Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: elzbieta.czarny_drozdzejko@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa Mediów - Kierownik katedry

Dyżur:
Dyżur piątek 11.15-12.00, ul. Franciszkańska, pokój profesorski

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Otwartość prac organów prawodawczych w systmie polskim i unijnym. Prawne i politologiczne zagadnienia związane z dostepem mediów i publiczności do obrad Sejmu RP i Senatu RP w kontekście rozwiązań unijnych., Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Utwór i przedmioty praw pokrewnych w systemie polskim i francuskim. Część II Utwór i przedmioty praw pokrewnych w polskim systemie prawnym: Wydawnictwo naukowe UPJPII w Krakowie 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Utwór i przedmioty praw pokrewnych w systemie polskim i francuskim. Część I. Utwór i przedmioty praw pokrewnych we francuskim systemie prawnym., Kraków: Wydawnictwo naukowe UPJPII w Krakowie 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sprostowanie prasowe we współczesnym orzecznictwie i doktrynie prawniczej, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Dozwolony użytek utworów w mediach”: Difin SA 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania, Kraków: SALWATOR 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz”, Warszawa: LexisNexis 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
2. „Przestępstwa prasowe. Francuska regulacja dotycząca przestępstw prasowych i jej odniesienie do polskiego systemu prawnego”, Warszawa: Wolters Kluwer 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
27. „Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania”, Kraków: Wolters Kluwer 2005.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Sprostowanie prasowe w prasie internetowej [w:] Dziennikarz Mediaworker Influencer. O kontekstach dziennikarskiej profesji: Wydawnictwo Naukowe PWN 2019, s. 67-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dostęp mediów do opinii biegłego w postępowaniu przygotowawczym i procesie sądowym [w:] Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych: Wydawnictwo KUL 2019, s. 107-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawnokarna ochrona prawa majątkowego do znaku towarowego [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: Wolters Kluwer 2018, s. 390-413. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mowy polityków a prawo autorskie [w:] Experienta doceti. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple: Wolters Kluwer 2017, s. 94-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica dziennikarska w postępowaniu karnym – brak formalizmu jako zagrożenie dla praworządności oraz praw i wolności innych osób [w:] W kierunku odformalizowania postępowania sądowego: Wydawnictwo KUL 2017, s. 85-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawna regulacja dialogu w mediach publicznych na podstawie przepisów ustawy o radiofnii i telewizji [w:] Media w dialogu. Mury czy most: Biblos 2015, s. 121-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezprawność naruszenia dobrego imienia w ramach działalności prasowej na gruncie prawa cywilnego [w:] Status prawny dziennikarza, Warszawa: Wolters Kluwer 2014, s. 407-438. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, a konwergencja mediów [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Katowice: Uniwersytetu Śląskiego 2012, s. 373-386. [więcej informacji]
Ochrona dzieci i młodzieży [w:] Prawo mediów, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 510-525. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
33. Egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek [w:] Prawo Mediów, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 121-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odpowiedzialność karna [w:] Prawo Mediów, Warszawa: LexisNexis 2008, s. 723-769. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona małoletnich a wolność prasy [w:] Media a demokracja, Lublin 2007, s. 169-177. [więcej informacji]
Etyka dziennikarska [w:] Słownik wiedzy o mediach, Warszawa - Bielsko-Biała 2007, s. 464-472. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

The Subject-Matter of Press Publishers’ Related Rights Under Directive 2019/790 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market [w:] IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 2020, s. 624-641. [więcej informacji]
Autoryzacja wypowiedzi w świetle Prawa prasowego [w:] Przegląd Sądowy 2018, s. 34-49. [więcej informacji]
Anonimowość ogłoszeniodawcy i reklamodawcy na gruncie przepisów Prawa prasowego [w:] Przegląd Sądowy 2017, s. 23-44. [więcej informacji]
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w prawie o szkolnictwie wyższym [w:] Przegląd Sądowy 2016, s. 88-109. [więcej informacji]
Ochrona danych osobowych w internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości [w:] Przegląd Sądowy 2015, s. 81-114. [więcej informacji]
Zakaz publikacji, jako zabezpieczenie powództwa w sprawach cywilnych skierowanych przeciwko prasie [w:] Przegląd Sądowy, 1 2014, s. 43-54. [więcej informacji]
Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie dostosowania do dyrektywy europejskiej o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Przegląg Prawa Publicznego, 7-8 2013, s. 31-48. [więcej informacji]
Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ich zgodność z konstytucyjnym wzorcem na wybranych przykładach [w:] Zarządzanie mediami t.1, 2 2013, s. 97-112. [więcej informacji]
Regulacje prawne dotyczące organów spółek publicznej radiofonii i telewizji zawarte w ustawie o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. [w:] Przegląd Prawa Publicznego, 12 2013, s. 105-120. [więcej informacji]
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lipca 2007 r., IV KK 174/07 [w:] Przegląd Prawa Publicznego, 9 2008, s. 84-88. [więcej informacji]
Funkcjonowanie prokuratury a dostęp do informacji publicznej [w:] Prokuratura i Prawo, 11 2008, s. 78-108. [więcej informacji]
Projektowana ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w mediach w polskim systemie prawnym [w:] Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 100 2007, s. 81-101. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Odpowiedzialność karna dziennikarzy za ujawnienie informacji niejawnych; [nr projektu:] 501-10-040018

-Odpowiedzialność karna dziennikarzy za ujawnienie informacji niejawnych; [nr projektu:] 14110001

Wygłoszone referaty:

- Legalność publicznego udostępnienia dzieł w iNTERNECIE; [podczas konferencji:] Godność osoby w mediach - media godne osoby [miejsce konferencji:] kRAKÓW, 2019-05-22

- Regulacja prawna dotycząca obowiązku autoryzacji wypowiedzi na gruncie ustawy Prawo prasowe.; [podczas konferencji:] XII Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Prawdziwe media - prawda i uczciwość w mediach" [miejsce konferencji:] UPJPII Kraków, 2018-05-27

- Dostęp medió do opinii biegłego w postępowaniu przygotowawczym i procesie sądowym; [podczas konferencji:] Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2018-04-24

- Regulacja dotycząca wstępu dziennikarzy do budynków sejmowych na tle prawa dostępu do informacji publicznej; [podczas konferencji:] V Ogólnopolska konferencja naukowa "Współczesny polski system medialny" - Rola mediów w upowszechnianiu informacji publicznej [miejsce konferencji:] Kielce, 2017-12-12

- Sprostowanie prasowe w prasie internetowej; [podczas konferencji:] Dziennikarz, mediaworker, influencer. O dziennikarskiej profesji w mediach zdigitalizowanych [miejsce konferencji:] Wrocław, 2017-10-05

- Anonimowość ogłoszeniodawcy i reklamodawcy na gruncie przepisów Prawa prasowego.; [podczas konferencji:] Zaufanie w mediach - zaufanie do mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-24

- Sprostowanie prasowe; [podczas konferencji:] Czasopiśmiennictwo [miejsce konferencji:] Kielce, 2016-12-02

- Wypowiedzi polityków a prawo autorskie; [podczas konferencji:] 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-27

- Ochrona danych osobowych w Internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości; [podczas konferencji:] Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-14

- Prawna regulacja społecznego dialogu w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, „Dialog w mediach – media w dialogu” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-16

- Prawna regulacja społecznego dialogu w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów, „Dialog w mediach – media w dialogu” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-16

- Sądowe zabezpieczenie roszczeń przeciwko mediom; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Rozumieć media – mądrość w mediach” [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-16

- Rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako element zarządzania mediami; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie mediami, teoria i praktyka [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-03-08

- Niektóre aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji a konwergencja mediów; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa [miejsce konferencji:] Ustroń, 2011-11-14

- Odpowiedzialność dziennikarzy za ujawnienie informacji niejawnych; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: odpowiedzialność w mediach, odpowiedzialność mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-10