Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Aktywne prawne nauki

Podstawowe akty prawne reformujące system nauki:

1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438)

2. Ustawa o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455)

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 130, poz. 753

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr ..., poz. 532 )

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

6. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

7. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

8. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki orazniektórych innych ustaw

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

10. ROZPORZĄD ZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

 

Konstytucja dla nauki została podpisana przez Prezydenta RP i weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

Ustawa 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zastępuje cztery ustawy i zmierza do skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Reguluje ona m.in.: podstawy funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego, ramy ustrojowe uczelni, procesy tworzenia, przekształcania i likwidacji uczelni, prowadzenie studiów, prawa i obowiązki studentów, wymagania kwalifikacyjne pracowników uczelni oraz komercjalizację wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych. Wraz z Ustawą 2.0 weszły w życie regulacje zawarte w ustawie wprowadzającej (z dnia 3 lipca 2018 r.) zawierające niezbędne z punktu widzenia reformy oświaty przepisy zmieniające, uchylające, przejściowe i dostosowujące. 

Jednym z najważniejszych, wydanych do tej pory rozporządzeń jest to ws. dziedzin nauki, dyscyplin naukowych i dyscyplin artystycznych. Nowe przepisy wyodrębniają 8 dziedzin, 44 dyscyplin naukowych i trzy artystyczne. Do tej pory w Polsce funkcjonowało 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny naukowe i sztuki oraz 102 dyscypliny.

Nowy podział dyscyplin to przede wszystkim dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych, możliwość uczciwej oceny działalności naukowej i odejście od sztucznego zawężania badań – czytamy w komunikacie prasowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym podpisania nowego rozporządzenia .

Punktem wyjścia do budowy nowej klasyfikacji była systematyka dziedzin i dyscyplin przyjęta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W klasyfikacji OECD znajdują się 42 dyscypliny naukowe. Zaproponowana klasyfikacja została opracowana także w oparciu o propozycję przygotowaną przez przedstawicieli Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

Akty prawne związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce można znaleźć na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP):

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pod poz. 1669), dalej zwana ustawą wprowadzającą

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych