Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Działalność statutowa

Wydatkowanie środków z dotacji na działalność statutową

(utrzymanie potencjału naukowego)

 

 

Akty prawne:

 

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z późn. zm. (Dz. U. Nr 96, poz. 615) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/96/615/1
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/249/1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/1 .

 

Ze środków na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego – mogą być finansowane jedynie koszty przedsięwzięć mających bezpośredni związek z realizowanym tematem, warunkujące wykonanie zatwierdzonych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym jednostki, zgłoszonych we wniosku o dofinansowanie (wniosek o finansowanie składany jest do 30 października roku poprzedzającego przyznanie dotacji).

 

Kategorie wydatków:

 

a) Kategoria Rozwój: Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych (literatura naukowa krajowa i zagraniczna, e-booki, opłaty licencyjne, abonamenty za użytkowanie programów komputerowych, drobny sprzęt typu. skaner, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, usługi obce- świadczone przez podmioty zewnętrzne),

b) Kategoria Infrastruktura: Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów (import czasopism, łączność komputerowa, materiały eksploatacyjne oraz inne materiały niezbędne do realizacji tematu)

c) Kategoria Zatrudnienie: Wynagrodzenia pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej do realizacji zadań określonych w pkt. 1. (poza pracownikami własnymi  wydziału).

d) Kategoria Aparatura:  Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt a, warunkującej wykonanie zadań objętych planem, doposażenie, części zamienne do aparatury znajdującej się w jednostce, wykorzystywanej do zadań badawczych objętych planem, zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem jeśli stanowią część stanowiska badawczego służącego do realizacji zadań badawczych – zakupy dokonywane centralnie zgodnie z Zamówieniem Publicznym

e) Kategoria Współpraca: Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna

do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1, (delegacje krajowe i zagraniczne, wyjazdy do innych ośrodków naukowych, bibliotek, na kwerendy, na badania terenowe, zaproszenie gościa/eksperta).

f) Kategoria komercjalizacja nauki:działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji 

g) Kategoria upowszechnianie nauki: dotyczy realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych. (koszty organizacji  konferencji, wyjazdy na konferencje, opłaty konferencyjne, koszty wydawnicze, wykład naukowy zaproszonego na konferencję prelegenta/gościa).

h) Kategoria komercjalizacja: działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji, 

 

Przykłady wydatków, które mogą być ponoszone ze środków na działalność statutową:

 

a) wydanie książki –koszty wydawnicze (zgodnie z obowiązującymi procedurami na UPJPII);

b) publikacja artykułu lub raportu z badań; (np. opłata za publikację w czasopiśmie punktowanym);

c) tłumaczenia książek, artykułów pracowników, abstraktów zamieszczanych w obcojęzycznych czasopismach;

d) tłumaczenia referatów i komunikatów naukowych, prezentowanych przez pracowników na konferencjach naukowych;

e) koszty udziału w konferencjach; warsztatach,(opłaty konferencyjne)

f) koszty związane z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami pracowników  na konferencje i na kwerendy (diety, koszty podróży);

g) przyjazdy pracowników z innych uczelni lub instytucji badawczych krajowych lub zagranicznych (np. zaproszonych prelegentów na konferencję – udokumentowane koszty podróży, koszty zakwaterowania)

h) zakup aparatury (wg. wewnętrznych procedur tj. centralnie składanych zamówień na aparaturę i drobny sprzęt komputerowy do dnia 30.06.)

i) naprawy i przeglądy aparatury naukowo-badawczej;

j) zakup książek (z wyjątkiem książek, których autorem jest kierownik zadania) i czasopism krajowych i zagranicznych (książki trafiają na stan Biblioteki UPJPII);

k) wykup dostępu do baz danych, utrzymanie strony internetowej (poza własną UPJPII i za zgodą Działu Promocji)

l) wynagrodzenia wraz z narzutami - pracowników wykazanych przez wydział (naukowi, inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni); Uwaga: pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się dydaktyką, nie mogą uzyskać wynagrodzenia (lub jego części) z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego;

m) koszty umów cywilno-prawnych zawartych z osobami spoza uczelni

n) koszty organizacji imprez międzynarodowych i krajowych na Uniwersytecie (nie wolno pokrywać wydatków dotyczących: kosztów wyżywienia uczestników, chyba że dotyczy to zaproszonych głównych prelegentów);

o) usługi obce (tłumaczenia, opracowania redakcyjne, obróbka fotografii, koszty wykupu praw autorskich do fotografii, usługi ksero, skanowanie dokumentów itp.).

 

Przykłady wydatków, które nie mogą być ponoszone ze środków na działalność statutową:

 

 • usługi pocztowe, dodatkowe ubezpieczenie przy wyjazdach na konferencje, ogłoszenia prasowe,
 • dodatkowe zatrudnienie etatowych pracowników naukowo-dydaktycznych, szkolenia pracowników,
 • usługi edukacyjne, składki członkowskie indywidualne, catering w ramach organizacji konferencji,
 • materiały biurowe, koszty dydaktyczne.

 

 

Składanie wniosków, kryteria oceny i tryb rozpatrywania oraz kwalifikacje wniosków

 

Wnioski o finansowanie zadania badawczego, zgodnie z wymogami pracy naukowej składane są (na odpowiednich formularzach papierowo i w wersji elektronicznej)  w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który ma być przyznane finansowanie – bezpośrednio do Koordynatora wydziałowego.

 

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 

 • opis merytoryczny, w tym streszczenie, cel badań, materiał badawczy, metody badawcze, program wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie podjęcia nowych zadań badawczych lub uzasadnienie kontynuacji prowadzonych badań,
 • harmonogram wykonania  badań,
 • plan finansowy (ramowy)dotyczący całkowitych kosztów projektu,
 • wykaz wykonawców z podaniem stopnia/tytułu naukowego i afiliacji do Wydziału i Katedry.

Okres realizacji badań nie może być dłuższy niż 2 rok.

 

Zasady finansowania zadań badawczych

 

Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 30  dni  od dnia otrzymania decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie  dotacji podmiotowej  na utrzymanie potencjału badawczego.

Zasady podziału przyznanych na wydział środków reguluje wewnętrzny, wydziałowy system rozdziału środków.

Uruchomienie środków następuje niezwłocznie  po przekazaniu wnioskodawcom decyzji o przyznaniu finansowania i nadaniu numeru zadaniu, które ma być realizowane z tych środków.

Środki finansowe przyznane na realizację zadania nie mogę być wydatkowane na inne cele niż wskazane we wniosku i zgodne z kategoriami wydatków.

Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu oraz zmiany merytoryczne, metodyczne lub finansowe w realizowanym wniosku , które wynikły w trakcie realizacji zadania winny być zgłoszone na piśmie do Dziekana wydziału, a następnie po akceptacji przez Dziekana do CNBiWM.

Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z umową podlegają  zwrotowi.

 

Składanie sprawozdań rocznych i końcowych  z realizacja zadań badawczych:

 

Kierownicy Katedr składają do Koordynatora wydziałowego sprawozdania z realizacji zadań w Katedrze .

Sprawozdania roczne składane są w terminie do 25 lutego. 

Sprawozdanie zbiorcze, z realizacji wszystkich zadań badawczych na Wydziale z opisem uzyskanych efektów, osiągniętych celów, wykazem działań upowszechniających wyniki badań, a także z podaniem poniesionych kosztów (dane wg wykazu z Kwestury) składane jest w systemie OSF. do dnia 30 marca (za rok poprzedni)

 

Postanowienia końcowe

 

Kierownicy zadań otrzymujący dotację zobowiązani są do:

a) nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych,

b) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,

c) przestrzegania dyscypliny finansowej,

d) składania raportu rocznego z działalności statutowej.

e) składania dokumentów związanych z wydatkowaniem przyznanych środków (rachunki, faktury, rozliczenia itp.) do CNBiWM w jak najszybszym terminie od ich otrzymania

f) składania rozliczenia delegacji w CNBiWM w terminie do 7 dni od daty zakończenia delegacji.

 

Dokumenty związane z wydatkowanie środków w poszczególnych kategoriach są do pobrania w zakładce Wzory druków strony CNBiWM.

 

 

 Uprzejmie przypominamy, że w celu poprawnego rozliczenia faktur należy podać następujące dane:

Nazwa: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Adres: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

NIP: 6761011948

 

W przypadku faktur z zagranicy (invoice), należy wpisać polską nazwę i adres Uczelni oraz następujący numer NIP (VAT number): PL6761011948

 

 

Kraków, 23 stycznia 2017 r.