitatis et Naturae Presov 2016, s. 275-282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z permamentnego szkolenia pracowników socjalnych w Polsce [w:] Nová sociálna edukácia človeka IV: Presovska univerzita v Presove 2016, s. 119-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II o wartości i zagrożeniach rodziny w ponowoczesnej Europie. [w:] Sv. Jan Pavol II. a jeho posolstvo pre strednu Europu.: Dielo sv. Maksimiliana M. Kolbeho w Nitre 2016, s. 64-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność osoby zależnej w świetle nauczania Jana Pawła II. Zarys problematyki. [w:] Nová sociálna edukácia človeka V: Presovska univerzita v Presovie 2016, s. 52-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dôchodcovia – spoločnosť ohrozená sociálnou marginalizáciou? [w:] Sociálne problémy marginalizovaných skupín.: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o 2016, s. 30-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Supervision as a recommended tool of public management in the uniformed services [w:] Case study in relationship management: Akademia Obrony Narodowej 2015, s. 143-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Уявлeння милосердя у служінні Адама Хмельовскoго-св. Братa Альбертa [w:] O. Дeрдзяк, Б. Кaрч (red.).: Clara Studio, Lwów 2015, s. 43-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność spółdzielni socjalnych jako przykład polityki reintegracji [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy: Wyd. Naukowe UPJPII 2015, s. 441-451. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. [w:] Nové trendy v súčasnej sociálnej práci.: Ustav socialnych vied a zdravotnictva bl. P.P. Gojdica: Presov-Bratislava 2015, s. 51-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekosystem w cieniu zagrożonych wykluczeniem społecznym [w:] Wybrane zagadnienia z pomocy i integracji społecznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego 2014, s. 127-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego jako przykład profesjonalizacji zawodu [w:] Nová sociálna edukácia človeka i terapie v pomáhajúcich profesiách.: Presovska univerzita v Presovie 2014, s. 31-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O bezdzietności z wyboru słów kilka [w:] Nauki o rodzinie w służbie rodziny: Wyd. Naukowe UPJPII 2014, s. 565-576. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trudny dialog osób niepełnosprawnych w kontekście poszanowania ich godności [w:] Dialog powinnością człowieka wierzącego: Wyd. Św. Stanisława BM 2014, s. 279-293. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jakość życia rodziny z osobą niepełnosprawną umysłowo [w:] Cyvilizacne ochorenia a ich vplyv na kvalitu zivota, zdravia a socialno-ekonomicku oblast. Socialna praca, dobrovolnictvo, marginalizovane skupiny, etika, varia, Presov, Słowacja: Wyd. Ustav socialnych vied a zdravotnictva bl. P.P. Gojdica: Presov-Bratislava 2014, s. 22-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolontariat współczesną formą pomagania [w:] Dopady hospodarskiej krizy na kvalitu zivota, zdravia a socialnu oblast. Kvalita zivota a zdravia, dobrovolnictvo, marginalizovane skupiny, dopady ekonomickej krizy, Presov-Bratislava: Wyd. Ustav socialnych vied a zdravotnictva bl. P.P. Gojdica: Presov-Bratislava 2013, s. 187-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ubóstwo i nierówności społeczne a problem wyuczonej bezradności [w:] Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych, Kraków: Wyd. UEK 2013, s. 85-98. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykorzystanie mediacji w pracy socjalnej [w:] Nova socjalna edukacja cloveka, Presov, Słowacja: Wyd.: Presovska univerzita v Presovie 2013, s. 106-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzicielstwo nieletnich jako wyzwanie współczesnej pracy socjalnej [w:] SOCIÁLNĚ-VÝCHOVNÉ KONTEXTY PRÁCE S OHROŽENOU MLÁDEŽÍ, Praha: Saleziánum - Žilina 2012, s. 240-251. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktuálne výzvy súčasnej spoločenskej situácie pre formáciu a pastoráciu rodín [w:] Quo vadis, slovenská rodina. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Slovenská spoločnosť pre rodinu, Bratislava: Inštitút ochrany práv dieťaťa pri FZaSP TU v Trnave 2012, s. 89-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie do starości [w:] Nova socjalna edukacja cloveka, Presov: Presovska univerzita v Presovie 2012, s. 111-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wobec kryzysu ojcostwa. Rola ojca w systemie rodzinnym i społeczeństwa [w:] Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu, Bratislava: Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave 2012, s. 115-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartość ludzkiej starości [w:] Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, Tarnów: Wyd. Polihymnia 2012, s. 129-139. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsce sacrum w rodzinie ponowoczesnej [w:] Małżeństwo i rodzina we współczesnym świecie, Tuchów: Wyd. Redemptorystów 2012, s. 95-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ekonomia społeczna – szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu? [w:] Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2012, s. 169-182. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pedagog szkolny wobec trudności wychowawczych uczniów [w:] Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii., Kraków: Wyd. WAM 2011, s. 199-213. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca socjalna zorientowana na wartości [w:] Sloboda. Viera. Autenticita (Zbornik prispevkow z medzinarodnej vedeckej konferencje)., Nitra, Sk: Wyd. Univerzita Konstantina v Nitre, Sk 2011, s. 60-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność w pracy socjalnej. Założenia a rzeczywistość [w:] Caritas in veritate zasadą polityki społecznej, Lublin: Wyd. Naukowe KUL 2011, s. 275-289. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezdomność - wyzwaniem moralnym społeczeństwa [w:] Przestrzenie pracy socjalnej, Tarnów: BIBLOS 2010, s. 375-387. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność bezdomnego jako osoby w świetle nauczania katolickiej nauki społecznej [w:] Społeczeństwo wobec Innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i życiu publicznym, Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2010, s. 358-369. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakończenie. Kryzys ojcostwa [w:] Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, Kraków: Św. Stanisława BM 2010, s. 213-216. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Preventive role of social work in selected areas of threat of social exclusion [w:] Sucasnost a perspektivy. Probacie a Mediacie., Presov, Sk: Wyd. Naukowe Uniwersytety w Presove, Sk 2010, s. 271-290. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różne odsłony rodziny [w:] Różne oblicza rodziny, Kraków: Św. Stanisława BM 2010, s. 166-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina w świetle danych statystycznych. Wybrane zagadnienia [w:] Silna rodzina, Kraków: Św. Stanisława BM 2009, s. 37-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pastoracia nezamestnanych v Polsku: nart problematyki [w:] Pastoralna starostlivost na pociotku 21. Starocia, Presov, Sk: Wyd. Presovska univerzita v Presove, Sk 2009, s. 170-181. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane formy aktywności osób starszych [w:] Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, Kraków: Św. Stanisława BM 2009, s. 73-83. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w aktywizacji ludzi starszych. Zarys problematyki [w:] Volny cas seniorom na pociotku 21. Starocia, Presov, Sk: Wyd. Uniwersyteckie w Presovie 2009, s. 54-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodziny wielodzietne wyrazem odpowiedzialnego rodzicielstwa [w:] Dziecko a świat dorosłych, Kraków: Św. Stanisława BM 2009, s. 82-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola osoby starszej w rodzinie. Wybrane zagadnienia [w:] W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny, Kraków: Wyd. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego 2009, s. 119-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bieda i bezrobocie jako przyczyna wykluczenia społecznego [w:] Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków: Naukowe PAT 2008, s. 45-55. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwarunkowania i skutki długotrwałej bezdomności [w:] Bezdomność: trudny problem społeczny, Kielce: Jedność 2008, s. 74-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ważność rodziny wobec alternatywnych form życia małżeńsko – rodzinnego. Zarys problematyki [w:] Rodina – nadej buducnosti. Wyd. Seminar sv. Karola Boromejskeho v Kosiciach, Kosice, Sk: Wyd. Seminar sv. Karola Boromejskeho v Kosiciach 2008, s. 131-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Populacja osób bezdomnych. Zarys problematyki [w:] Bezdomność: trudny problem społeczny, Kielce: Jedność 2008, s. 40-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwa mieszane chrześcijan w Polsce. Zarys problematyki [w:] Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, Kraków: Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM 2008, s. 93-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
(Специфіка польської безробіття на фоні інших членів ЄС. Перелік питань [w:] Cpilnij ewropiejskij ekonomicznij prostip: Garmonizacija megaregionalnych cuperecznostiej, Kijów: Wyd. ISP 2007, s. 480-485. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwarunkowania głodu. Zarys problematyki [w:] Problematyka jedzenia w kontekście rozwoju społeczno – ekonomicznego, Kraków: Naukowe PAT 2007, s. 3-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezrobocie przyczyną destrukcji życia rodzinnego [w:] Praca kluczem polityki społecznej, Lublin: Wyd. Naukowe KUL 2007, s. 217-224. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wczoraj i dziś kształcenia o rodzinie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Nauki o rodzinie. Tradycje i perspektywy edukacyjne, Gdańsk: Wyd. Ateneum – Szkoła Wyższa 2007, s. 99-197. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój zasadniczym powołaniem człowieka. Zarys problematyki w świetle katolickiej nauki społecznej [w:] Wokół społecznej przedsiębiorczości, Kraków: Wyd. MARR 2007, s. 29-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Środowisko rodzinne jako determinant zachowań szkolnych dzieci i młodzieży [w:] Trudny uczeń czy trudności ucznia, Kraków-Częstochowa: Naukowe PAT 2006, s. 41-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezrobocie źródłem biedy i ubóstwa [w:] Oblicza polskiej biedy – stan i perspektywy, Kraków: Naukowe PAT 2005, s. 125-132. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca – hasło encyklopedyczne [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: POLWEN 2003, s. 385-391. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pracodawca – hasło encyklopedyczne [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: POLWEN 2003, s. 391-394. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezrobocie – hasło encyklopedyczne [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: POLWEN 2003, s. 49-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Konieczność czy wybór – w stronę edukacyjnego społeczeństwa osób starszych. [w:] Forum Family 2018, s. 125-140. [więcej informacji]
Czy na pewno znamy bezdomnych? [w:] Sociálna a duchovná revue. Vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. 2018, s. 11-19. [więcej informacji]
Miesto milosrdnej predstavivosti sv. Brata Alberta v súčasnej sociálnej práci [w:] Theologos 2017, s. 143-152. [więcej informacji]
Dom rodzinny – między tradycją a współczesnością [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2017, s. 24-35. [więcej informacji]
Wyzwania wychowawcze w rodzinie zastępczej [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 136-151. [więcej informacji]
Samotność we współczesnej rodzinie – wybrane prrzykłady [w:] Theologos 2015, s. 46-54. [więcej informacji]
Mediacje w służbie małżeństwu i rodzinie [w:] Studia nad Rodziną 2015, s. 15-25. [więcej informacji]
Osamotnienie dzieci jako skutek emigracji zarobkowej rodziców [w:] Sociálna a duchovná revue. Vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach., IV/2013 2013, s. 18-26. [więcej informacji]
Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej [w:] Studia Socialia Cracoviensia, nr 1 (6) 2012, s. 99-112. [więcej informacji]
Zaburzenia relacji wewnątrzrodzinnych w kontekście pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością [w:] Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne., nr 66 2011, s. 83-96. [więcej informacji]
Przemoc wobec ludzi starszych. Wybrane zagadnienia [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne. Przemoc w rodzinie., T. X 2011, s. 57-72. [więcej informacji]
Zaburzenia relacji wewnątrzrodzinnych w kontekście pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością [w:] Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne., 66 2011, s. 83-96. [więcej informacji]
Opcja preferencyjna na rzecz ubogich w obszarze polityki społecznej – wybrane zagadnienia z nauczania społecznego Kościoła [w:] Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny 2010, s. 81-94. [więcej informacji]
Kobiety, dzieci i młodzież w społeczności bezdomnych. Zarys problematyki. [w:] FORUM. O bezdomności bez lęku, t. I 2008, s. 107-113. [więcej informacji]
Rodzina w kryzysie [w:] Polonia Sacra, R X (XXVIII), nr 18/62 2006, s. 5-10. [więcej informacji]
Polskie bezrobocie [w:] Sposób na bezrobocie. Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, 2 (63) 2003, s. 19-26. [więcej informacji]
Bezrobocie – zaprzeczeniem godności osoby ludzkiej [w:] Polonia Sacra, R VII (XXV), nr 13/57 2003, s. 127-137. [więcej informacji]
Bezrobocie w Polsce – wyzwanie dla wspólnoty wierzących [w:] Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, T. VIII 2002, s. 31-49. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-System wsparcia seniorów oraz rodzin z osobami starszymi; [nr projektu:] 501-10-040078

-Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej w USA. Raport badań w 100 rocznicę (1917-2017) wprowadzenia terminu "praca socjalna"; [nr projektu:] 501-10-040085

-Wobec wyzwań etycznych i moralnych w zawodach pomocowych; [nr projektu:] 501-10-040056

-Praca socjalna z osobami starszymi-opracowanie polskiego wzorca i nakreślenie perspektywy rozwojowej; [nr projektu:] 501-10-040064

-W stronę partycypacji społecznej; [nr projektu:] 501-10-040029

-Wyzwania współczesnej pracy socjalnej; [nr projektu:] 501-10-040041

-Polityka społeczna wobec wyzwań rodziny w Polsce; [nr projektu:]

-Wyzwania współczesnej pracy socjalnej – w stronę edukacji międzynarodowej; [nr projektu:] 501-10-040002

-Wyzwania współczesnej pracy socjalnej; [nr projektu:] 14150001

-Polityka społeczna wobec wyzwań rodziny w Polsce; [nr projektu:] 140104

-Współczesne problemy rodziny; [nr projektu:] 240102

-Cykl konferencji: Środowisko wobec problemów rodziny w oparciu o dokumenty papieskie dot. Rodziny – List do Młodych (we współpracy z Marszałkiem woj. Małopolskiego) – październik 2009 r.; [nr projektu:] 240001

-Polska bezdomność jako zjawisko społeczne i indywidualne; [nr projektu:]

-Wydawnictwo Kierunku Nauki o rodzinie (3-5 tomów w roku akademickim); [nr projektu:] 240011

Wygłoszone referaty:

- Religia-rozum-kobieta w kościele – obraz w po-ponowoczesności; [podczas konferencji:] Aktuálne trendy v religiozite na Slovensku [miejsce konferencji:] Nitra, Sk, 2018-12-13

- Na początku tak nie było – współczesne małżeństwo w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego; [podczas konferencji:] Dynamika współczesności. Zgoda i konflikt w przestrzeni społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-12-04

- W stronę edukacyjnego społeczeństwa osób starszych; [podczas konferencji:] Nová sociálna edukácia človeka VII [miejsce konferencji:] Presov, Sk, 2018-11-06

- Etyczny wymiar pracy socjalnej; [podczas konferencji:] Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej [miejsce konferencji:] Miejsce Piastowe, 2018-09-13

- Czcij Ojca swego i Matkę Swoją” – wokół myślenia o godnej starości; [podczas konferencji:] Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne [miejsce konferencji:] Białowieża, 2018-05-23

- Seniorzy w przestrzeni życia parafii; [podczas konferencji:] Duszpasterstwo parafialne wobec osób starszych – współczesne wyzwania [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-15

- Obszary wsparcia społecznego. W poszukiwaniu nowych możliwości; [podczas konferencji:] Polityka społeczna i praca socjalna wobec problemów człowieka u progu XXI wieku [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2018-04-19

- Zmiana społeczna – początek, sposób, skuteczność; [podczas konferencji:] Społeczno – edukacyjne konteksty zmiany społecznej, [miejsce konferencji:] Kiszyniów, Mołdawia, 2018-04-16

- Zatrudnienie jako działanie włączające niepełnosprawnych w normalny nurt życia społecznego; [podczas konferencji:] Osoba z niepełnosprawnością szansą i wyzwaniem na rynku pracy [miejsce konferencji:] Gorzów Wielkopolski, 2018-03-21

- Czy polityka społeczna wobec rodziny jest destrukcyjna?; [podczas konferencji:] Pro familia et societate. Rodzina wobec wyzwań polityki społecznej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-01-11

- Religijność i duchowość jako kapitał społeczny w środowisku lokalnym; [podczas konferencji:] Profilaktyka i wsparcie społeczne w środowisku lokalnym [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-17

- Rola integralnej troski o chorych i umierających.; [podczas konferencji:] Nová sociálna edukácia človeka VI [miejsce konferencji:] Presov, Sk, 2017-11-07

- Jakość życia rodziny polskiej w warunkach prekaryjnych; [podczas konferencji:] Jakość życia osób wykluczonych społecznie [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-26

- Obraz przemocy w rodzinie w statystyce publicznej oraz badaniach opinii publicznej,; [podczas konferencji:] Czy przemoc ma płeć? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-09

- Starość jako wyzwanie i zadanie współczesnej pracy socjalnej; [podczas konferencji:] Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Rzeszowski, 2017-06-30

- Osoba starsza w przestrzeni niepełnej sprawności; [podczas konferencji:] Dorosłość z niepełnosrawnością - edukacja, praca, rodzina [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-08

- Pracownik socjalny – trudny zawód? Trudna misja?,; [podczas konferencji:] Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Niesamodzielność. Relacje miedzypokoleniowe. Wsparcie społeczne” [miejsce konferencji:] Warszawa - UKSW, 2017-05-31

- Deklarowane oczekiwania młodych wobec małżeństwa i rodziny; [podczas konferencji:] „Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa” [miejsce konferencji:] Szczecin- Uniwersytet Szczeciński, 2017-05-25

- Jestem seniorem aktywnym - o reintegracji społecznej osób starszych słów kilka; [podczas konferencji:] Senior i rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie [miejsce konferencji:] Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017-02-27

- Godność osoby zależnej w świetle nauczania Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Nová sociálna edukácia človeka V [miejsce konferencji:] Presov, Słowacja, 2016-11-07

- Wartość ludzkiej pracy w świecie poszukujących pracy; [podczas konferencji:] Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-03

- Wyzwania wychowawcze w pieczy zastępczej; [podczas konferencji:] Dylematy młodego pokolenia – miedzy teraźniejszością a przyszłością [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-24

- Wyzwania wychowawcze w pieczy zastępczej; [podczas konferencji:] Dylematy młodego pokolenia – miedzy teraźniejszością a przyszłością” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-24

- Dôchodcovia – spoločnosť ohrozená sociálnou marginalizáciou?; [podczas konferencji:] Zdravotnicke, socialne, ekonomicke a pravne problemy marginalizowanych skupin [miejsce konferencji:] Ustav socialnych vied a zdravotnictva bl. P.P.Gojdica v Presovie, 2016-01-24

- Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z permanentnego szkolenia pracowników socjalnych w Polsce; [podczas konferencji:] Nová sociálna edukácia človeka IV [miejsce konferencji:] Pravoslávnu bohoslovecku fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, 2015-11-10

- Wokół wyzwań aktywnej polityki społecznej; [podczas konferencji:] Praca socjalna w teorii i działaniu [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-25

- Praca socjalna w organizacjach pozarzadowych; [podczas konferencji:] Nove trendy v sucasnom zdravotnictve a pomahajuce profesie [miejsce konferencji:] Presov, SK, 2015-10-25

- Ekosystém - v pocite zodpovednosti za nezodpovedný svet; [podczas konferencji:] Nove trendy vyskumu v ekologickych a biologickych disciplinach [miejsce konferencji:] Presov, SK, 2015-10-10

- Płeć jako determinanta ról małżeńskich i rodzicielskich w rodzinie; [podczas konferencji:] Rodina v tretom tisocroci – Muza a zenu ich stvoril [miejsce konferencji:] Trnava, Sk, 2015-10-08

- Strategia włączania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju zasobów ludzkich [miejsce konferencji:] Jarosław, 2015-06-11

- Być rodzicem w zmieniającym się tyglu kulturowym; [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-02

- Jan Paweł II o wartości i zagrożeniach rodziny w ponowoczesnej Europie; [podczas konferencji:] Sv Jan Pavol II. a jeho posolstvo pre Strednu Europu [miejsce konferencji:] Nitra, Sk, 2015-05-19

- Etyczne wyzwania w pracy ze studentami niepełnosprawnymi – perspektywa nauczyciela akademickiego; [podczas konferencji:] Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-21

- Być odpowiedzialnym w pracy socjalnej dzisiaj; [podczas konferencji:] Praca socjalna wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne [miejsce konferencji:] Konin, 2015-04-20

- Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego jako przykład profesjonalizacji zawodu; [podczas konferencji:] Nova socialna edukacia cloveka III [miejsce konferencji:] Presov, SK, 2014-11-03

- Usługi społeczne w zakresie aktywizacji zawodowej; [podczas konferencji:] Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-29

- Wykorzystanie mediacji w pracy socjalnej; [podczas konferencji:] Nová sociálna edukácia človeka II [miejsce konferencji:] Presov, 2013-11-07

- Jakość życia rodziny z osobą niepełnosprawną umysłowo; [podczas konferencji:] Civilizacne ochorenia a ich vplyv na kvalitu zivota, zdravia a socialno-ekonomicku oblast [miejsce konferencji:] Presov, 2013-10-25

- Ekosystem w cieniu zagrożonych wykluczeniem społecznym; [podczas konferencji:] Ekosystem w pomocy społecznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-06-03

- Wartość domu w życiu człowieka w perspektywie zjawiska bezdomności; [podczas konferencji:] Standaryzacja usług dla bezdomnych [miejsce konferencji:] Kielce, 2013-05-23

- Jakość zycia w kontekście wyzwań współczesnego rodzicielstwa zastępczego; [podczas konferencji:] Miedzynarodowej„Kvalita zivota IV. V socialnych, etickych a estetickych dimenziach [miejsce konferencji:] Presov, 2013-04-24

- Duszpasterz chorych – czy tylko człowiek? Wobec oczekiwań współczesnej posługi chorym i potrzebującym; [podczas konferencji:] Conferenza internationale sulla scientificae di formatione DolentiumHominum. Ciero e laici in team pastorali [miejsce konferencji:] Watykan, 2013-02-20

- „Problemy etyczne w zawodach wsparcia społecznego”,; [podczas konferencji:] Etyka w zawodach wsparcia społecznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-29

- Wychowanie do starości; [podczas konferencji:] Nová sociálna edukácia človeka [miejsce konferencji:] Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Presov,Sk, 2012-11-08

- Wolontariat - współczesną formą pomagania; [podczas konferencji:] „ Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť [miejsce konferencji:] Vysoka Skola Zdravotnictva a Socialnej Prace Sv. Alżbety, Presov, 2012-10-26

- Normals” czy Obcy – postrzeganie bezdomności; [podczas konferencji:] Standardy w bezdomności – nowa jakość [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2012-10-16

- Rodzicielstwo nieletnich jako wyzwanie współczesnej pracy socjalnej; [podczas konferencji:] „Socialno-vychovne kontexty prace s ohrozenou mladeżou” [miejsce konferencji:] Żilina/Słowacja, 2012-04-26

- W stronę wzmocnienia rodziny w kryzysie; [podczas konferencji:] Damy sobie radę [miejsce konferencji:] Wadowice, 2011-12-12

- Etyka w zawodzie pracownika socjalnego; [podczas konferencji:] Moc pomagania [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-09

- Zaburzenia relacji wewnątrzrodzinnych w kontekście pojawienia się osoby niepełnosprawnej; [podczas konferencji:] Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne [miejsce konferencji:] Ruda Śląska, 2011-11-30

- Etyka w pracy z rodziną; [podczas konferencji:] Rodzina – opoką, ostoją [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-11-16

- Etyczne aspekty działań wolontaryjnych wobec osób bezdomnych; [podczas konferencji:] Idea św. Brata Alberta we współczesnej pomocy osobom bezdomnym [miejsce konferencji:] Wrocław, 2011-11-08

- Godność człowieka w kontekście opieki instytucjonalnej na przykładzie DPS; [podczas konferencji:] Dom Pomocy Społecznej – bliżej domu czy instytucji? [miejsce konferencji:] Chrzanów, 2011-06-08

- W obronie rodziny współczesnej – wskazania duszpasterskie; [podczas konferencji:] Rodzina jako środowisko wychowania religijnego [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-05-10

- Wobec kryzysu ojcostwa. Rola ojca w systemie rodzinnym i społeczeństwie; [podczas konferencji:] „Family in the 3rd millennium: Familiaris consortio – Hope for Contemporary Family [miejsce konferencji:] Bratysława, SK, 2011-02-12

- Kryzys męskości. Kryzys ojcostwa; [podczas konferencji:] Odpowiedzialne rodzicielstwo – szanse i zagrożenia [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-20

- Praca socjalna zorientowana na wartości. Współczesne wyzwania; [podczas konferencji:] Sloboda – Viera – Autentica [miejsce konferencji:] Nitra, SK, 2010-10-05

- Preventive role of social work in selected areas of threat of social exclusion; [podczas konferencji:] Sucasnost a perspektivy probacie a mediacie [miejsce konferencji:] Presov, SK, 2010-04-13

- Opcja preferencyjna na rzecz ubogich w obszarze polityki społecznej – wybrane zagadnienia; [podczas konferencji:] Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny [miejsce konferencji:] Wrocław, 2010-03-23

- Rola kobiety w życiu kapłana; [podczas konferencji:] IX Dni Kolbiańskich „Jestem kapłanem katolickim. Święty Maksymilian, powołanie kapłańskie dzisiaj [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2010-03-20

- Praca socjalna w hospicjum – wielozadaniowe formy działania w zakresie pomocy niemedycznej opieki hospicyjnej; [podczas konferencji:] Międzynarodowa wymiana doświadczeń w dziedzinie opieki paliatywnej i ugruntowanie na Ukrainie modelu paliatywnej opieki domowej dla dzieci chorych terminalnie [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-12-19

- Wybrane formy aktywności osób starszych; [podczas konferencji:] Rodzina wobec współczesnych zagrożeń [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-21

- Rola osoby starszej w rodzinie. Wybrane zagadnienia; [podczas konferencji:] Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-06-09

- Wpływ aktywności zawodowej młodych na opóźnione wybory małżeńskie i rodzicielskie; [podczas konferencji:] Psychologia w służbie rodziny [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2009-05-22

- Duszpasterstwo bezrobotnych w Polsce. Zarys problematyki; [podczas konferencji:] Pastoralna starostlivost na pociotku 21 starocia [miejsce konferencji:] Presov, SK, 2009-03-31

- Znaczenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w aktywizacji ludzi starszych. Zarys problematyki; [podczas konferencji:] Volny cas seniorom na pociotku 21. starocia [miejsce konferencji:] Presov, SK, 2009-02-17

- Miejsce sacrum we wsparciu współczesnej rodziny; [podczas konferencji:] Małopolski Dzień Pracownika Socjalnego [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-21

- Rodziny wielodzietne wyrazem odpowiedzialnego rodzicielstwa; [podczas konferencji:] Dziecko a świat dorosłych [miejsce konferencji:] Kraków-Łagiewniki, 2008-10-13

- Godność bezdomnego jako osoby w świetle nauczania katolickiej nauki społecznej; [podczas konferencji:] Kategoria „Innego" [miejsce konferencji:] Wrocław, 2008-05-12

- Ważność rodziny wobec alternatywnych form życia małżeńsko rodzinnego. Zarys problematyki; [podczas konferencji:] Rodina nadej buducnosti [miejsce konferencji:] Kosice, Sk, 2008-05-06

- The help provided to women and their unborn children in Poland; [podczas konferencji:] Vyber si zivot [miejsce konferencji:] Rajeckie Teplice, Sk, 2008-03-29

- Profilaktyka bezdomności, bezrobocia a emigracja; [podczas konferencji:] Rodziny polskie poza granicami kraju [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-11-24

- Uwarunkowania społeczne i osobowe w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego u osób bezdomnych; [podczas konferencji:] Model lokalnej sieci wparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2007-10-16

- Rodzina w świetle danych statystycznych. Wybrane zagadnienia; [podczas konferencji:] Rodzina wobec współczesnych problemów wychowania [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-06-20

- Bezrobocie przyczyną destrukcji życia rodzinnego; [podczas konferencji:] Praca kluczem polityki społecznej [miejsce konferencji:] Lublin, 2006-11-15

- Współczesne problemy w rodzinie wyzwaniem dla środowiska szkolnego; [podczas konferencji:] Szkoła i nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie, [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-06-13

- Edukacja do przedsiębiorczości; [podczas konferencji:] IV Małopolskie Forum Przedsiębiorczości [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-05-26

- Kształcenie terapeutów zajęciowych na poziomie wyższym w Polsce - stan i perspektywy; [podczas konferencji:] Forum psychiatrii środowiskowej i rehabilitacji [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-05-18

- Społeczne uwarunkowania głodu; [podczas konferencji:] Problematyka jedzenia w kontekście rozwoju społeczno – ekonomicznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-04-27

- Dysfunkcjonalność rodziny przyczyną bezdomności – raport na podstawie badań; [podczas konferencji:] Skala potrzeb bezdomnych i poziom ich zabezpieczenia w Polsce [miejsce konferencji:] Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2006-02-14

- Środowisko rodzinne jako determinant zachowań szkolnych dzieci i młodzieży; [podczas konferencji:] Trudny uczeń czy trudności ucznia? [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2006-01-16

- Przedsiębiorczość – szansa dla bezrobotnych; [podczas konferencji:] III Małopolski Szczyt Gospodarczy [miejsce konferencji:] Kraków - Nowa Huta, 2005-06-02

- „Przedsiębiorczość w nauczaniu Jana Pawła II”; [podczas konferencji:] Małopolskie Forum Przedsiębiorczości [miejsce konferencji:] Kraków - Nowa Huta, 2005-04-19

- Zjawisko bezrobocia w kontekście polskiej biedy; [podczas konferencji:] Podgórski Dzień Kariery [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-03-10

- Jak być miłosiernym pracodawcą?; [podczas konferencji:] Przyjacielu, nie czynie Ci krzywdy” [miejsce konferencji:] Kraków-Łagiewniki, 2004-12-12

- „Skutki bezrobocia dla rodziny i społeczeństwa”; [podczas konferencji:] Sposób na bezrobocie [miejsce konferencji:] Bielsko – Biała – Hałcnów, 2004-05-22