Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

 
STRONA ARCHIWALNA - DO GRUDNIA 2020 ROKU
AKTUALNA STRONA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO TUTAJ
 

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

O studiach

JEDNOSTKA PROWADZĄCA
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Kraków 31–004, ul. Franciszkańska 1, pok. 44 na parterze
tel. 12 430 07 50
tel. kom. +48 511 459 897
e-mail: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl 

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
poniedziałek, środa, godz. 9.30 – 10.30 [poza okresem wakacyjnym]

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne, prowadzone we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau http://www.auschwitz.org/edukacja/, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu http://www.cdim.pl/ oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie http://www.polin.pl/

Studia podyplomowe "Relacje chrześcijańsko-żydowskie" w roku akademickim 2016/17 zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.

Studia trwają trzy semestry: moduł I Koegzystencja, moduł II Zagłada, moduł III Dialog. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu historii i aktualnych relacji chrześcijańsko-żydowskich. Duży nacisk położono na zajęcia z zakresu historii i kultury Żydów w Polsce oraz wiedzy o Holokauście.  W procesie dydaktycznym przedstawiane są także zagadnienia aktualnych relacji polsko-żydowskich, w szczególności z Państwem Izrael.

Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające, między innymi elementy myśli religijnej żydowskiej, filozofii „po Zagładzie”, nowych perspektyw teologicznego spojrzenia chrześcijan na Żydów i judaizm.

Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z dydaktyką omawianych zagadnień.

W  PROGRAMIE  STUDIÓW

● Koegzystencja chrześcijan i Żydów od starożytności do czasów współczesnych

● Antysemityzm. Geneza, przebieg i konsekwencje Zagłady

● Dialog chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski

Korzenie historyczne wzajemnych relacji * Judaizm klasyczny * Teksty i tradycja judaizmu  Judaizm na ziemiach polskich * Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej dawniej i dziś * Nowożytny antysemityzm * Teologia niemiecka wobec nazizmu w latach 1930-1945 * Myśl chrześcijańska i żydowska „po Auschwitz” * Metodyka nauczania o historii Żydów, Zagładzie i  relacjach chrześcijańsko-żydowskich * Judaizm współczesny * Syjonizm i geneza Państwa Izrael * Izrael współczesny * Stosunki polsko-żydowskie * Diaspora współczesna * Aktualna nauka katolicka o Żydach i judaizmie

 

WŚRÓD WYKŁADOWCÓW

- abp dr hab. Grzegorz RYŚ, ks. prof. dr hab. Łukasz  KAMYKOWSKI (UPJPII)

- Nili AMIT, Piotr KOWALIK (Muzeum POLIN)

- dr hab. Michał GALAS (UJ)

- dr Piotr SETKIEWICZ, dr Piotr TROJAŃSKI (MCEAH)

- ks. dr Manfred Manfred DESELAERS (CDiM), dr Joanna BARCIK  (UPJPII)

- dr Maciej KOZŁOWSKI (b. ambasador RP w Izraelu)

- dr hab. Dorota SULA (Muzeum Gross-Rosen)

Studia podyplomowe są przeznaczone dla:
− pracowników mediów oraz instytucji kultury
− przewodników muzealnych i grup turystycznych
− pracowników wszelkich instytucji i zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi oraz prowadzeniem dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego
− nauczycieli przedmiotów humanistycznych
− katechetów (świeckich i duchownych)
− wszystkich osób zainteresowanych judaizmem i relacjami z Żydami, zwłaszcza w diasporze (w tym w Polsce) i w Państwie Izrael

Cel studiów podyplomowych

Program studiów zapewnia wielostronne poznanie historii Żydów i judaizmu, w szczególności podstawowych etapów kształtowania się judaizmu i chrześcijaństwa oraz ich wzajemnych relacji, w tym genezy, przebiegu i skutków Zagłady. Obejmuje też wiedzę o relacjach zachodzących we współczesnym świecie między społecznościami żydowskimi a chrześcijańskimi z uwzględnieniem Państwa Izrael i diaspory.

Absolwent zdobywa wiedzę na temat historii i współczesnej problematyki stosunków żydowsko-polskich. Poznaje najważniejsze płaszczyzny wspólne i różnice w światopoglądzie żydowskim i chrześcijańskim. Potrafi odnajdywać i objaśniać ślady kultury i religii żydowskiej, jej dewastacji i odradzania się, szczególnie w Polsce. Poznaje  najczęstsze pytania dotyczące wzajemnych relacji dawniej i dziś i odpowiedzi na nie. Rozpoznaje wartości religijne i kulturowe judaizmu i chrześcijaństwa. Aktywnie promuje wzajemne poznawanie się i zbliżenie. Przeciwdziała przejawom nieufności, pogardy i wrogości.

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
Trzy kolejne semestry obejmują 252 godziny wykładów i zajęć w Krakowie, a także w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, b. KL Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

OPŁATY

100 zł – opłata rekrutacyjna
opłata za cały tok studiów – 3000 zł (1000 zł za semestr; możliwa płatność w ratach)
 

WYMAGANE DOKUMENTY
– ankieta osobowa (plik do pobrania w trakcie elektronicznej rekrutacji)
– życiorys (plik do pobrania)
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra),
– 1 fotografia legitymacyjna (plik w formacie jpg)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
– dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (po przyjęciu na studia).

Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres email: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl lub wysłać pocztą na adres:  

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII

ul. Franciszkańska 1, 31–004 Kraków [z dopiskiem: Studia podyplomowe]

 

Konto:
Indywidualny numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat kandydat otrzymuje podczas rekrutacji elektronicznej .

W tytule wpłaty należy podać:
OPŁATA REKRUTACYJNA – Studia podyplomowe: Relacje chrześcijańsko-żydowskie

 

TERMINY REKRUTACJI  I SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Najbliższa rekrutacja jest przewidziana w roku akademickim 20192020
• Rejestracja elektroniczna: od 1 do 28 września 2019 r.
• Składanie wymaganych dokumentów: do 15 października 2019 r. w sekretariacie Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
 

KRYTERIA NABORU
kolejność zgłoszeń; preferencje dla absolwentów studiów humanistycznych, nauczycieli, katechetów, przewodników wycieczek i muzealnych

 

LIMIT MIEJSC
dolny – 25 osób
górny – 35 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Zajęcia odbywają się 5 razy w ciągu semestru i trwają po dwa dni:

w piątki w godz. 16.00 – 19.15

w soboty w godz. 8.15 – 19.45  (z 1,5-godz. przerwą obiadową)

 

Zajęcia odbywają się w Krakowie Bibliotece Głównej UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 (moduł Koegzystencja oraz moduł Dialog) i w Oświęcimiu (moduł Zagłada).

Przewidziany jest co najmniej jeden zjazd w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Słuchacze mogą korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej UPJPII, w tym z nowoczesnej Biblioteki Głównej wyposażonej w komputery i szybki Internet.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów według wymagań prowadzącego oraz przyjęcie pracy dyplomowej napisanej pod opieką wybranego promotora.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych.

Słuchacze RCŻ podczas zjazdu w Muzeum Polin

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Moduł Koegzystencja (84 h, 21 etcs)

Problematyka koegzystencji chrześcijan i Żydów w starożytności, średniowieczu i przed Zagładą:

− dr Piotr Trojański, Metodyka nauczania o historii Żydów

− dr hab. Michał Galas, Judaizm na ziemiach polskich

− mgr Piotr Kowalik, Judaizm klasyczny

− prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej

− abp dr hab. Grzegorz Ryś, Korzenie historyczne wzajemnych relacji

− [promotorzy] Seminarium dyplomowe

Moduł Zagłada (84 h, 18 etcs)

Problematyka genezy, przebiegu i konsekwencji Zagłady:

− dr Piotr Trojański, Metodyka nauczania o Zagładzie

− dr Maciej Kozłowski, Nowożytny antysemityzm

– ks. dr Manfred Deselaers, Myśl chrześcijańska „wobec Auschwitz”

− dr Piotr Setkiewicz, Zagłada: geneza, przebieg, konsekwencje

− [promotorzy] Seminarium dyplomowe

 

Moduł Dialog (84 h, 21 etcs)

Problematyka dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego współcześnie:

− dr Piotr Trojański, Metodyka nauczania o relacjach chrześcijańsko-żydowskich

− ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej współcześnie

− mgr Piotr Kowalik, Judaizm współczesny i jego stosunek do Zagłady

− dr Maciej Kozłowski, Stosunki polsko-żydowskie (od 1918 do dziś)

− mgr Nili Amit, Izrael współczesny

− mgr Nili Amit, Syjonizm i geneza Państwa Izraela

− Diaspora współczesna

− [promotorzy] Seminarium dyplomowe