Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Zasady finansowania nauki

Ścieżka aplikacji o środki z budżetu nauki

Zasady finansowania budżetowego

Środkami finansowymi na naukę dysponuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego według zasad określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U Nr 96, poz. 615).

W zakresie kompetencji Ministra pozostają przede wszystkim sprawy dotyczące:

• planu finansowego dotyczącego budżetu nauki, w tym poziomu finansowania Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
• finansowania działalności statutowej jednostek naukowych,
• finansowania inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej,
• finansowania inwestycji budowlanych,
• finansowania współpracy międzynarodowej,
• finansowanie działalności upowszechniającej naukę,
• ustanawiania i finansowania specjalnych programów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju nauki.

Środki finansowe na naukę przeznacza się na:

• strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
• badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
• badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki;
• działalność statutową jednostek naukowych, w tym służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
• inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym;
• współpracę naukową z zagranicą;
• zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
• działalność upowszechniającą naukę;
• programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra;
• nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;
• stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców;
• finansowanie bibliotek naukowych niewchodzących w skład jednostek naukowych.

Kto i kiedy przyjmuje wnioski?

Projekty badawcze – finansowanie tego zadania zostało przejęte przez Narodowe Centrum Nauki. Od dnia 1 października 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyjmuje wniosków na projekty badawcze;
Projekty międzynarodowe niewspółfinansowane - finansowanie tego zadania zostało przejęte przez Narodowe Centrum Nauki. Od dnia 1 października 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyjmuje wniosków na projekty międzynarodowe niewspółfinansowane;
Projekty międzynarodowe współfinansowane – do odwołania realizowany jest ciągły nabór wniosków na starych zasadach;
Programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra;
• Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców – wnioski będą przyjmowane do 31 marca na podstawie obowiązujących przepisów;
Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne – wnioski przyjmowane są do dnia 15 grudnia na podstawie obowiązujących przepisów;

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.