Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Aktualności

 

 


 

Konstytucja dla nauki została podpisana przez Prezydenta RP i weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

Ustawa 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zastępuje cztery ustawy i zmierza do skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Reguluje ona m.in.: podstawy funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego, ramy ustrojowe uczelni, procesy tworzenia, przekształcania i likwidacji uczelni, prowadzenie studiów, prawa i obowiązki studentów, wymagania kwalifikacyjne pracowników uczelni oraz komercjalizację wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych. Wraz z Ustawą 2.0 weszły w życie regulacje zawarte w ustawie wprowadzającej (z dnia 3 lipca 2018 r.) zawierające niezbędne z punktu widzenia reformy oświaty przepisy zmieniające, uchylające, przejściowe i dostosowujące. 

Jednym z najważniejszych, wydanych do tej pory rozporządzeń jest to ws. dziedzin nauki, dyscyplin naukowych i dyscyplin artystycznych. Nowe przepisy wyodrębniają 8 dziedzin, 44 dyscyplin naukowych i trzy artystyczne. Do tej pory w Polsce funkcjonowało 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny naukowe i sztuki oraz 102 dyscypliny.

Nowy podział dyscyplin to przede wszystkim dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych, możliwość uczciwej oceny działalności naukowej i odejście od sztucznego zawężania badań – czytamy w komunikacie prasowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym podpisania nowego rozporządzenia .

Punktem wyjścia do budowy nowej klasyfikacji była systematyka dziedzin i dyscyplin przyjęta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W klasyfikacji OECD znajdują się 42 dyscypliny naukowe. Zaproponowana klasyfikacja została opracowana także w oparciu o propozycję przygotowaną przez przedstawicieli Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

Akty prawne związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce można znaleźć na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP):

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pod poz. 1669), dalej zwana ustawą wprowadzającą

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

 


Konkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

więcej informacji

 


 

Program DIALOG dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja. Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauk dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Więcej informacji

                            

 


MAPA MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY BADAWCZEJ

fot.  Kate Ter Haar CC BY 2.0

Fot. Kete Ter Haar CC BY 2.0

Ciekawa propozycja serwisu Granty na badania (www.granty-na-badania.com): stworzona została Mapa międzynarodowej współpracy badawczej, na ktorej znaleźć można aktualne oferty prowadzenia międzynarodowych badań naukowych, międzynarodowej współpracy badawczej oraz zagranicznych ofert stypendialnych - polecamy!

Mapę można znaleźć na stronie międzynarodowa współpraca badawcza - kliknij! 
 

 

Znalezione obrazy dla zapytania MNiSWWCHODZĄ W ŻYCIE PRZEPISY UŁATWIAJĄCE STUDIOWANIE OBCOKRAJOWCOM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Już od nowego roku akademickiego studenci z zagranicy będą mogli studiować w Polsce na korzystniejszych zasadach. To dzięki rozporządzeniu w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, które zacznie obowiązywać od 22 sierpnia.
Do tej pory studenci, którzy przyjechali do Polski z zagranicy, musieli ponosić opłaty za całe studia z góry. W przypadku studiów licencjackich student musiał przed rozpoczęciem nauki w Polsce zapłacić za trzy lata. Mniej zamożnym osobom uniemożliwiało to studiowanie w naszym kraju.
Od nowego roku akademickiego zagraniczny student będzie płacił osobno za każdy semestr. Nie będzie musiał więc jednorazowo dokonywać dużej opłaty. Oprócz tego, koszty studiów na polskich uczelniach publicznych dla cudzoziemców spadną – to rektorzy będą ustalać wysokość czesnego. Uczelnie będą więc konkurować między sobą, a dzięki niższym stawkom studentów z zagranicy będzie w Polsce jeszcze więcej. Obecnie w naszym kraju studiuje ponad 46 tys. cudzoziemców.
Informacja strona www MNiSW

Stypendia rządu Brazylii dla pracowników naukowych

Informujemy, że polscy naukowcy mają możliwość skorzystania ze stypendium rządu brazylijskiego, ufundowane przez agencję CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), na pobyt badawczo-naukowy trwający od 15 dni do 12 miesięcy (niektóre uniwersytety nie przyjmują na okres krótszy niż 2 miesiące lub na okres dłuższy niż 6 miesięcy). Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły i aplikować można w dowolnym momencie.

Stypendium wynosi:

- młodszy doktor - R$ 6.931,54 na miesiąc (= ok. 8.248 PLN)

- starszy pracownik naukowy - R$ 8.905,42 na miesiąc (= ok. 10.597 PLN)

Ponadto rząd Brazylii zapewnia jednorazowy dodatek na przeprowadzkę w wysokości R$ 2.000 oraz bilet lotniczy.

Kandydat musi być wcześniej zaakceptowany przez dany Uniwersytet, zaś dokumenty składa w imieniu kandydata koordynator brazylijski (np. pracownik naukowy uczelni w Brazylii, z którym nawiązaliśmy kontakt w ramach wspólnych zainteresowań badawczych), służąc radą i pomocą

w razie potrzeby. Do przyjazdu nie jest konieczna znajomość j. portugalskiego - jeśli dany uniwersytet lub instytut badawczy zaakceptuje kandydata z j. angielskim lub innym (duża cześć pracowników naukowych w Brazylii sprawnie posługuje się j. angielskim).

Szczegóły znajdą Państwo w dokumencie (w j. portugalskim):

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/12112014-065-2014-PVE.pdf

Natomiast pod poniższym linkiem znajdą Państwo formularz oraz terminarz rozpatrywania wniosków (w j. portugalskim): http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/multinacional/pve

Na stronie http://inct.cnpq.br/institutos/ znajdą Państwo interaktywną listę najlepszych instytutów badawczych w Brazylii, z krótkim opisem prowadzonych badań.

Rząd Brazylii zachęca do kontaktu z tymi instytutami w celu nawiązania współpracy międzynarodowej (duża część naukowców porozumiewa się w j. angielskim).


CEEPUS - ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW UNIWERSYTECKICH

Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.
Cele
Program CEEPUS (III) wspiera rozwój współpracy między uczelniami w krajach Europy Środkowej. Główną zasadą programu jest brak transferu pieniędzy -  każdy kraj zapewnia odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej.
W programie biorą udział następujące państwa: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.
Dofinansowane działania
W ramach programu CEEPUS realizowane są następujące działania: 
- tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów 
- przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki
- prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne
Kto może ubiegać się o fundusze
Z programu mogą korzystać studenci i pracownicy naukowi. Aplikacje odbywają się przez stronę internetową: 
www.ceepus.info
Termin składania wniosków
Terminy składania aplikacji na staże zagraniczne:
- na semestr zimowy do dnia 30 czerwca każdego roku
- na semestr letni do dnia 30 listopada każdego roku
Terminy składania aplikacji na staże zagraniczne w ramach aplikacji Freemovers:
- na semestr letni do dnia 30 listopada każdego roku.
Więcej informacji:
Szczegółowe informacje o programie znajduje się na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: 
www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus-info.htm
 

 

european_funding_guide1

EUROPEJSKI PORTAL INFORMACYJNY O STYPENDIACH I ZDOBĄDŹ FINANSOWANIE SWOJEJ EDUKACJI!

European Funding Guide to stypendialny portal informacyjny działający przy wsparciu Unii Europejskiej. Pomaga znaleźć stypendia oraz inne źródła finansowania edukacji. Używany jest w pracy konsultingowej instytucji pomocy materialnej, międzynarodowych biur i doradców studenckich

Portal obejmuje ponad 12 tys. możliwości uzyskania stypendiów i funduszy w 16 krajach. To największa platforma online o pomocy finansowej w UE. Co miesiąc przewodnik pomaga 145 tys. studentów znaleźć wsparcie w uzyskaniu środków na pokrycie kosztów utrzymania, studiów, staży, kursów językowych za granicą i akademickich projektów badawczych.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.


Polecamy portale społecznościowe dla naukowców:

– bezpłatny, międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do pracowników naukowych. Obecnie korzysta z niego ok. 600 tys. Użytkowników z całego świata.

Platforma umożliwia korzystanie z różnych, przydatnych aplikacji oraz dostęp do literatury fachowej – czasopism, artykułów naukowych (ponad 35 mln dokumentów).

Użytkownicy mają możliwość zamieszczania własnych publikacji, komunikatów oraz polecanie wartościowych artykułów. Aplikacje serwisu umożliwiają także kontakt z badaczami w danej dziedzinie poprzez prowadzenie dyskusji , blogów czy grup tematycznych .

Zachęcamy do rejestracji na portalu ResearchGATE: http://www.researchgate.net/ oraz wsparcia polskiego środowiska naukowego na arenie międzynarodowej w polskiej grupie: http://www.researchgate.net/group/Researchers_in_Poland/

 

– międzynarodowy portal społecznościwy  skupiający naukowców, badaczy oraz autorów publikacji. Umożliwia utworzenie listy własnych prac naukowych (wraz z linkiem do Web of Science oraz informacji o cytowaniach) poprzez stworzenie publicznego profilu.

Zachęcamy do rejestracji na portalu ResearcherID : http://www.researcherid.com/

 

– prosty, przejrzysty serwis społecznościowy dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Badacze mogą umieszczać tam dane bibliograficzne swoich tekstów lub gotowe do ściągnięcia pliki. Obecnie korzysta z niego ok. 7 mln użytkowników.

Zachęcamy do rejestracji na portalu academia.edu : http://www.academia.edu/