Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Słowniczek pojęć

Afiliacja - wskazana przez autora publikacji (najczęściej przy nazwisku) nazwa jednostki naukowej - miejsca realizacji badań, których wyniki stanowiły podstawę do opracowania publikacji.
Więcej niż jedna afiliacja: jeżeli autor podaje kilka afiliacji uznaje się, że publikacja liczy się do dorobku pierwszej z wymienionych jednostek.
Brak afiliacji: w przypadku, gdy w publikacji nie podano afiliacji, autor zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że jego praca należy do dorobku wskazanej jednostki organizacyjnej (wydziału).

Artykuł naukowy - w znacznym stopniu powinien opierać się na źródłach historycznych (co oznacza, że tezy i wnioski zawarte w artykule muszą być efektem samodzielnej analizy źródeł i nie powinny powielać myśli obecnych już w literaturze naukowej), dla których opracowania naukowe mają być jedynie uzupełnieniem. Jednocześnie autor powinien wykorzystać możliwie szeroki zakres opracowań naukowych dotyczących tematu, ze szczególnym uwzględnieniem tych najbardziej aktualnych.

Arkusz wydawniczy stanowi 40 tysięcy znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji (np. wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów, zapisu nutowego).
Rozbicie tekstu do trzech wierszy zwykłego tekstu liczy się jako wiersze teoretyczne, czyli takie, jakby były pełnymi wierszami wypełnionymi znakami. Ilustracje obłamane tekstem (o nieregularnym kształcie) liczy się jak ilustracje o powierzchni najmniejszego prostokąta, w którym taką ilustrację można pomieścić.

Autocytowanie – cytowanie przez autora jego własnej publikacji, również gdy jest tylko współautorem. Przy analizie cytowań autocytowania są zwykle pomijane.

Badania naukowe - obejmują realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.

Cytowania - aby sprawdzić liczbę cytowań można skorzystać z sieci internetowej UPJPII przez : stronę główną. Następnie należy otworzyć zakładkę "biblioteka", a potem "zasoby elektroniczne". Kolejny krok to wybór "web of knowledge" i link "dostęp". Po otwarciu strony "web of knowledge" otwieramy zakładkę "web of science" i dalej "cited reference search".

ERIH - są to listy indeksujące czasopisma naukowe z 15 dyscyplin humanistycznych: antropologii, archeologii, historii sztuki i architektury, filologii klasycznej, gender studies, historii, historii i filozofii nauki, lingwistyki, literatury, muzykologii i muzyki, studiów orientalistycznych i afrykanistycznych, edukacji, filozofii, psychologii, religioznawstwa i teologii.
Do indeksu ERIH wchodzimy przez stronę European Scientific Foundation.

Listy czasopism indeksowanych w ERIH.

Google scholar to darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych zawierającej różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy. Google Scholar zawiera w swej bazie danych głównie dostępne online artykuły naukowe udostępniane przez największe na świecie wydawnictwa.
W Google Scholar można wyszukiwać materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji akademickich. Wyszukiwarka Google Scholar ułatwia znalezienie najbardziej odpowiednich naukowych materiałów źródłowych.

Publish or Perish - to program stworzony przez Anne-Will Harzing jako narzędzie bibliometryczne - do ustalenia wpływu i cytowań autorów oraz czasopism (pomocne przy obliczaniu indeksu H, który jest wymagany przy składaniu grantów do NCN). Więcej informacji

Scopus - to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Została ona utworzona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect.

Impact Factor - to wskaźnik cytowalności danego czasopisma z Listy Filadelfijskiej, liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach. Czasopisma legitymujące się tym wskaźnikiem umieszczane są corocznie w osobnym wydawnictwie ISI - Journal Citation Reports.

Indeks Hirscha (h-index, indeks h) - to współczynnik h dla danego autora. Jest to liczba publikacji cytowanych co najmniej h razy. Współczynnik h=10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy.

Jednostki naukowe - instytucje prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, a mianowicie:
1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni
2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauki
3. instytuty badawcze
4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5. Polska Akademia Umiejętności
6. inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej, a posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Jednostki sektora finansów publicznych - jednostki organizacyjne wchodzące w skład sektora finansów publicznych.

Języki kongresowe - angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski

Journal Citation Reports - to interdyscyplinarna baza tworzona przez firmę Thomson Reuters, stanowiąca podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism. Dostępna jest w dwóch wersjach:
- Journal Citation Reports (JCR) Science Edition (uwzględnia 6620 tytułów czasopism z nauk ścisłych)
- Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. (uwzględnia 1985 tytułów czasopism z nauk społecznych).
JCR umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie wskaźniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR. Ciekawą funkcją oferowaną przez bazę jest również Impact Factor Trend, umożliwiający porównanie wartości tego wskaźnika na przestrzeni pięciu ostatnich lat.

Konferencja krajowa - to taka, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek naukowych.

Konferencja międzynarodowa - to taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne osrodki naukowe.

Liczba N - liczba pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, ustalana na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Lista filadelfijska czyli ISI Master Journal List - notuje około 14 tys. tytułów czasopism z różnych dziedzin nauki uwzględnionych w bazach tworzonych przez Institute for Scientific Information ISI (m.in. SCI - Science Citation Index, JCR - Journal Citation Reports, Current Contents).

Młody naukowiec - osoba zajmująca się działalnością naukową, która nie ukończyła 35 roku życia.

Monografia - Monografie naukowe - to w szczególności edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych. Monografie zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a. stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe
b. zawierają bibliografię naukową,
c. posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (6 *40.000 znaków = ok. 132 s.),
d. są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
e. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Uwaga: łączna liczba punktów przyznana jednostce naukowej za poszczególne rozdziały nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię.

Ocena parametryczna - ocena jednostki naukowej przeprowadzana raz na 4 lata przez MNiSW w celu przyznania jednostce kategorii naukowej.

Ocena w 2013 r. za lata 2009-2012
Zasady i tryb przeprowadzania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Najwyżej punktowane są artykuły z czasopism znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej (pod taką nazwą znana jest baza Journal Citation Reports) oraz na liście ERIH.

Osoba rozpoczynająca karierę naukową - osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystepowania z wnioskiem o przyznianie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe.

Parametryzacja Jednostek Naukowych:

I. Cztery kryteria oceny dla wszystkich Jednostek Naukowych
1.Osiągnięcia naukowe i twórcze
2.Potencjał naukowy
3.Materialne efekty działalności naukowej
4.Pozostałe efekty działalności naukowej

W kryterium 1 - osiągnięcia naukowe i twórcze (publikacje, monografie i patenty) ilość wskazanych pozycji ograniczona do 3 N i pomniejszona o podwójną liczbę pracowników niepublikujący 3N - 2N0 (bez inżynieryjno-technicznych).

II. Istotne czynniki procesu oceny parametrycznej i kategoryzacji
1.Zakończenie całego procesu do 30.09.2013r.
2.Okres oceny obejmuje 4 lata: 2009-2012
3. W ocenie parametrycznej liczba pracowników jednostki (liczba N) musi być obliczona identycznie, jak w algorytmie dotacji bazowej na działalność statutową.
4.Szczegółowe parametry oceny ustalają Komisje Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
5. Komisje KEJN wypracowały wspólne stanowisko w większości ważniejszych kryteriów, w tym oceny aktywności naukowej, publikacji wieloautorskich, afiliacji, monografii i patentów oraz wag kryteriów oceny.
6.Grupy Wspólnej Oceny określają Komisje KEJN i przedstawiają ministrowi.
7.Po uchwale Komisji, Przewodniczący KEJN występuje do Ministra z wnioskami o przyznanie kategorii.

III. Punktacja
1. Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 25 pkt
2. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 5 pkt
3. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański , rosyjski lub włoski - 4 pkt
4. Redakcja naukowa monografii wieloatorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim,hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim - 5 pkt
5. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż:angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski - 4 pkt

Praca naukowa - prowadzenie badań, poznawanie różnych form prawd, zdobywanie ich, gromadzenie i wykorzystywanie odpowiednich mat. w celu wytworzenia dzieła. Praca naukowa jest szczególną formą pracy twórczej; polega na połączeniu już znanych zjawisk z nowymi; przedstawienie badań w postaci pisarskiej które obrazują przebieg i wynik badań naukowych jako całość. Praca naukowa ma charakter twórczy.

Prace rozwojowe - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Projekt badawczy - określone zadanie badawcze przewidziane do rozwiązania w ustalonym okresie, na określonych warunkach.

Publikacja naukowa - artykuł w czasopiśmie naukowym lub w formie książki, spełniający określone, ostre kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac.

Rozdział w monografii brany jest pod uwagę przy ocenie parametrycznej, jeżeli jego objętość wynosi co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20.000 znaków = ok. 11 s.) lub odrębne mapy.

SCIMAGO to portal przeznaczony do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), wskaźnika H (Hirscha, tzw. wskaźnik "produktywności naukowej"). Serwis stanowi bezpłatną alternatywę dla bazy JCR i wskaźnika Impact Factor.

Web of Science – baza danych
w skład pakietu Web of Science wchodzą bazy Science Citation Index (SCI). WoS zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów z czasopism naukowych i konferencji oraz informacje o cytowaniach zamieszczone w następujących indeksach cytowań:
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – indeks cytowań artykułów z czasopism nauk przyrodniczo-technicznych od 1945 r.
Social Sciences Citation Index (SSCI) – indeks cytowań artykułów z czasopism nauk społecznych od 1956 r.
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – indeks cytowań artykułów z czasopism nauk humanistycznych i sztuki od 1975 r.
Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) – indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk przyrodniczo-technicznych od 1990 r.
Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) – indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk społecznych i humanistycznych od 1990 r.
Wyszukane dokumenty można:
a. porządkować wg: dziedzin, typów dokumentów, autorów, tytułów źródeł, roku opublikowania, tytułu konferencji, instytucji, języka, kraju;
b. sortować wg: daty, liczby cytowań, relewantności (trafności), pierwszego autora, tytułu źródła, instytucji, tytułu konferencji;
c. przenieść wybrane opisy bibliograficzne m.in. do EndNote Web i Researcher ID.
Do baz Web of Science (WoS) można uzyskać zdalny dostęp poprzez zarejestrowanie się na stronie Web of Knowledge.

Specjalne urządzenie badawcze - unikatowe urządzenie lub miejsce pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią znaczną część kosztów działalności statutowej jednostki naukowej.

Uczestnik studiów doktoranckich - dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, również osób powyżej 35 roku życia.

Zadania służące rozwojowi młodych naukowców - działalność związana z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.